2 Yoohana 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə daciiki masara ŋga Ikəliisiya. Agi nəhəpaanə nə nyi tuunə da manjeevənaaku, mataɗə minə daga Əntaŋfə. Kə uu'i nyi tuunə dərəva. Əntaa wata nyi daanəki uu'i tuunə, amma da i patənə ŋga ənjitə shii gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə. 2Ma uuɗənaaki tuunə, acii tə'i gooŋgaanəkii a ədzəmaamə. Ka ndzaanə nə gooŋgaanəkii a ədzəmaamə əsə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 3Ma Əntaŋfə Dəsənaamə da Yeesu Aləmasiihu Uuzənaakii, ka viinə nə tii kaamə pwapoonə, təya ɗa kaamə ŋga'aanə, təya vii kaamə ndzaanə jamə. Ma uushi'iitsə patə, ka ndzaanə nə tii a ədzəmaamə, amə ənə ca nə'u gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə, ama uuɗəshi. 4Yoo, kə ɗii nyi mooɗasəkə ka shaŋə makə lapaa nyi hara manjeevənaaku, agi nə'utə gooŋga ŋga Əntaŋfə nə tii, makə sətə bii Dəsənaamə kaamə. 5Mina, ma səndə banəki ka hə, uuɗəshaamə. Ma waɓəənə cii kya naahə ka hə, əntaa kurakii; amma kə fii amə waɓənəkii daga ka saa'itə 'watəgyaamə fa waɓənə ŋga Əntaŋfə. 6Ma uuɗənə makə sətə bii Əntaŋfə, ci nə nə'utənə waɓənaakii. Ma waɓənə ŋga Əntaŋfə ətə fii amə daga ka 'watəginə, ci ca ba kaamə kaama ndzaanə agi uuɗəshinə. 7Ma cii kya ba ha'ə, acii tə'i majirakinə laŋə taa dama patə asəkə duuniya. Ma təya, maluuvəmə tii oo'i, əndə shiŋkinə pwayi ənji tə Yeesu Aləmasiihu. Tsarə ŋga ənjitsə nə majirakinəkii. Tii nə ənji daawaanə ŋga Aləmasiihu. 8Acii ha'ə, nəhəmə noonə na, koona shii upaa patənə ŋga shikwa ŋga slənə goonə. Maɗa pooshi ha'ə, ka əteenə nuunə ka shikwakii. 9Ma əndətə pooshi kəŋaanə agyanə dzəgunənə ŋga Aləmasiihu tanə, amma ca tsakəvə naakii, paa ci ləɓə da Əntaŋfə. Ma əndətə kəŋaanə agyanə dzəgunənəkii, ci nəndə ləɓə da Əntaŋfə Dəsənaamə da Uuzənaakii. 10Acii ha'ə, maɗa kə gi əndə aa hoonə, ca dzəgunə əndə'i uushi pamə ətə madzəmə mbərə mbərə da dzəgunəətsa, goona luu tə ci aa hoonə aasii. Taa “Usa da shinə”, goona ba ka ci. 11Acii taa wu bii ka ci “Usa da shinə”, kə liɓə ci da ci agi məza slənaakii. 12Tə'i hara uushi'inə ɓəzəkii cii kya moo banə koonə, amma paa nyi ka naahənə koonə də naahə naahə. Acii agi ɗa aniya nə nyi ŋga dzənə aa hoonə, nya waɓə doonə ma da ma, kaama shii ndzaanə ka mooɗasəkə ka shaŋə. 13Kə nəhəpaa manjeevənə ŋga cikəŋu tə hə. Ki maa, mataɗəkii ŋga Əntaŋfə nə ki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\