1 Timooti 5

1Ga ha wazə ka masara, amma waɓuu ka ci makə ka duu. Ma uuji daguyinə əsa, wa təya ndzaa makə ndzəkəŋushi'inəku. 2Ma masara minə, wa kya ndzaanə makə mapoo tə hə. Ma makinə ətə ma'ə ma'iirəmə əsə, wa təya ndzaa makə cikəŋushi'inəku; ədzəməku a ndzaa malaaɓakii akəŋwaciitii, acii ga təya ŋgərəgi haŋkalaaku. 3Ma mooryafinyinə ətə pooshi əndə tsakənə tə tii, gaɗee ka tii. 4Amma, maɗa tə'i manjeevənə taa jijinyinə ŋga mooryafinə, wa təya dzəgunə makə sətə ci təya ɗa diinatii zəku'i, waatoo, təya ɗa ka mapoo tə tii taa dzədzəshi'inətii ŋga'əənə, makə sətə shi təya ɗii ka tii, acii tsarəkii ca uuɗagi səkə ŋga Əntaŋfə. 5Ma mooryafinə ətə ki daanətə pooshi əndə tsakənə tə ki, tə Əntaŋfə gi'i ki, kya dzə aakəŋwa də ɗa də'wa, kya kədii aciikii vəɗə da uusəra. 6Amma, ma mooryafinə ətə kagi nətə ka uuɗə uushi'inə ŋga duuniya, taa ŋgahi ma'ə ki da i əpinə, patə da ha'ə mantəkii nə ki. 7Ma ɗanəkwa, bawə ka tii waɓəətsə bii nyi ka hə, acii ga ənjə a idəpaa uushi ashitii. 8Ma əndətə pooshi ka haɗa də duuraakii, ma palee maa, ənji yaakii, kə kaaree ci ka nə'u tə Əntaŋfə, bwayakii nə ci, palee ka əndətə yadə vii gooŋga. 9Ga ha naahə ləmə ŋga mooryafinə aagi harakii pii pii. Ma taabu'u naahənəku, see maa nee hə kə mbu'i fəzatə kuwa pu'unə, mashimə ki a ŋgirə ŋgurə palee ka rəŋwə əsə, 10ənjə a kuyirii tə ki putə ŋga ɗa ŋunyi slənatə, waatoo, kə gərətə ki manjeevənatə ŋga'ə, kya luu mu'uminə aa hatə aasii, kya yiɓəgi səɗə ŋga ənji nə'unə makə sətə ci maviinə a ɗa, kya tsakə ənji agi bwanea, kya kavə nətə ka ɗa ŋunyi sləna. Maɗa ha'ə makə ətsə nə slənata, naahuu ləmətə. 11Amma ma mooryafinyinə ətə ma'ə ma'iirəmə, ga ha naahə ləmətii, acii maɗa kə təkuree tii ka sə'watə ndzaanə yadə ŋgura, ka ŋgərənə nə tii. Də ha'ə bwaseenə tii ka nə'unə tə Aləmasiihu. 12Də ha'ə əsə laginə Əntaŋfə gəŋwanə anətii, ca vii ka tii ma'inə, acii kə taŋəgi tii aləkawalətə ɗii tii ka ci. 13Ma təya, ka dzəgərənə nə tii aagi ndzaanə zərakə, wata wiigi'inə ka yi ka yi. Əntaa wata ndzaanə zərakə tanə, amma təya kaala waɓənə aagi ŋga hara ənji, təya luugi waɓənə ətə əntaa natii, təya ba sətə madəɓəmə. 14Acii ha'ə, ma moonəkya, ma mooryafinə ətə ma'ə ma'iirəmə, wa təya ŋgərə ŋguyirənə, təya poo manjeevənə, təya haɗa də yatii. Maɗa ɗii tii ha'ə, pooshi ənji daawaanə gaamə ka upaa rəgwa ŋga waɓə bwaya uushi'inə aashaamə. 15Ma bii nyi ha'ə, acii hara mooryafinə maa, kə uugi tii zə'uginə ka nə'unə tə Seetanə. 16Ma minə əndə nə'unə ətə da mooryafinyinə agi duurənyinatə, wa kya tsakə tə tii ka galee ka slənə agyanə Ikəliisiya, kaa Ikəliisiya a mbee ka tsakənə tə hara mooryafinyinə ətə pooshi ənji tsakənə tə tii. 17Ma matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya ətə ca slənə ŋga'ə, gaɗeemə ka tii ka shaŋə, una ki'itə ka tii ŋga'ə. Ma palee maa, ənjitə ca waaza da dzəgunə ka ənji də gazhi'waanə. 18Acii kə bii malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Goona təŋapaa la ka zəmənə saa'itə ci agi slənənə koonə.” Kə bii ci əsə, “Ma əndə sləna, kə dəɓee ənjə a vii ka ci shikwaakii.” 19Maɗa kə wulii ənji matakəŋwanə ŋga Ikəliisiya, ga ha luuvə, maɗaamə tii kə kira seedawanyinə bəra'i taa makkə. 20Taa wu patə gi ma'inə aa hakii, dzaluu tə ci akəŋwacii ənji patə, kaa hara ənjə a shii ŋgwaleenə. 21Agi banə nə nyi ka hə akəŋwacii Əntaŋfə, da Yeesu Aləmasiihu, da mataɗə malaa'ikanyinə, kaa ha nə'utə uushi'iitsə bii nyi ka hə patə. Ga ha ɓaarii kama kamaanə ka ənji shaŋə taa agi mi patə. 22Ga ha kwasə ka kavə ciinə agyanə əndə'i əndə kaa ca ndzaa ka əndə slənə asəkə Ikəliisiya. Ga ha dzəgərə aagi 'waslyakəənə ətə ci hara ənjə a ɗa. Ga ənjə a idəpaa uushi ashiku. 23Makə ɗii ci, pooshi jamənə ŋga səkəku taa guci patə, ga ha sa wata ma'inə, amma duu də sacii ma'i inaba gi'u ka kuzəka. 24Ma 'waslyakəənə ŋga hara ənji, paŋgəraŋə a babara taabu'u mbu'unəkii aakəŋwacii gəŋwanə. Ma ŋga hara ənji əsə, daba'a na shigi. 25Ha'ə əsə, paŋgəraŋə a babara nə ɗa ŋunyi slənə ŋga hara ənji; taa pooshi paŋgəraŋə a babara əsə, pooshi na za.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\