1 Teesaloonika 4

1Wiinə səndə ciina uudəpaagi koonə ɗii, ndzəkəŋushi'inə: kə jigunyiinə koonə makə sətə ci ənji nə'unə a ndzaanə, təya kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. Agi nə'utənə nuunə ha'ə əsə. Yoo, agi kədiinə niinə acii unə də dza ciinə də ləmə ŋga Yeesu Slandana, koona tsakə dzəginə aakəŋwa aakəŋwa. 2Ma sətə jigunyiinə koonə də baawəɗa ŋga Yeesu Slandanə, kə shii unə patə. 3Ma mwayi Əntaŋfə, a ndzaa unə malaaɓakii, goona aləhiinə. 4Taa wu patə agyuunə, wa ca gwaləgi shishinəkii, ca ndzaa malaaɓakii, da ayinaakii əsə, 5ga ca kəsə minaakii də gi suuna makə ŋga ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə. 6Ga əndə a ɓəzee ka səkə ŋga ndzəkəŋuci agi haalatsə bii inə koonə patə. Kə dzəkwatiinə koonə banə oo'i, kadə nə gəŋwanə ŋga Əntaŋfə a kula aanə ənji slənə tsarə uushi'iitsa. 7Acii ma'wamə Əntaŋfə taamə kaama ndzaanə ma'ajijinəkii, amma kaama ndzaanə malaaɓakii akəŋwaciikii. 8Taa wu kaaree ka dzəgunəətsa, əntaa waɓənə ŋga əndə kaaree ci, amma ŋga Əntaŋfə. Ci ca vii koonə Malaaɓa Ma'yanaakii. 9Ma agyanə uuɗə ndzəkəŋushi'inə, pooshi diɓə ina ənə ka naahənə koonə agyanəkii, acii unə də noonə na, kə dzəgunəgi Əntaŋfə koonə makə sətə cuuna uuɗəshi. 10Tanyi, agi uuɗənə nuunə ndzəkəŋushi'inə anə hanyinə ŋga Makiduuniya patə. Dəŋə əndzə'i waniinə agi banə koonə, tsakəmə dzəginə aakəŋwə aakəŋwa də uuɗənəkii. 11Ɗamə gazhi'waanə ŋga ndzaanə ŋga'ə ahadoonə, goona səkəpaanə ka kaala moonə aagi uushi'inə ŋga ənja, amma slənəmə noonə sləna koona upaa zəma aa moonə, makə sətə bii inə koonə. 12Maɗa kə nə'utuunə ha'ə, ka ɗanə nə ndzaanə goonə ŋga'ə ka ənjitə ca tsaamə tuunə, pooshi una ka ndzaanə ka tərənə anə taa wu patə əsə. 13Ndzəkəŋushi'ina, kə mwayi inə una shii sətə slənyi tə ənjitə məətəgi, acii goona ndzaa ka maɓətəsəka, makə ŋga ənjitə makamə nə ka upaa əpinə daba'a əntənə. 14Kə vii amə gooŋga oo'i, kə əŋki Yeesu, kə ma'i ci agi maməətə ənji əsə. Aciikii kə shii amə weewee, ma ənji vii gooŋga ka Yeesu ətə məətəgi, ka maɗeenə nə Əntaŋfə ka tii, ca fəɗə tə tii, təya ndzaa ka hakii da Yeesu. 15Ma ka waɓənə ŋga Slandana, waniinə ca ba koonə: ma saa'itə ənyanəkii, maa amə ma'ə ka əpinə, paa amə na takəŋwa ka maɗənə ka maməətə ənja. 16Ma uusərakii, kadə kapaanə nə Əntaŋfə rəgwa, wata gawə ŋga malaa'ikanyinə a wazə, ənjə a fa muunə ŋga uutəma ŋga Əntaŋfə. Wata Slandanə ci saakii a jiga dadagyə. Ma ənjitə vii ka ci gooŋga ətə məətəgi, tii na takəŋwa ka maɗənə. 17Ma daba'əkii, ma amə ənə ca əpi ma'ə, Əntaŋfə a fəɗətə taamə da tii dagi kuraɓiinə, ama guŋə da Slandanə asəkəntaŋfə. Ha'ə ndzaanaamə da Slandanə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 18Makə ɗii ha'ə, ŋgərəmə waɓəətsa, waɓəgimə ahadoonə kaa ca vii koonə ŋgeerənə, una ndzaa də mabanee ma'yanə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\