2 Piita 2

1Yoo, kə shi majirakinə ŋga anabinyinə a shigi ahada ənji ŋga Əntaŋfə ŋga ŋukə. Ha'ə makə ətsə əsə kadə nə majirakinə ŋga ənji dzəgunənə a shigi ahadoonə. Kadə nə təya dzəgunə koonə jarəwiinə kama kama, təya kərə tuunə ka ha ŋga zanə. Slandanaamə ətə pərapaa tə tii agi 'waslyakəənatii maa, kadə nə təya kaaree ka ci. Də ɗanatii ha'ə nə tii ka əlyaanə zanə agyanətii ətə na shi kədəhə. 2Ha'ə maa, tə'i hara ənji laŋə na nə'u bwaya slənatii. Kadə nə hara ənjə a dzaana rəgwa ŋga gooŋgaanə əsə putə ŋga slənatii. 3Ma tii, kadə nə təya ɗa riiba duunə də waaɓə koonə jirakənə ka puutəma də gəna goonə. Daga ŋukə nə Mala gəŋwanatii matasəkakii. Pooshi Əndə zamaginə də tii ka tsəfə ŋunyinə shaŋə. 4Acii, ma Əntaŋfə, paa ci caamə aagi malaa'ikanyiitə ɗaaɗii 'waslyakəənə. Amma aagi gunə 'wa'agərə ci tə tii, ənjə a gwaaləgi tə tii davə agi matəku təku ha ruku ruku, ka gəra uusəra ŋga la gəŋwanə. 5Ha'ə nə ənjitə sha ɗaaɗii 'waslyakəənə ŋga ŋukə əsə, paa ci caamə aagitii. Ci ɗii wunəgi ci rəgwa ka ma'inə, ca bulya aasəkə duuniya aagyanə ənjitə mashiimə tə ci, zagi uushi'inə patə, see ənji məɗəfə mbə'i, tighəsə də Nuuhu ətə nja waaza rəgwa ŋga gooŋgaanə ka ənja. 6Ha'ə nə vəranyiitə ɗii ləmətii Sadooma da Gwamoora əsə, kə zamagi Əntaŋfə də gunə. Də ha'ə ɓaarii ci oo'i, ha'ə ɗanəkii də ənjitə paa tii ka fa waɓənaakii. 7Amma, ma Luudu, əndə gooŋga nji ci akəŋwacii Əntaŋfə, kə zhimagi səkii tə ci putə ŋga ajijinəənə ŋga ənja. Ma ca, kə luupaa Əntaŋfə tə ci ka saa'ikii, 8acii əntaa maŋgərəkiki əndə nji ci. Makə ndzaa ci ahada ənja, pukyanə ŋga ha patə, agi neenə nə ci ka slənatii, agi fanə nə ci uushi'iitə nji təya waaɓə. Amma, makə ɗii ci ka əndə gooŋga, kə ɓiipaa ka ci səkə ka shaŋə nə sətə njii təya ɗaaɗa. 9Ma uushi'iitsə ɗaaɗii Slandanaamə ha'ə patə, ka ɓaarəginə oo'i, kə shii ci rəgwatə luupaanəkii ənjitə ca ŋgwalə aciikii agi ciɓatii. Ma bwaya ənji əsə, kə shii ci hatə kapaanəkii tə tii, təya ciɓə, ka gəra uusəra ŋga la gəŋwanə. 10Ma ənjitə ca nə'u sətə mwayi ginə, təya bərapaa ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə, tə tii ciɓeenəkii palee. Ma majirakinə ŋga ənjitsə cii kya ba koonə, paa tii ka ŋgwalənə taa acii ŋgutə uushi shaŋə, paa tii ka luuvə waɓənə ŋga ənda. Taa tə uushi'iitə da məghərəvənə dagyə maa, paa tii ka ɗuunətənə, see dzaananə tə tii. 11Amma, ma malaa'ikanyinə, tə'i tii da baawəɗa da ŋgeerənə ka shaŋə, palee ka ənjitsa. Patə da ha'ə, paa tii ka dzaananə tə tii, paa tii ka kərə wulatii aakəŋwacii Əntaŋfə əsə. 12Amma, ma majirakinə ŋga ənjitsa, agi ɗaaɗanə nə tii uushi'inə yadə hiima. Kə ndzaa tii makə uushi'inə ŋga bilinə ətə ca poo wata ka kəəsənə, ənjə a ɓəələ tə tii. Agi dzaananə nə tii sətə mashiimə tii ginəkii. Makə sətə ci sə ŋga bilinə a za, ha'ə zanətii əsə. 13Kadə ki'inə nə Əntaŋfə ka tii shikwatii də ciɓa, makə sətə ci təya ciɓee ka hara ənji. Acii ma təya, agi moonə nə tii ɗa ŋgərəkikinə taa ka rəgwa ginə ŋga ənja. Ma ndzaanə goonə da tii agi gəshinə, sə ŋga ayinə koonə. Agi kaɗeesəkənə ka tii nə jarəwiitə ci təya kyaara koonə. 14Kə ŋgərəgi aalə makinə haŋkalatii patə, pooshi ɗaaɗa 'waslyakəənə ka mbu'unə ka tii shaŋə. Taa da nee tii ka ənjitə ma'ə maɗamə ŋgeerənə agi nə'unə tə Əntaŋfə, təya kyaara ka tii jarəwiinə kama kama ka dəməgərəginə də tii aagi ɗaaɗa 'waslyakəənə. Kə ɗagi tii ka maviinə ŋga aalə uushi'inə ŋga duuniya. Kə naalagi Əntaŋfə tə tii. 15Kə kagi tii rəgwa gooŋga, təya nə'u rəgwa ŋga Balaamə uuzənə ŋga Bi'oorə. Ma ca, kə ŋgərəgi suuna ŋga kwaɓa haŋkalaakii ka ha'ə kə aali ci rəgwa ŋga ɗa ŋgərəkikinə kaa ca upaagi. 16Amma kə wazhi Əntaŋfə ka ci putə ŋga 'waslyakəənaakii, ka ha'ə kə waɓi vaməndaakii da ci makə əndə shiŋkinə ka saa'ikii. Makə mwayi ci slənə 'waslyakəənə agi mabaanaakii, vaməndakii a tsəŋagi ka ci rəgwa. 17Ma majirakinə ŋga ənjitsa, kə ndzaa tii makə gəərə ətə ifəgi ma'inə davə, makə kuraɓiinə ətə ci məɗə a ŋgərəgi. Kə tasəkapaa Əntaŋfə ka tii ha agi mandə təkunə ruku ruku. 18Acii ma təya, agi ɗaaɗa məza waɓənə nə tii ka ɗuunətə də nətii. Agi aalə jarəwiinə ŋga tsəku də ənjitə ca bwasee ka nə'u rəgwa ŋga ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə. Kə mwayi tii təya ləɓə da tii, kaa təya slənə makə sətə mwayi shishinətii. 19Agi banə nə tii ka ənja, “Ka upaanə nuunə dimwaanə.” Amma, ma tii boo, maviinə ŋga ŋgərəkikinə nə tii. Acii patənə ŋga sətə ŋgərəgi haŋkala ŋga ənda, kə ɗagi əndəkii ka mava ŋga səkii. 20Ma ənjitə bwasee ka ɗa ŋgərəkikinə putə ŋga shiinə tə Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu Maluu gaamə, maɗa kə ənyi tii ka kapaa nətii, ŋgərəkikinəkii a ənə ka ŋgərəgi haŋkalatii, ma ndzaanatii, ka ɗanə bwayakii ka shaŋə, palee ka ətə shi təya nji agikii, tii ma'ə mashiimə tə Yeesu. 21Ma tii, guja mashiimə tii rəgwa ŋga gooŋgaanə dəŋwa'ə, acii kə ənyi tii ka kagi gooŋgaanə, təya naanagi ka fa sətə bii Əntaŋfə ka tii. 22Weewee kə ɗii agyanətii makə sətə bii əndə'i waɓənə tuu'ina: “Kə ənyi əda ka na'agi vaananaakii, kə ənəgərə mayiɓə dagəla ka gwadaləna agi ndzaɓa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\