2 Koorintiya 11

1Ma nə nyi ka nəhənə, ka sə'wanə nuunə tə nyi, nya ɗiikə gi'u. Tuutəta'ə, sə'wamə tə nyi ha'ə. 2Agi sərəhənə nə nyi agyanuunə putə ŋga Əntaŋfə, acii kə vii nyi tuunə ka Aləmasiihu makə sətə ci ənjə a vii malaaɓa maɗanə ka ŋgurii rəŋwə dyaŋə. 3Ŋgwaliiki acii ga sətə slənyi də Hawa a slənyi duunə noonə. Ma Hawa, kə gəpətə rəhunə də ki də cicirənaakii. Ha'ə nuunə əsə. Ŋgwaliiki acii ga hiima goonə a ŋusləgi asəkə matahu rəgwa, una təkuree ka vii gooŋga ka Aləmasiihu. 4Acii kə fii nyi kə kapaa unə rəgwa ka əndə'i əndə ca waaza koonə əndə'i uushi agyanə Yeesu bwasə ka ətə waazii inə koonə, kə liwuunə əndə'i Ma'yanə tsaŋə bwasə ka ətə shuunə liwu, kə liwuunə əndə'i habara tsaŋə bwasə ka Ŋunyi Habaratə liwuunə. 5Ma cii kya nəhə kamə, pooshi nyi əki ka ənjitsə cuuna nəhə makə matahu masləkee ənji nə tii. 6Taa paa nyi mbee ka waɓənə, amma tə'i shiinə anəki makə sətə sənaavə nyi ka ɓaariinə koonə taa ŋgutə saa'i patə, taa agi ŋgutə uushi patə əsə. 7Ya saŋa, kə ɗii nyi 'waslyakəənə makə həətəpaa nyi naaki nə kaa nya shii ɗuunətə duunə kwa? Acii kə waazii nyi koonə Ŋunyi Habara ŋga Əntaŋfə ŋga zaɓə yadə luu taa mi acii unə. 8Kə liwə nyi kwaɓa acii hara Ikəliisiyanyinə, nya slənə ahadoonə. Ma ətsə kamə, ka banə nə nyi makə kə gəpətə nyi də uushi aciitii kaa nya shii tsakənə duunə. 9Ma saa'itə nyi ahadoonə, kə mwayi nyi tsakənə tə nyi də kwaɓa, amma paa nyi fitinii tuunə koona vii ka nyi. Kə shi hara ndzəkəŋushi'inə gaamə də Makiduuniya, kə vii tii ka nyi patənə ŋga sətə cii kya moo. Paa nyi fitinii tuunə shaŋə. Paa nyi ka ɗanə ha'ə boo ŋga əna taa aakəŋwa, koona shii tsakənə tə nyi. 10Wiitsə sətsə cii kya dəla də naaki na. Də gooŋgaanə ŋga Aləmasiihu nə nyi ka banə koonə, ma nyi, pooshi əndə təŋapaanə tə nyi ka dəla də naaki nə ha'ə anə hanyinə ŋga Akaya patə. 11Aa acii mi ɗii? Acii paa nyi agi uuɗənə tuunə kwa? Kə shii Əntaŋfə, kə uu'i nyi tuunə. 12Makə sətsə paa nyi fitinii tuunə, ka dzənə nə nyi aakəŋwa də ɗanə ha'ə, kaa nya shii təŋagi rəgwa ka majirakinə ŋga masləkee ənji ŋga dəlaginə, təya ba oo'i, mbərə mbərə nə slənatii da neenə. 13Ma tsarə ŋga masləkee ənjitsa, əntaa masləkee ənji ŋga tantanyinə nə tii. Agi jirakənə nə tii də slənatii, təya geegi ka natii nə makə masləkee ənji ŋga Aləmasiihu ŋga tanyi. 14Əntaa sə ŋga hurəshishinə ətsa, acii Seetanə maa, kə geegi ci ka naakii nə makə malaa'ikatə ca ɓərə. 15Acii ha'ə, maɗa geegi ənji slənaakii ka natii nə makə ənji slənə gooŋgaanə, əntaa mu'umə uushi. Ma ka muudinə, kadə nə təya upaa dzalənə ətə dəɓee təya upaa. 16Kaa nya ənə ka banə, ga taa wu a nəhə makə ɗiikənə cii kya ɗiikə. Amma makə kə nyihuunə ha'ə, luumə tə nyi makə sətə cuuna luu hara maɗiikə ənja. Nyi maa, kaa nya shii dəlaginə gi'u naaki. 17Weewee ma sənə cii kya ba əndzə'i, əntaa hiima ŋga Slandana. Ma agi dəlaanə cii kya dəla də naaki na, makə ŋga maɗiikə əndə cii kya waɓə. 18Makə ɗii ci ənji laŋə ca dəlagi də uushi'inə ŋga duuniya, nyi maa, ka ɗanə nə nyi ha'ə. 19Kə bii unə, kə shii unə uushi'inə. Amma iitə saŋə mbee unə ka sə'watə tə maɗiikə ənja? 20Waatoo, maɗa kə geegi tii koonə makə maviinə, taa gəpətənə duunə, taa bərapaanə tuunə, taa tsagi koonə meeciinə, agi sə'watənə nuunə tə tii. 21Ma nyi, əntaa təkureenə təkuree nyi ka ɗanə koonə ha'ə. Amma taa mi patə dəliigi taa wu, nyi maa, ka dəlaginə nə nyi də səkii. Makə ŋga maɗiikə əndə cii kya waɓə. 22Taa ma bii tii ənji Ibəraaniya nə tii, nyi maa, ci nə nyi. Ənji Isərayiila kwa? Nyi maa, ci nə nyi. Slikərənə ŋga Ibərahiima kwa? Nyi maa, ci nə nyi. 23Taa ma bii tii ənji slənə ka Aləmasiihu nə tii əsə, amma nyi nə matahu əndə slənə palee ka tii. Makə ŋga maɗiikə əndə cii kya waɓə. Kə slənyii də gazhi'waanə palee ka tii; ɓəzəkii pya'ə ənji tə nyi a furəshina palee ka tii; ɓəzəkii fəsli ənji tə nyi əsə palee ka tii; ama wə nə nyi uusəra patə. 24Tufə jikə Yahudiinə ka fəslənə tə nyi də uu'yanə makkə pu'unə aji əliŋə. 25Makkə jikə gayinə ŋga ha də Rooma ka fəslənə tə nyi. Kə kaalii ənji tə nyi də faariinə rəŋwə səɗə. Makkə jikə kumbawalə ka cipəgərənə da nyi aagi ma'inə. Kə shi nya kii uusəra, nya ba'anətsaa agi ma'inə. 26Agi wiigi'inə nə nyi laŋə. Pooshi bwaya uushi ətə paa nyi nee. Tə'i taŋə gəəra, tə'i mahiirənə a rəgwa, tə'i ŋgwalənə acii ənjaaki Yahudiinə, tə'i ŋgwalənə əsə acii hara slikərənə, tə'i ŋgwalənə asəkə vəranyinə, tə'i ŋgwalənə agi bilinə, tə'i agi uunəva, tə'i əsə acii majirakinə ŋga ənji nə'unə. 27Kə slənyii də gazhi'waanə ka shaŋə. Ɓəzəkii nə nyi ka ba'aginə njihərəmə yadə ŋunyinə agiki. Kə ɗii maɗəfənə da meegiirənə tə nyi. Laŋə nə nyi ka ndzaanə yadə zəma, taa kuvə ŋga baanə davə, taa kəjeerənə. 28Bwasə ka harakii maa, uusəra patə nə nyi ka buurə patənə ŋga Ikəliisiyanyinə. 29Maɗa kə əpigi vii gooŋga ŋga ənda, agi zhimanə tə nyi asəkəki. Maa kə kavə ənji tə əndə'i əndə ka ɗa 'waslyakəənə, ka ɓəzənə nə səkəki. 30Maɗa ka dəlanə nə nyi də naaki na, see də sətə ca ɓaarə makə sətə əntəgi shishinəki dəlaginəki. 31Ma Əntaŋfə Dii Yeesu Slandanaamə, wa ənjə a dəla də ləməkii ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Kə shii ci oo'i, əntaa jirakənə cii kya jirakə. 32Ma saa'itə nyi də Damasəkusə, tə'i əndə'i ŋgwaməna atsaa səɗə ŋwaŋwa Arətasə, kə kavə ci kaa ənjə a nəhə uura mayi ŋga vəranə, kaa ənjə a shii kəsənə tə nyi. 33Amma kə kagərə ənji tə nyi aasəkə ɗəvə, ənjə a kyagərə tə nyi da mapacakinə ŋga mahwala ŋga vəranə, nya mbərəɗə aciikii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\