2 Koorintiya 9

1Ma agyanə viinə ka tsakənə də ənji ŋga Əntaŋfə də Yahudiya, pooshi nafa ŋga tsakə naahənə koonə agyanəkii ma'ə. 2Acii kə shii nyi tə'i kuɗəpəshinə ŋga tsakənə tə ənji a mooɗəfuunə. Putakii dəlii nyi duunə əsə ka ənji Makiduuniya. Əŋki nyi ka tii, “Ma ənji nə'unə anə hanyinə ŋga Akaya, matasəkakii nə tii daga dəŋku kaa təya tsakə tə ənja.” Kə maɗee kuɗəpəshinə goonə ka natii, acii laŋə nə tii ka moo viinə. 3Acii ha'ə, wanyinə ka sləkeenə ka ndzəkəŋushi'inaamə aahoonə, acii ga dəlaginə geenə duunə agi haalatsə a ndzaanə ka uushi zaɓə; amma koona ndzaanə matasəkakii makə sətə bii nyi ka tii. 4Maɗa kə mbu'iinə da hara ənji nə'unə də Makiduuniya aahoonə, təya dzə ka lapaanə pooshi viinə goonə matasəkakii, ka ɗanə nə ayinə tə nyi, acii kə bii nyi ka tii, kə shii nyi tuunə furəŋə! Unə maa, ka ɗanə nə ayinə tuunə ka shaŋə. 5Ci ɗii nyi hiima ŋga banə ka ndzəkəŋushi'iitsa, kaa təya takəŋwa ka nyi zəku'i, taabu'u nii kya dzə, una tasəka aakəŋwa makə sətə bii unə, ca ndzaanə matsəkəkii saa'itə nii kya mbu'u. Ci əsə na ɓaarii oo'i, də moonə goonə cuuna vii, əntaa tyasə. 6Buurətəmə oo'i, ma əndətə ləgii slikərənə laŋə, ka upaanə nə ci cifanə laŋə. Ma əndətə ləgii gi'u əsə, gi'u upaanəkii cifanə. 7Taa wu patə, kə dəɓee ca vii makə sətə kaɗeesəkə ka ci, əntaa də maɓətəsəka taa kavənə tə ci tyasə ka viinə. Acii əndətə ca vii də mooɗasəkə ca kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. 8Tə'i Əntaŋfə da baawəɗa ŋga viinə koonə palee ka ətə cuuna moo, kaa sətə dəɓee una upaa a ndzaanə acii unə taa guci patə. Ka upaanə nuunə laŋə koona ɗa də taa ŋgutə tsarə ŋga ŋunyi sləna. 9Ma ŋunyi ənda, kə ndzaa ci makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə ətə bii ci, “Kə vii ci də mooɗəfə rəŋwə ka maaghiinə. Ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə nə ŋga'əənaakii.” 10Ma Əntaŋfə, ci ca vii slikərənə ka əndə ka ləganə, ca vii ka ci zəmə ka adənə. Acii ha'ə, ka viinə nə ci koonə uushi'inə, ca siitəgi koonə. Ma viinə goonə də patənə ŋga ŋgeerənə, tə'i bwatyakii. 11Taa guci patə, ka ɗatənə nə ci tuunə ka ənji waha, koona shii viinə də mooɗəfə rəŋwə uusəra patə, kaa ənji laŋə a kuyirii tə Əntaŋfə putə ŋga viinə goonə ənə ci təya upaa acii inə. 12Acii ma viitsə vii unə, əntaa wata ka ki'i haaja ŋga ənji nə'unə tanə, amma agi kavənə nə ci tə ənji laŋə ka kuyiriinə tə Əntaŋfə. 13Acii ma slənətsə goonə, ci ca ɓaarii vii gooŋga goonə. Ka dəlanə nə ənji də Əntaŋfə əsə, acii kə ɓaarii unə oo'i, kə luuvuunə Ŋunyi Habara agyanə Aləmasiihu. Ka dəlanə nə tii də ci əsə putə ŋga viitə vii unə də mooɗəfə rəŋwə ka tii da ka hara ənja. 14Ka ɗanə nə tii kuɗəpəshinə ŋga neenə koonə, təya ɗa də'wa ka putə goonə, putə ŋga malaŋə pwapoonə ətə ci Əntaŋfə a ɗa koonə. 15Kuyirii amə tə Əntaŋfə putə ŋga viinaakii kaamə, waatoo viitə pooshi ənji ka mbee ka waɓənə putsəkə də ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\