2 Koorintiya 2

1Ma bwasee nyi ka aniya ŋga dzənə aahoonə, acii ga nya ənyi ka dzənə ka ɓəzee ka səkuunə. 2Maɗa kə ɓəzee nyi ka səkuunə, pooshi əndə uuɗagi səkəki maɗaamə unə. 3Ənjitə dəɓee uuɗagi səkəki nuunə. Ma nyaahə nyi koonə ləkaləkatəta, acii goona ɓəzee ka səkəki, maa kə gi nyi aahoonə. Kə shii nyi weewee, maɗa ka mooɗasəkə nə nyi, ka mooɗasəkə nuunə noonə əsə. 4Ma nyaahə nyi koonə ləkaləkatəta, də maɓətəsəka, kə ma'i haŋkalaaki. Ha'ə maa, da kiinə agiki. Ma mwayi nyi, əntaa ka ɓəzee ka səkuunə, amma ma ɗii nyi ha'ə, kaa nya ɓaarii koonə makə sətə uu'i nyi tuunə ŋgaaŋga'ə. 5Taa wu patə ɓəzee ka səkə ŋga əndə'i ənda, əntaa wata naaki daanəki ɓəzee ci, amma da i noonə patə ɓəzee ci. Əntaa mbuɗeenə cii kya mbuɗee, amma tə'i hara ənji ahadoonə ɓəzee ci ka səkətii. 6Ma əndətsa, ma dzaləətsə jalə ənji tə ci, kə mbu'i ha'ə. 7Acii ha'ə, ənəmə ka tifyaginə tə ci, una banee ka ma'yanəkii, acii ga maɓətəsəkə a gaɗəgi tə ci. 8Agi kədiinə nə nyi acii unə, koona ɓaarii ka ci oo'i, kə uu'yuunə tə ci tanyi. 9Ma nyaahə nyi koonə ləkaləkatəta, kaa nya shii təɓətənə tuunə, kaa nya paaratəgi maɗa agi fanə nuunə waɓənaaki ŋga dzalənə tə ci. 10Ma əndzə'i, maɗa kə tifyagyuunə əndəkii putə ŋga sətə ɗii ci koonə, nyi maa, ka tifyaginə nə nyi tə ci. Taa mi patə dəɓee nya tifyagi, ka putə goonə tifyagi nyi akəŋwacii Aləmasiihu. 11Ma ɗii cii kya ɗa ha'ə, acii ga Seetanə a upaa rəgwa ŋga saaweenə kaamə. Kə shii amə sətə cii kəya moo ɗanə. 12Yoo, ma saa'itə mbu'i nyi aa Tərawasə ka waaza Ŋunyi Habara ŋga Aləmasiihu, kə nee nyi kə wunəgi Slandanə rəgwa ŋga ɗa slənə laŋə davə. 13Amma pooshi ma'yanəki baanə, acii paa nyi lii tə ndzəkəŋunəki Titusə davə. Wata nya ba ka ənji davə ‘Ta'avəmə’, nya maɗə, nya palə aa Makiduuniya. 14Amma wa ənjə a kuyirii tə Əntaŋfə! Ci ca kərə tiinə ka jaalanə taa guci patə putə ŋga ləɓənə geenə da Aləmasiihu. Dacii inə əsə cii kəya kukutə dagwa mədədəranə, waatoo waaza Ŋunyi Habara ŋga shiinə tə Aləmasiihu taa dama patə. 15Weewee ma inə, makə urədya niinə ətə ci Aləmasiihu a ɗəzə ka Əntaŋfə. Mədədəranəkii a təəkəgi ahada ənjitə ca upaa əpinə da ənjitə ka rəgwa ŋga zanə patə. 16Ma urədyatsa, ma ka ənjitə zii, maɗa zhinyi ka tii, əntənə əntənətii. Ma ka ənjitə upaa luupaanə əsə, ci nə urədyatə ca vii əpinə. Ya əna, wu ɗii nə əndə mbu'i bahə ɗa maɗuunə slənətsa? 17Amma ma inə, əntaa makə ŋga hara ənji niinə. Acii ma təya, agi gwazeenə nə tii ka waɓənə ŋga Əntaŋfə də jirakənə. Də gooŋgaanə ciina waɓə akəŋwacii Əntaŋfə. Ci ta'i tiinə, keena ndzaanə ka ənji slənənə ka Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\