2 Koorintiya 10

1Nyi Bulusə nyi saaki ca kədii acii unə. Agi banə nə ənji, maɗa nyi ahadoonə nya banee ka nəki, ma nyi pooshi ahadoonə əsə, iza'u nə nyi anuunə. Putə ŋga banee ka nə ŋga Aləmasiihu da ŋga'əənaakii, 2agi kədiinə nə nyi acii unə, goona kavə tə nyi kaa nya ndzaanə iza'u, nyi kə gi aahadoonə. Acii kə shii nyi weewee, ma ənjitə ca hiima oo'i, slənə ŋga duuniya ciina ɗa, ka lanə nə nyi ka tii ŋguruunə. 3Gooŋga a duuniya niinə. Amma, ma paatə ciina pa, əntaa makə ŋga duuniya ciina pa. 4Ma uushi'inə ŋga paginə geenə əsə, əntaa makə ŋga duuniya. Ma neenə, ətə ci Əntaŋfə a vii. Də ci ciina jaala agyanə ənji daawaanə, ama jaala agyanə ənji ɗaaɗa mabizhinə 5da agyanə ənjitə ca zhi'wee ka haŋkala ŋga ənja acii ga təya shii tə Əntaŋfə; ama zhi'wee ka hiima ŋga ənji kaa təya fa tə Aləmasiihu. 6Maɗa kə mbu'utəgyuunə də fanə goonə tə Əntaŋfə, ma əndətə pooshi ka fanə, matasəkakii niinə ka dzalənə tə ci. 7Tsaamətəmə ŋga'ə agyanə sətsə ca ɗa ahadoonə. Tə'i hara ənji ca ba oo'i, ŋga Aləmasiihu nə tii. Wa təya tsakə buurətənə ŋga'ə. Makə sətə ŋgirə tii natii nə oo'i, ŋga Aləmasiihu nə tii, inə maa, ha'ə niinə. 8Taa kə dəliigi nyi də baawəɗanə vii Slandanə keenə, pooshi ayinə ka ɗanə tə nyi shaŋə. Ma baawəɗatsa, baawəɗa ŋga ghənənə duunə aakəŋwa, əntaa ŋga ənyanə duunə aaba'ə. 9Ga ənjə a nee ka ətsə makə ŋgwaleenə cii kya ŋgwalee koonə də ləkaləkatənyinaaki. 10Ka banə nə hara ənji oo'i, ‘Ma ləkaləkatə ŋga Bulusə, iza'u. Amma ma shi ci də naaki na, mantəkii nə shishinəkii, paa ci mbee ka waɓənə əsə.’ 11Ma tsarə ŋga ənjitsa, wa təya paaratəgi oo'i, ma sətə ciina waɓə asəkə ləkaləkatə, ka ɗanə niinə inə gatə ahadoonə. 12Ma təya, agi haŋətənə nə tii natii na. Kə dəɓee ina mbərə mbərətə də neenə nə da tii kwa? Agi ŋgərənə nə tii ɗuunuunatii, təya nee makə tii palee patə. Ma ətsa, mabaanə. Pooshi tii shii taa mi. 13Ma ina, pooshi dəla də neenə na ka pitəginə aa bilə. Amma ka ɗanə niinə ca'ə ka hatə ɗəkəpaa Əntaŋfə keenə, ca mbu'u ca'ə ka slənətsə ciina ɗa ahadoonə. 14Makə ɗii ci asəkə hatsə ɗəkəpaa Əntaŋfə keenə nuuna, makə giinə aahoonə ka kira koonə Ŋunyi Habara agyanə Aləmasiihu, pooshi inə pitəgi hatsə ɗəkəpaa Əntaŋfə keenə. 15Pooshi inə ka dəlagi də neenə nə putə ŋga slənətə ci hara ənjə a ɗa, pooshi inə ka pitəgi hatə ɗəkəpaa Əntaŋfə keenə. Amma ma sətə ciina moo, wa vii gooŋga goonə a gərə aakəŋwa aakəŋwa, kaa hatə ɗəkəpaa Əntaŋfə keenə a tsakə bwaŋənə, 16ina mbee ka dzənə ka hara hanyinə aakəŋwa ka waaza Ŋunyi Habara, acii geena dəliigi də neenə nə putə ŋga slənə ŋga hara ənji ka hatə ɗəkəpaa Əntaŋfə ka tii. 17Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Ma əndətə ca moo dəlaginə, wa ca dəlagi də Slandana tanə.” 18Ma əndətə ca dəlagi də naakii na, pooshi Əntaŋfə ka luuvənə tə ci, see tə əndətə ci Slandanə a dəlagi də ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\