2 Koorintiya 8

1Ndzəkəŋushi'inəkya, ŋga'ə ka nyi una shii makə sətə ɗii Əntaŋfə pwapoonaakii asəkə Ikəliisiyanyinə ŋga Makiduuniya. 2Taa ŋgahi kə lii ciɓənyinə tə tii kama kama, maaghiinə nə tii əsə, patə da ha'ə, ka mooɗasəkə nə tii uusəra patə. Ci kavə tə tii ka ndzaanə ŋga ciinətii fitə ka viinə. 3Ma ətsa, ka seedanə nə nyi oo'i, kə vii tii də patənə ŋga ŋgeeriitii. Ha'ə maa, kə palee ka sətə dəɓee təya vii. Də moonatii satii vii tii makə sətə kaɗeesəkə ka tii. 4Tii satii kədii acii inə kaa təya upaa rəgwa ŋga tsakənə tə ənji ŋga Əntaŋfə də Yahudiya. 5Ma ətsa, kə palee ka sətə shiina kii niinə davə! Ŋga təkəŋwanə, kə vii tii natii nə ka Slandana, təya vii keenə nətii əsə də moonə ŋga Əntaŋfə. 6Ci ɗii kədii inə tə Titusə, kaa ca dzə aakəŋwa də slənətsə njaŋə ci ahadoonə, ca tsakə tuunə koona mbu'utəgi də maɗuunə slənətsə akəŋwacii unə noonə əsə. 7Agi patənə ŋga slənə ka Əntaŋfə aakəŋwa nuunə ka hara ənji nə'unə. Agi vii gooŋga goonə, agi waɓənə goonə, agi shii gooŋgaanə goonə, agi ɗa kuɗəpəshinə goonə ŋga tsakə ənja, da agi uuɗənə goonə tiinə, ətsə patə aakəŋwa nuunə. Acii ha'ə, ŋga'ə keenə maɗa gyuunə aakəŋwa ha'ə makə ətsa agi maɗuunə slənətsə akəŋwacii unə əsə. 8Əntaa banə cii kya ba koonə makə bariya. Amma ɓaariinə cii kya moo ɓaariinə koonə makə sətə ci kuɗəpəshinə a ɗa tə hara ənji kaa təya tsakə ənja. Ŋga'ə ka nyi nya shii taa tantanyinə nə uuɗənə goonə. 9Kə shii unə pwapoonə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu. Taa ŋgahi əndə wahə nə ci, patə da ha'ə kə geegi ci ka nəkii ka maagha. Ma ɗii ci ha'ə, ka putə goonə, koona shii ndzaanə ka ənji waha dagi geegi ka nəkii ka maagha. 10Ma agi waɓəətsa, wiinə waɓənaaki: ka ɗanə ŋga'ə maɗa kə uudəpaa unə əndzə'i tə sətə njaŋuunə dəŋku. Acii unə nə təkəŋwanə ŋga ənjitə ɗii aniya, una ɗatə slənəkii əsə. 11Acii ha'ə, uudəpaamə slənəkii də tsarə ŋga aniyatsə njaŋuunə də patənə ŋga ŋgeerii unə, viimə də sətə upaa unə. 12Acii maɗa tə'i əndə da aniya ŋga viinə, ca vii sətə upaa ci də patənə ŋga ŋgeeriikii, ka kaɗeesəkənə ka Əntaŋfə nə viinaakii. Pooshi Əntaŋfə mwayi əndə a vii sətə paa ci da ci. 13Əntaa banə cii kya ba oo'i, wa viinə a galee anə hara ənji, unə əsə, ənjə a kaanə koonə 'yapə unə daanuunə. Pooshi. Amma ma ŋga əna, makə ɗii ci tə'i laŋə acii unə, ŋga'ə maɗa kə cakuunə tə ənjitə pooshi uushi aciitii. Maɗa zhi'wa saa'itə pooshi uushi acii unə, una moo tsakənə tuunə, maɗa tə'i laŋə aciitii, ka tsakənə nə tii tuunə natii. Də ha'ə tsakəshinuunə mbərə mbərə. 15Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Ma əndətə dzatəgi laŋə, pooshi gaɗəgi ka shaŋə. Ma əndətə dzatəgi gi'u əsə, pooshi əki ka shaŋə.” 16Kuyirii amə tə Əntaŋfə, acii ci kavə tə Titusə kaa ca tsakə tuunə də ədzəmə rəŋwə makə sətə kavə ci tiinə əsə. 17Acii əntaa wata də ətə bii inə ka ci cii kəya slənəgi, amma agi ɗanə nə kuɗəpəshinə tə ci ŋga tsakənə tuunə. Agi moonaakii cii kəya dzə aahoonə. 18Waniitsə ka sləkeenə ka əndə'i ndzəkəŋushi'inaamə atsakii. Ma ca, agi dəlaginə nə ənji də ci asəkə Ikəliisiyanyinə patə putə ŋga mbee ka waaza Ŋunyi Habara ka ənja. 19Tsaŋə da ətsa, kə ta'i Ikəliisiyanyinə tə ci kaa ca dzəədzə deenə agi maɗuunə slənənə akəŋwacii inə. Ma slənəna, kaa ənji ɗuunətə də Slandanə ciina ɗa, ina ɓaarii oo'i, kə mwayi inə tsakənə tə ənjitə pooshi uushi aciitii. 20Ma viinə ənə vii ənji aacii inə də patənə ŋga ŋgeerənə, pooshi inə ka uuɗənə ənjə a idəpaa uushi ashiinə agikii. 21Ma nə hiima geenə, kə mwayi inə ɗa uushi də rəgwakii akəŋwacii ənja, əntaa wata akəŋwacii Slandana. 22Acii ha'ə, waniitsə ka sləkeenə ka əndə'i ndzəkəŋushi'inaamə atsatii. Ma ca, kə təɓiinə tə ci laŋə, ina paaratəgi oo'i, tə'i kuɗəpəshinə ŋga tsakə ənji a mooɗəfəkii taa guci patə. Ma ci əsə, mashiikii nuunə aciikii. Acii ha'ə, kə cakə kuɗəpəshinə ɗanə tə ci ŋga tsakənə tuunə. 23Ma Titusə, rəŋwə niinə da ci, guva-slənaaki əsə agi slənənə koonə. Ma hara ndzəkəŋushi'inaamə ətsə gi tii da ci, ka madəɓama ŋga Ikəliisiyanyinə gi tii, agi kira ɗuunuunə ka Aləmasiihu nə tii. 24Ɓaariimə ka tii uuɗənə goonə kaa Ikəliisiyanyinə a fa habara goonə, təya shii oo'i, ma dəlaanə ciina dəla duunə, ha'ə tanyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\