1 Timooti 4

1Yoo, kə bii Malaaɓa Ma'yanə furəŋə oo'i, ma ka əndə'i saa'i, kadə nə hara ənjə a bwasee ka nə'u gooŋgaanə, təya dzəgərə ka nə'u jirakənə ŋga ginaajinyinə, təya nə'u dzəgunənə ŋga Seetanə. 2Ma dzəgunəətsa, kə təəkəpaa majirakinə, ənjitə pooshi ka taarapaanə ahada gooŋgaanə da jirakənə acii mantəkii nə ədzəmətii. 3Ma tsarə ŋga ənjitsa, agi dzəgunənə nə tii oo'i, ma ŋgərəshinə da aadə hara zəmənyinə, bwayakii. Amma Əntaŋfə tagapaa zəmənyiitsa kaa ənjə a adə. Ma ənji nə'unə, waatoo ənjitə shii gooŋga, wa təya adə zəməkii də kuyiriinə. 4Patənə ŋga uushi'inə ətə tagii Əntaŋfə, ŋga'ə. Pooshi uushi ŋga kaareenə. Amma, wa ənjə a luu patənə ŋga uushi'inəkii də kuyiriinə tə ci. 5Ma uushi'iitsa, ŋga'ə, acii ha'ə bii Əntaŋfə, agi kuyiriinə nə ənji tə ci putakii əsə. 6Maɗa agi dzəgunətənə nə hə ka ənji nə'unə tə uushi'iitsa, ka ndzaanə nə hə ka ŋunyi əndə slənə ŋga Yeesu Aləmasiihu, ha dzə aakəŋwa də fa waɓənə ŋga Əntaŋfə da nə'utə ŋunyi dzəgunənə, kaa ha upaa də ŋgeerənə. 7Ma waɓəətə ŋga ŋukə ətə madzəmə da waɓənə ŋga Əntaŋfə, ga ha ndzaa ka buurənə, acii uura manjeevənə nə ətsə patə. Duu aakəŋwa də dzəgunə ndzaanə ka əndə ŋga Əntaŋfə. 8Ma taaɗatə shishinə, tə'i ci da bwatya. Amma, ma dzəgunə ndzaanə ka əndə ŋga Əntaŋfə, ci palee də bwatya taa ka ŋgutə rəgwa patə, acii ka tsakənə nə ci tə əpinə gaamə ka saa'ina da aakəŋwa patə. 9Ma sətsə bii nyi, tantanyinə. Kə dəɓee ənjə a luuvə də ədzəmə rəŋwə. 10Ka ətsə ha'ə caama slənə də gazhi'waanə, acii agi kanə naamə nə ka Əntaŋfə Əndə vii əpinə. Ci nə Maluu ŋga ənji patə; ma palee maa, ŋga ənji nə'unə. 11Bawə ka ənji nə'unə tə waɓəətsa, ha dzəgunətə ka tii. 12Ga ha luuvə kaa ənjə a ushapaa tə hə, makə ɗii hə uundzə dagwa. Amma ndzaanə ka sə ŋga dzəgunənə ka ənji nə'unə ka rəgwa ŋga waɓənaaku, da ndzaanaaku, da uuɗənaaku tə ənja, da vii gooŋgaaku, da ndzaanaaku yadə idəpaa uushi ashiku. 13Ma taabu'u nii kya sha, duu aakəŋwa də jaŋga malaaɓa ləkaləkatə ka ənja, ha waaza ka tii, ha dzəgunə ka tii. 14Ma baawəɗa ətə vii Əntaŋfə ka hə saa'itə waɓi anabiinə agyanəku, saa'itə kavə matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya ciinə aanəku, slənəgiwə də ci. 15Duu aakəŋwa də ɗanə ha'ə makə ətsa, ga ha zaarə, kaa ənji patə a nee ka dzənaaku aakəŋwa. 16Haɗatə də naaku na da dzəgunənaaku. Duu aakəŋwa də ɗa uushi'iitsa. Acii maa kə ɗii hə ha'ə, ka luupaanə nə hə naaku nə da ənjitə ca fa tə hə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\