1 Timooti 3

1Ma sənə cii kya moo banə, tantanyinə: maɗa ŋga'ə ka əndə nə ndzaanə ka matakəŋwanə asəkə Ikəliisiya, ŋunyi slənə cii kəya uuɗə. 2Ma matakəŋwanə, wa ca ndzaa ka əndətə pooshi ənji ka idəpaa uushi ashikii. Da minə rəŋwə dyaŋə ndzaanəkii əsə. Wa ca ndzaa ka əndə hiima, ca ətsətə naakii na, ca ndzaa də haŋkala, ca ndzaa ka əndə luu mu'uminə gakii asii. Wa ca ndzaa ka əndə mbee ka dzəgunətənə ka ənji ŋga'ə. 3Ga matakəŋwanə a kagi naakii nə ka sa ənvwa, ga ca ndzaa ka əndətə ci ədzəməkii a əbu pii pii əsə. Amma, wa ca ndzaa ka makəɗa'ə ənda, əndətə ca moo ndzaanə jamə. Ga ca ndzaa ka əndə suuna kwaɓa. 4Wa ca ndzaa ka əndətə ca mbee ka kərətə yaakii ŋga'ə, manjeevənaakii a ɗawuta ka ci, təya fa tə ci ka shaŋə. 5Ma bii nyi ətsə ha'ə, maɗa pooshi əndə mbee ka kərətə yaakii ŋga'ə, iitiitə saŋə mbeenəkii ka kərətə Ikəliisiya ŋga Əntaŋfwa? 6Ha'ə əsə, ma əndətə mata'avəmə agi vii gooŋgaakii, ga ca ndzaanə ka matakəŋwanə, acii ga ca ɗuunətə naakii na, Əntaŋfə a lagi ka ci gəŋwanə, ca vii ka ci ma'inə makə sətə vii ci ka Seetanə. 7Ha'ə əsə, wa ca ndzaanə ka əndətə ci duuniya patə a gaɗee ka ci, acii ga ənjə a ɗavə ka ci ayinə, ca dzəgərə aasəkə zaaŋwanə ŋga Seetanə. 8Ma ənji tsakənə tə ənji ŋga Ikəliisiya əsa, wa təya ndzaa matsəkii, ga waɓənatii a ndzaa bəra'i, ga təya kapaa natii nə ka sa ənvwa, ga təya kapaa natii nə ka suuna gəna əsə. 9Ma waɓənə ətə ɓaariigi Əntaŋfə kaamə, wa təya kəsəpaa də malaaɓa ədzəma. 10Tii maa, see maa kə təkətə ənji tə tii zəku'i. Maɗa pooshi ənji idəpaa uushi ashitii, wa təya ndzaŋə sləna. 11Ma makinatiif əsə, wa təya ndzaa matsəkii, ga təya pəɗəhiinə, wa təya ndzaanə ka ənji hiima, təya ndzaanə ka ənji gooŋga taa agi mi patə. 12Ma əndə tsakənə tə ənji ŋga Ikəliisiya, da minə rəŋwə dyaŋə ndzaanəkii, ca mbee ka kərətə manjeevənaakii da hara ənji yaakii ŋga'ə. 13Ma ənji tsakənə tə ənji ŋga Ikəliisiya, maɗa ŋunyikii ci təya slənə, ka upaanə nə tii gaɗeenə ŋga ənji ka tii. Ka mbeenə nə tii ka waɓənə yadə ŋgwalənə agyanə vii gooŋgatii ka Yeesu Aləmasiihu. 14Yoo, kə ɗii nyi aniya ŋga dzənə aaɓiiku kədəhə. Amma, wanyinə ka naahə ka hə ləkaləkatəna. 15Mbu'u tə'i uushi na səkəpaa tə nyi. Ma ləkaləkatəna, ci na ɓaarii ka hə makə sətə ci ənji ŋga Əntaŋfə a ndzaanə. Ma ənjikii, tii nə Ikəliisiya ŋga Əntaŋfə Əndə vii əpinə. Ikəliisiyakii əsə ca kihə gooŋgaanə. 16Ma sətə vii amə gooŋga anəkii, waatoo sətə nji ma'umbeekii, maɗuunəkii dərəva. Pooshi əndə ɗa mabizhinə agyanəkii, waatoo, Əndə shiŋkinə pwayi ənji tə ci, Kə ɓaariigi Malaaɓa Ma'yanə tə ci oo'i, əndə gooŋga nə ci. Kə nee malaa'ikanyinə ka ci; Kə waazii ənji agyanəkii ka hara slikərənə; Kə vii ənji ka ci gooŋga asəkə duuniya patə; Kə ŋgərətə Əntaŋfə tə ci aadəgyə, ca ɗuunətə tə ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\