2 Koorintiya 4

1Acii ha'ə, makə kə shii inə putə ŋga ŋga'aanə ŋga Əntaŋfə keenə ba'avə ci slənətsə aacii inə keena slənə, pooshi shishiniinə ka əntənə. 2Ma inə, kə naanagiinə ka slənə sə ŋga ayinə. Pooshi inə ka ɗa jarəwiinə, pooshi inə ka gwazee ka waɓənə ŋga Əntaŋfə əsə. Amma paŋgəraŋə ciina waɓə gooŋgaanə akəŋwacii Əntaŋfə. Ŋga'ə keenə kaa taa wu a shii oo'i, ənji gooŋga niinə. 3Ma Ŋunyi Habaranə ciina waaza, maɗa ma'umbee uushi nə ci, ka ənjitə uugi zanə nə ci ma'umbeekii tanə. 4Ma təya, kə təkuree tii ka vii gooŋga, acii kə əndəgi Seetanə hiimanyinatii. Ci ɗii təkuree tii ka nee ka ɓərənə ŋga Ŋunyi Habara. Ma habarakii, agyanə ɗuunuunə ŋga Aləmasiihu. Ci nə pushashinə ŋga Əntaŋfə. 5Acii ma inə, əntaa neenə nə ciina waaza, amma tə Yeesu Aləmasiihu ciina waaza, oo'i ci nə Slandana; inə neenə əsə, ənji slənə goonə niinə putə ŋga Yeesu. 6Əntaŋfə bii, “Wa ɓərənə a ɓərəgi agi təkunə.” Ci əsə kavə ɓərənaakii kaa ca ɓərə a mooɗəfaamə, ca ɓərə aagi ənji, ama shii neenə ka ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə ca ɓərə akəŋwacii Aləmasiihu. 7Ma inə, taa ŋgahi makə uuda niinə pooshi ka ta'avənə ka ənsləginə, patə da ha'ə tə'i inə da wahətsə ashiinə. Ma ətsə patə, ka ɓaariinə oo'i, ma maɗuunə ŋgeerənə ashiinə, ŋga Əntaŋfə, əntaa neenə. 8Kə ciɓee ənji keenə taa ka ŋgutə rəgwa. Patə da ha'ə, paa tii təŋapaa tiinə. Kə ha'utə ənji diinə. Patə da ha'ə, pooshi inə bwasee ka kanə geenə ŋga upaa luupaanə. 9Kə iikə ənji keenə daawaanə laŋə. Patə da ha'ə, pooshi Əntaŋfə kagi tiinə. Kə laaɗapaa ənji tiinə aa panə, amma patə da ha'ə, pooshi əpinə dzəgi ameenə. 10Taa guci patə, ha'ə nə ənji ka ɗa gazhi'waanə ŋga ɓələnə tiinə makə sətə ɓəli tii tə Yeesu. Ma ɗii inə ma'ə da i əpinə a meenə, kaa ənjə a shii oo'i, tə'i əpinə ŋga Yeesu ashiinə. 11Agi ndzaanə geenə patə, taa guci ha'ə niinə ka nee ka wə aagiinə ka putə ŋga Yeesu. Ma ɗii ha'ə, kaa ənjə a shii neenə oo'i, ma shishinə geenə ənə na ɓəsləgi, tə'i əpinə ŋga Yeesu davə. 12Ci ca ɓaarii oo'i, ma wa, ashiinə cii kəya slənə, amma ma əpinə əsə, ashuunə cii kəya ɗa sləna. 13Tə'i manaahəkii asəkə ləkaləkatə oo'i, “Ma waɓi nyi, acii kə vii nyi gooŋga ka Əntaŋfə.” Ha'ə niinə əsə, kə vii inə gooŋga ka ci, ci ɗii waɓiinə. 14Kə shii inə, ma Əntaŋfə, kə maɗee ci ka Yeesu Slandanə agi maməətə ənja. Ha'ə əsə nii kəya maɗee keenə, ca fəɗə taamə doonə, ca kərə aakəŋwacii Yeesu. 15Patənə ŋga ətsa, ka putə goonə. Ma Əntaŋfə, agi dzənə nə ci aakəŋwa də ɗaaɗa pwapoonaakii ka ənja. Də ha'ə əsə dzənə ənji aakəŋwa də kuyiriinə tə ci ka ɗuunətənə də ci. 16Acii ha'ə, ma inə, pooshi inə ŋgərəgi hiima. Taa ŋgahi ma shishiniinə, agi dzənə də saawanə, patə da ha'ə, ma ma'yaniinə, agi tsakə ɗa ŋgeerənə uusəra patə. 17Ma ciɓəənə ciina ciɓə, pooshi laŋə, pooshi ka ta'avənə əsə. Ciɓəkii na kavə tiinə ka upaa dagwa uushi ətə na ndzaanə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə, waatoo, ndzaanə ka hakii da Əntaŋfə agi ɗuunuunaakii. Ma ətsa, ci palee patə. 18Acii ma ina, pooshi inə ka kavə hiima geenə ka uushi'iitə ci ənjə a nee də ginə. Amma ka uushi'iitə pooshi ənji ka neenə də ginə kii inə hiima geenə. Ma uushi'iitə ci ənjə a nee də ginə, pooshi ka ta'avənə. Amma ma uushi'iitə pooshi ənji ka neenə də ginə, tii ca ta'avə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\