2 Koorintiya 6

1Ma agi slənə geenə ka hakii da Əntaŋfə, agi kədiinə niinə acii unə ənə ɗii Əntaŋfə koonə pwapoonə, goona saawee ka pwapoonəkii. 2Wiinə sətə bii Əntaŋfə: “Maɗa kə mbu'ya saa'yaaki ŋga fanə tuunə, agi fanə nə nyi tuunə. Maɗa kə mbu'ya uusəra ŋga luupaanə tuunə, agi tsakənə nə nyi tuunə.” Fatəmə! Ənə nə saa'i ŋga luu viinə ŋga Əntaŋfə; ənshinə nə uusəra ŋga luupaanə! 3Pooshi inə ka uuɗənə kaa taa wu a idəpaa uushi agi slənə geenə. Acii ha'ə, pooshi inə ka ɗavə sətə ca kavə əndə ka pu'unə agi ndzaanaakii akəŋwacii Əntaŋfə. 4Amma taa mi patə ciina ɗa, agi ɓaarii niinə oo'i, ənji slənə ŋga Əntaŋfə niinə, də sə'watə ciɓənyinə, da də sə'watə madzawə uushi'inə kama kama. 5Kə fəsli ənji tiinə, ənjə a pa'əgi tiinə, ənjə a ɗaaɗa keenə mabizhinə, kə slənyiinə palee ka ŋgeerii inə, ina baanə yadə ŋunyinə agiinə, yadə zəmə ameenə əsə. 6Dagi laaɓanə ŋga mooɗəfiinə, da shiinə geenə, da sə'watənə geenə, da ŋga'əənə geenə ɓaarii inə neenə nə oo'i, ənji slənə ŋga Əntaŋfə niinə. Ma ətsə patə, dagi Malaaɓa Ma'yanə da uuɗənə geenə ŋga gooŋga. 7Kə ɓaarii inə ha'ə dagi waɓənə geenə agyanə gooŋgaanə da dagi ŋgeerənə ŋga Əntaŋfə. Ndzaanə geenə ka ənji gooŋga nə sə ŋga paginə geenə. Də ci luupaa niinə neenə nə əsə. 8Kə ɗuunətə ənji tiinə, ənjə a bərapaa tiinə əsə. Kə dzaanii ənji tiinə, ənjə a dəla diinə əsə. Kə ŋgirə ənji tiinə ka majirakinə, patə da ha'ə ənji gooŋga niinə. 9Kə ɗii ənji makə pooshi tii shii tiinə, patə da ha'ə kə shii ənji tiinə də ŋga'ə. Kə ɗii makə maməətəkii niinə, amma waniinə ma'ə da i əpinə ameenə. Kə jalə ənji tiinə, amma pooshi ənji ɓəələgi tiinə. 10Kə diɓə səkiinə a ɓəzə, amma taa guci patə agi mooɗasəkə niinə. Maaghiinə niinə, amma agi ɗatənə niinə tə ənji laŋə ka ənji waha. Pooshi uushi acii inə, amma neenə nə patənə ŋga uushi'inə. 11Ənji Koorintiya, paŋgəraŋə waɓiinə koonə, pooshi inə umbee koonə ka taa mi a mooɗəfiinə. 12Də ədzəmə rəŋwə ŋgiriinə tuunə. Amma ma unə, kə umbee unə keenə ka sətə a mooɗəfuunə. 13Wanyinə ka kədiinə acii unə makə manjeevənaaki. Tuutəta'ə, ɓaariimə keenə uuɗənə goonə noonə əsə. 14Goona ndzaashi da ənji ghatə vii gooŋga ka Yeesu. Ma ətsa, pooshi ka ɗanə. Iitiitə saŋə ndzaashinə gooŋgaanə da məzaana? Iitiitə əsə ndzaashinə ɓərənə da təkuna? 15Mi saŋə nə haala ŋga Aləmasiihu da Seetana? Mi saŋə nə sətə liɓə də əndə nə'unə da əndə ghatə vii gooŋga? 16Ŋgutə ŋga'əənə saŋə nəndə ahada yi ŋga Əntaŋfə da kuvə uuləma? Acii ma amə, yi ŋga Əntaŋfə Əndə vii əpinə naamə! Makə sətə bii Əntaŋfə ci saakii, “Ka ndzaanə nə nyi ka yi rəŋwə da ənjaaki, ka ndzaanə nə nyi ahadatii əsə, nyi nə Əntaŋfwatii. Tii əsə, ka ndzaanə nə tii ka ənjaaki.” 17Acii ha'ə kə bii Slandanə ka tii, “Shigimə ahadatii, goona ndzaanə ka hakii, goona təɓətə sətə əntaa malaaɓakii kaa nya luu tuunə. 18Ma nya, ka ndzaanə nə nyi ka Dəsənuunə, una ndzaanə ka manjeevənaaki. Nyi Slandanə Əndə baawəɗa waɓi ha'ə.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\