2 Koorintiya 3

1Ma ɗəya, goona nyihə makə mbuɗənə ciina mbuɗə neenə na. Pooshi. Ma inə, pooshi nafa ŋga ɓaarii koonə ləkaləkatə ŋga slənə geenə koona shii tiinə. Pooshi nafa ŋga naahənə goonə tə habara ŋga slənə geenə ka hara ənji, makə sətə ci ənjə a ɗa ka hara ənji əsə. 2Unə də noonə nə nə ləkaləkatə ŋga slənə geenə, manaahəkii a ədzəmuunə kaa ənji patə a shii, təya jaŋgatə. 3Paŋgəraŋə oo'i, Aləmasiihu ci saakii nyaahə ləkaləkatəkii, ca sləkee dacii inə. Əntaa naahənə ŋga ciinə ŋga ənda, amma də Ma'yanə ŋga Əntaŋfə Əndə vii əpinə. Əntaa ashi matsahə faara əsə, amma asəkə mooɗəfa ŋga əndə shiŋkinə nə ci manaahəkii. 4Ma ciina waɓə uushi'iitsə ha'ə, acii mashiikii niinə akəŋwacii Əntaŋfə dacii Aləmasiihu. 5Əntaa mbu'unə mbu'iinə ka neenə na bahə banə oo'i, inə ca ɗaaɗa uushi'inə, pooshi. Dacii Əntaŋfə nə mbeenə geenə. 6Ci kavə tiinə keena ndzaanə mambu'ukii bahə ɗa slənə ŋga kura aləkawala. Ma kura aləkawalətsa, əntaa də manaahə bariya ɗii ənji, amma də Ma'yanə ŋga Əntaŋfə. Acii ma bariya, wə cii kəya kira ka ənja. Amma, ma Ma'yanə ŋga Əntaŋfə, əpinə cii kəya vii ka ənja. 7Yoo, ma bariya ŋga ŋukə, manaahəkii ashi matsahu faariinə shi, kə ɓaarii Əntaŋfə məghərəvənaakii də bariyatsa, laŋə dərəva haŋətə ənji Isərayiila tə bariyatsa. Ha'ə maa, kə təkuree tii ka tsaamənə tə Muusa acii ɓərənə ŋga kəŋwaciinəkii, wiitsə boo, sətə ca uudəgi nə ɓərənəkii. Kə shii amə, ma bariyatsa, əntənə nə muudinəkii. Patə da ha'ə, tə'i məghərəvənə davə. 8Makə kə shii amə ha'ə, sakwa slənə ŋga Ma'yanə ŋga Əntaŋfə ɗii, pooshi palee də məghərəvənə kwa? 9Acii maɗa ka kira məghərəvənə nə slənə sətə ca kira əntənə ka ənja, slənə sətə ca kira luupaanə palee də məghərəvənə. 10Weewee ma ətsə ha'ə, kə sha nji da i məghərəvənə. Amma ma ŋga əna, pooshi ma'ə shaŋə, acii kə shi məghərəvənə ŋga əndə'i ka paleenə ka ci. 11Acii maɗa ma sətə ca uudəgi, tə'i ci da məghərəvənə, sətə pooshi ka uudənə palee də məghərəvənə ka shaŋə. 12Makə kə shii inə tə'i ha'ə makə ətsa, ka waɓənə niinə yadə ŋgwalənə. 13Əntaa makə ŋga Muusa niinə. Acii ma ca, kə kavə ci gwada aakəŋwaciikii, acii ga ənji Isərayiila a nee ka muudinə ŋga məghərəvəətə ca uudəgi. 14Amma kə təkuree tii ka paaratəginə. Ca'ə ənshinə, maɗa kə jaŋgii tii iirə aləkawaləta, kə ndzaa ci makə gwada akəŋwaciitii. See maɗa ndzaa əndə ləɓə da Aləmasiihu dzəginə gwadakii, əndə a paaratəgi ha'ə. 15Taa ənshinə, maɗa jaŋgii tii bariya ŋga Muusa, wata gwadakii a pa'agi hiimatii. 16Amma maɗa kə zə'ugi əndə aaɓii Slandana, kə dzəgi gwadakii ətsa. 17Ma Slandana, Ma'yanə nə ci. Ma hatə ɗii Ma'yanə ŋga Slandana, tə'i dimwaanə davə. 18Ma amə patə, pooshi gwada akəŋwacii amə, agi ɓaarə ɗuunuunə ŋga Slandanə naamə. Ci ca zə'wee kaamə, kaama pusha tə ci, ama tsakə dzənə aakəŋwa də upaa ɗuunuunə. Ma ətsə patə, slənə ŋga Ma'yanə ŋga Slandana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\