1 Timooti 2

1Ma ŋga təkəŋwanə, agi banə nə nyi kaa ənjə a ɗa də'wa, ənjə a kədii acii Əntaŋfə, ənjə a kuyirii tə Əntaŋfə putə ŋga patənə ŋga ənja. 2Wa ənjə a ɗa də'wa putə ŋga meeminə da madiigərə ənji patə, kaama ndzaanə jamə də mabanee ma'yanə, ama mbee ka gaɗee ka Əntaŋfə, ama ndzaa makətsəkii əsə. 3Ma ətsə patə, ŋga'ə, ka uuɗagi səkə ŋga Əntaŋfə Maluu gaamə əsə. 4Kə mwayi ci taa wu patə, ca upaa luupaanə, ca shii gooŋga. 5Acii rəŋwə nə Əntaŋfə, rəŋwə əsə nə əndə rəgwa ahada Əntaŋfə da ənja, waatoo Yeesu Aləmasiihu. Əndə shiŋkinə nə ci əsə. 6Kə vigi ci naakii nə ka luupaanə də ənji shiŋkinə patə. Ci ɓaarii ka saa'ikii oo'i, ŋga'ə ka Əntaŋfə kaa taa wu patə a upaa luupaanə. 7Ka ətsə ha'ə kavə Əntaŋfə tə nyi ka ndzaanə ka əndə waazanə ka ənji da ndzaanə ka masləkee ənda. Kə kavə ci tə nyi ka dzəgunə gooŋga ka hara slikərənə kaa təya luuvə. Tantanyinə cii kya waɓə, əntaa jirakənə. 8Acii ha'ə, ŋga'ə ka nyi kaa ŋguyirənə taa da patə a ɗa də'wa. Wa təya ɗa də'wa də malaaɓa ədzəma. Ga təya ɗa də'wa də maɓəzə səka, ga təya ɗa də mabizhinə əsə. 9Ma makinə əsə, wa təya ndzaa da ayinə da hiima ŋga ka kəjeerənə ətə diɓə. Ga təya ɗaaɗa hara uushi'inə agi shiŋkinatii ətə ca ŋgərəgi hiima ŋga ənda, ga təya ŋga pookalima taa sə ŋga uura taa sə ŋga ciinə ətə da məghərəvənə davə, ga təya ŋga mandalə kəjeerənə əsə. 10Amma, wa təya ɗa ŋunyi sləna. Ci nə ŋunyi uushi. Ci dəɓee ka makiitə ca ba agi nə'unə nə tii tə Əntaŋfə. 11Wa minə a ndzaa kəɗa'ə saa'itə ənjə a dzəgunə, kya banee ka haŋkalatə. 12Maluuvəmə nyi minə a dzəgunə ka ŋguyirənə, taa kya ndzaa da baawəɗa agyanətii. Amma, wa kya ndzaa kəɗa'ə. 13Acii tə Adamu 'watəgi Əntaŋfə taganə, taabu'u Hawa. 14Əntaa tə Adamu əsə gəpətə Seetanə, amma tə minə gəpətə ci, kya taŋəgi bariya. 15Patə da ha'ə, wa kya poo manjeevənə, ka upaanə nə ki luupaanə, maa kə gi ki aakəŋwa agi nə'unə da uuɗə ənja, kya ndzaa malaaɓakii akəŋwacii Əntaŋfə, kya ndzaa da ayinə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\