2 Koorintiya 13

1Maɗa kə gi nyi aahoonə, ətsə nə makkənə ŋga səɗəki. Maɗa kə gi nyi, taa ŋgutə waɓənə patə ma'i ahadoonə, ŋga'ə ka nyi kaa ənji bəra'i taa palee ka bəra'i a ɓaarii tantanyinə ŋga waɓənəkii. 2Wanyitsə ka waɓənə ka ənjitə sha ɗii 'waslyakəənə da patənə ŋga hara ənja, wanyitsə ka waɓənə koonə nyi pooshi ahadoonə, makə sətə shi nya waɓi koonə saa'itə gi nyi aahoonə ŋga bəra'inə. Ma waɓənaaki, acii ga taa wu a kiwə də nyi, maa kə ənyii aahoonə. 3Makə ɗii ci kə mwayi unə shiinə oo'i, agi waɓənə nə Aləmasiihu da maki, shiimə oo'i, ma ca, əntaa matəkii nə ci ka dzalənə tuunə, amma tə'i ci da ŋgeerənə ahadoonə. 4Ma saa'itə gwa'avə ənji tə Aləmasiihu aashi ənfwa, matəkii nji ci. Amma ma əndzə'i, tə'i ci da əpinə amakii də baawəɗa ŋga Əntaŋfə. Ma inə əsə, matəkii niinə agi ləɓənə geenə da ci. Amma ma agi ndzaanə gaamə doonə, də baawəɗa ŋga Əntaŋfə ciina slənə putə ŋga ləɓənə geenə da Aləmasiihu. 5Tsaamətəmə noonə na, koona nee maɗa ma'ə unə da i əpinə agi vii gooŋga goonə. Təɓətəmə noonə na. Pooshi unə shii oo'i, ləɓə nə Yeesu Aləmasiihu doonə kwa? Ma ətsə kamə, ha'ə, maɗa pooshi unə ka mbu'utəgi də təɓəətsə shaŋə. 6Kə shii inə, ka paaratəginə nuunə oo'i, ma inə, kə mbu'utəgiinə. 7Agi kədiinə niinə acii Əntaŋfə, acii goona ɗii bwaya uushi. Ma ciina ɗa ha'ə, əntaa kaa ənjə a shii dəla də slənə geenə ahadoonə, amma koona ɗa sətə ndzaanə də rəgwakii, taa ŋgahi ka neenə nuunə makə matəkii niinə. 8Paa inə ka ɗa sətə ca bərapaa gooŋgaanə, amma sətə ca kira gooŋgaanə ɗaniinə. 9Ma ina, taa matəkii niinə, maɗa da ŋgeerənə nuunə, ka mooɗasəkə niinə. Ma sətə ciina kədii koonə, a dzuunə aakəŋwa agi nə'unə. 10Ma cii kya naahə koonə waɓəəna saa'inə nyi pooshi ahadoonə, koona shii baanə ka Əntaŋfə, acii ga nya gi ka ndzaanə iza'u anuunə də ɓaarə koonə baawəɗatə vii Slandanə ka nyi. Ma ətsa, baawəɗa ŋga ghənənə duunə aakəŋwa, əntaa baawəɗa ŋga ənyanə duunə aaba'ə. 11Ma əndzə'i ɗii kaɗashinyinaakya, a ta'avuunə jamə. Ɗamə gazhi'waanə ŋga ndzaanə mayarədakii, nə'utəmə waɓənaaki, luuvəməshinə, una ndzaa agi jamənə. Ma Əntaŋfə Əndə uuɗənə taamə, ca vii kaamə ndzaanə jamə, ka ndzaanə nə ci doonə. 12Nəəhəpaaməshinə də ədzəmə rəŋwə agi ləmə ŋga Əntaŋfə. 13Agi nəhəpaanə nə ənji ŋga Əntaŋfə tuunə patə. 14Ma pwapoonə ŋga Slandanə Yeesu Aləmasiihu, da uuɗənə ŋga Əntaŋfə, da gəshinə ŋga Malaaɓa Ma'yanə, wa təya ndzaanə doonə patə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\