1 Teesaloonika 5

1Ndzəkəŋushi'ina, ma agyanə saa'i da uusəra ŋga mbu'yanə ŋga uushi'iitsa, pooshi nafa ŋga ənənə ka naahənə koonə agyanəkii ma'ə. 2Acii unə də noonə nə, kə shii unə, haɓəsə nə uusəra ŋga Slandanə a shi, makə sətə ci mahərə a shi davəɗə. 3Ma saa'ita, ənjə a ba, “Jamə nə vəranə taa dama patə, pooshi uushi ca uree kaamə”. Saa'ikii nə zanə a kulyaanə ka tii həma'ə makə sətə ci ɓərakənə a shi ka mitə ɗasəka. Pooshi ha ŋga huyinə. 4Ma unə, ndzəkəŋushi'inə, əntaa təku təkunə nuunə agi haalakii, kaa uusərakii a shi ka lapaanə tuunə haɓəsə makə mahəra. 5Unə patə, ənji ŋga ɓərənə da uusəra nuunə. Əntaa ənji ŋga vəɗə da təkunə naamə. 6Acii ha'ə, gaama tsəfə ŋunyinə makə ŋga hara ənja. Amma ndzaamə ryahu ryahu də məgigi, ama ndzaa ka matsə ənja. 7Acii, ma ənjitə ca tsəfə ŋunyinə, davəɗə ci təya tsəfə. Ma ənjitə ci ənvwə a ka tə tii anətii əsə, davəɗə ca ka tə tii. 8Amma, makə ənji ŋga ɓərənə naamə, ndzaa amə matsəkii. A dzaamə aakəŋwa də vii gooŋga da uuɗəshinə. Maa kə ɗii amə ha'ə, ka ndzaanə nə ci makə sətə ci əndə a ŋgavə kəjeerə tibisa ka dzəginə ka panə, acii ga ava a upaa tə ci. Kaamə nə ka luupaanə ŋga Əntaŋfə taamə. Maa kə ɗii amə ha'ə əsə, ka ndzaanə nə ci makə sətə ci əndə a ŋgavə dara ila. 9Ma'wamə Əntaŋfə taamə ka ɓəzə kaamə səka, ca zamagi daamə, amma kə 'wii ci taamə kaama upaa luupaanə dacii Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu. 10Ma ca, kə əŋki ci ka putə gaamə, kaama shii ndzaanə da ci. Taa amə ma'ə da i əpinə, taa amə kə məətəgi, maa kə shi ci, ka ndzaanə naamə da ci. 11Acii ha'ə, dzəmə də viishi ŋgeerənə ahadoonə də waɓəətsa, una dzə də tsakəshinə makə sətə cuuna slənə əndzə'i. 12Ndzəkəŋushi'ina, agi kədiinə niinə acii unə koona vii ɗuunuunə ka ənjitə ca slənə ahadoonə, waatoo matakəŋwanyinə goonə, acii kə kapaa Slandanə tə tii ka takəŋwanə koonə da dzəgunə koonə waɓənaakii. 13Gaɗeemə ka tii, una uuɗə tə tii laŋə putə ŋga slənatii ahadoonə. Ndzaamə ŋga'ə ahadoonə əsə. 14Ndzəkəŋushi'ina, agi banə niinə koonə əsə: waɓəmə ka manya'inə, wa təya slənə. Baneemə ka ma'yanə ŋga ənji mabuurə na, una tsakə tə matə ŋgeerənə, una sə'watə ndzaanə da ənji patə. 15Ɗamə haŋkala acii maɗa ɗii əndə ka əndə bwaya bwayaanə, ga ca ənəpaagi ka ci də bwaya bwayaanə. Amma, wa ca ndzaa ka slənə goonə taa guci patə nə ɗa ŋga'aanə ahadoonə da ka ənji patə. 16Ndzaamə ka mooɗasəkə taa guci patə. 17Dzəmə aakəŋwa də ɗa də'wa ka Əntaŋfə yadə əpisəka. 18Taa agi mi patə, kuyiriimə tə ci. Acii tsarəkii nə ci ka moonə acii unə, unə ənə liɓə da Yeesu Aləmasiihu. 19Goona təŋagi slənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə. 20Goona bərapaa waɓənə ŋga ənjitə ci Əntaŋfə a waɓə da matii. 21Təkətəmə taa ŋgutə uushi patə, una kəsətə ŋunyikii təŋə təŋə. 22Taa tsarə ŋga ŋgutə bwaya bwayaanə patə, una bwasee əsə. 23Ma Əntaŋfə Əndə vii ndzaanə jamə, wa ca laaɓagi tuunə camə, ci saakii. Wa ca kapaa əpinə goonə da shishinuunə jamə, una ndzaa yadə idəpaa uushi ashuunə ca'ə uusəratə nə Slandanə Yeesu Aləmasiihu a ənya. 24Ma Əntaŋfə ətə 'wii tuunə, ka slənənə nə ci ha'ə makə ətsa, acii əndə nə'utə aləkawalə nə ci. 25Kədiimə acii Əntaŋfə ka putə geenə ɗii ndzəkəŋushi'inə. 26Nəhəpaamə pu'u pu'u tə patənə ŋga ənji nə'unə. 27Kə ləɓətə nyi duunə da Slandana koona jaŋgatə ləkaləkatənə ka patənə ŋga ənji nə'unə. 28Wa Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonaakii, ca ndzaanə doonə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\