2 Piita 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə daciiki Simoonə Piita, əndə slənə ŋga Yeesu Aləmasiihu, masləkee əndaakii əsə. Agi naahənə nə nyi koonə ənjitə kavə Əntaŋfə ka tii vii gooŋga ətə da məghərəvənə mbərə mbərə da neenə. Ma vii gooŋgatsa, dagi gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə gaamə, waatoo Maluu gaamə Yeesu Aləmasiihu shigi. 2Wa Əntaŋfə a tsakə koonə pwapoonə, wa ca vii koonə ndzaanə jamə aakəŋwə aakəŋwa dagi shiinə tə ci da shiinə tə Yeesu Aləmasiihu Slandanaamə. 3Ma Əntaŋfə da baawəɗaakii, kə vii ci kaamə patənə ŋga sətə dəɓee, kaama ndzaanə da kura əpinə, ama slənə sətə kaɗeesəkə ka ci. Ma ətsə patə, dagi shiinə gaamə tə ci, Əndətə 'wii taamə kaama ndzaanə agi ɗuunuunaakii da ŋga'əənaakii. 4Də ha'ə upaa amə madiigərə uushi'iitə ɗii ci aləkawalə ŋga viinə ka ənjaakii. Ma uushi'inəkii, tə'i ci da məghərəvənə ŋgaaŋga'ə. Ma vii Əntaŋfə koonə uushi'inəkii, kaa ca shii gatsəgi koonə də bwaya uushi'iitə ci ginə ŋga ənjə a moo ganə a duuniya, ətə ca kərə tə tii ka ha ŋga zanə. Ma ɗii ci ha'ə, koona ndzaanə makə naakii. 5Aciikii nə nyi ka banə koonə, ciŋəmə, una tsakə ŋga'əənə aagi vii gooŋga goonə. Tsakəvəmə shii gooŋgaanə aagi ŋga'əənə goonə. 6Ŋgərəmə ətsətə na, una tsakəvə aagi shii gooŋgaanə; una ŋgərə sə'watənə, una tsakəvə aagi ətsətə na, una tsakəvə nə'unə tə Əntaŋfə aagi sə'watənə. 7Tsakəvəmə uuɗəshinə ahadoonə aagi nə'unə tə Əntaŋfə, una tsakəvə uuɗənə tə ənji patə aagi uuɗəshinə ahadoonə. 8Maɗa agi ɗanə nuunə ha'ə makə ətsə taa guci patə, paa unə ka ndzaanə zərakə, paa unə ka ndzaanə ka ənjitə yadə nafalatii agi shiinə tə Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu. 9Ma əndətə paa ci ka ɗanə ha'ə, kə ndzaa ci makə muurəfa, kə zaanə ka ci oo'i kə tifyagi Əntaŋfə ka ci 'waslyakəənaakii ətə ɗaaɗii ci ŋga ŋukə. 10Aciikii ndzəkəŋushi'inəkya, wanyinə ka banə koonə, Əntaŋfə ta'i tuunə, ci 'wii tuunə əsə. Makə ha'ə ɗii əna, ciŋəmə koona kəŋə ndihə ndihə agi 'waatsə da taɗəətsə ta'i ci tuunə. Acii maɗa kə ɗii unə ha'ə, pooshi unə ka kulanə agi vii gooŋga goonə shaŋə. 11Də ha'ə ɗanə Əntaŋfə koonə rəgwa ŋga dəmənə aagi ŋwaŋuunə ətə pooshi ka uudənə, waatoo, ŋwaŋuunə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu Maluu gaamə. 12Aciikii, taa ŋgahi kə shii unə uushi'iitsə waɓi nyi koonə agyanəkii daga ŋukə, kə kəŋaanuunə agyanə gooŋgaatə fii unə əsə, patə da ha'ə pa nya bwasee ka buurətənə koonə agyanəkii taa guci patə. 13Kə ɗaaɗatə nyi hiimaaki, kə nee nyi ka ɗanə ŋga'ə, nyi kə buurətə koonə agyanəkii, nyi ma'ə da i əpinə amaki, koona shii ndzaanə də məgigi. 14Acii kə shii nyi, ma aakəŋwa gi'u, kadə ŋgərəginə nə Əntaŋfə əpinə amaki, makə sətə bagi Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu ka nyi. 15Acii ha'ə, gazhi'waanaaki patə, koona shii buurətə uushi'iitsə daba'ə əntənaaki taa guci patə. 16Yoo, ma saa'itə jigunyiinə koonə agyanə shinə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu da ɗuunuunaakii, əntaa ma shi uusha ɗii ətə laalatə ənji bii inə koonə. Aa'a, pooshi; neenə nee inə ka ɗuunuunaakii də giniinə. 17Ma saa'itə vii Əntaŋfə Dəsənaamə ka ci məghərəvənə da ɗuunuunə, inə davə kəŋə kəŋə. Kə fii inə uura ŋga Əntaŋfə ətə palee də ɗuunuunə patə, ca waɓya tuu'ina, “Waatsə Uuzənaaki, kə uu'i nyi tə ci. Ci ca uuɗagi səkəki.” 18Inə də neenə na, kə fii inə uurakii də liminiinə, ca waɓya dadagyə. Acii ma saa'itə waɓi ci ha'ə, anə malaaɓa giŋwə niinə da i ci. 19Aciikii shii inə weewee, ma sətə waɓi anabinyinə, pooshi jirakənə davə taa fiɗyasə. Unə əsa, ŋgərətəmə haŋkala goonə agyanə sətə waɓi tii, acii kə ndzaa waɓənatii makə gunə ətə ca ɓərə ka matəku təku ha, ka ha'ə kyanə ŋga ha atsaaŋwə, vooɗa a lə'ya, ca ɓərə a ədzəmuunə. 20Ma sətə ɗanuunə, shiimə oo'i, ma anabaakwaatə nyaahə ənji asəkə malaaɓa ləkaləkatə, pooshi ənji ka mbeenə ka batənə də shiinatii satii. 21Acii pooshi əndə'i anabaakwaanə ətə shi əndə a ɗii agi hiimaakii saakii. Amma Malaaɓa Ma'yanə vii ka ənji ŋgeerənəkii, Əntaŋfə a waɓə da matii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\