2 Piita 3

1Kaɗashinyinaakya, bəra'inə ŋga ləkaləkataaki ənə cii kya naahə koonə. Ma ləkaləkatənyiitsə kyakya'ə, ka buurətənə koonə agyanə sətə uugi unə shiinə, koona ɗa ŋunyi hiima agyanəkii ŋga'ə. 2Patənə ŋga sətə waɓi anabinyinə ŋga Əntaŋfə ŋukə, da sətə bii Maluu gaamə Slandana, waatoo ətə waazii masləkee ənji koonə, ga ca zaanə koonə shaŋə. 3Ma sətə ɗanuunə, shiimə oo'i, ma ətsə duuniya kədəhə ka uudənə, kadə shiginə nə ənjitə na slənə patənə ŋga sətə mwayi mooɗəfətii. Kadə nə təya tasəkə duunə, 4təya ba, “Əntaa ma bii ci ka ənyanə nə ca? Mabamə ci ha'ə kwa? Aa maanə ɗii? Kə məətəgi dəsənaamə patə. Njaŋanə ka saa'itə tagii Əntaŋfə uushi'inə ka dəŋə əndzə'i əsə, pooshi sətə zhi'i taa gi'u.” 5Ma waɓi tii ha'ə, kə mwayi tii ɗanə makə kə zaanə ka tii oo'i, daga ŋukə də batə waɓənə ghənyi Əntaŋfə səkəntaŋfə da hanyinə. Dagi ma'inə ghənyi ci hanyinə. Ma'inəkii ca gərə tə hanyinə əsə. 6Ma'inəkii əsə zamagi də duuniyatə ŋga ŋukə. 7Ha'ə əsə nə səkəntaŋfə da hanyiinə caama nee əndzə'i. Də waɓəətə shigi da ma Əntaŋfə kapaa ci duuniya ka gəra də gunə. Gunəkii na zamagi də duuniya, uusəratə nii kəya la gəŋwanə da zama də bwaya ənja. 8Kaɗashinyinaakya, ga ca zaanə koonə nə uushi rəŋwə: ma uusəra rəŋwə da fəzə dəbu'u, kə ndzaa tii mbərə mbərə akəŋwacii Slandanaamə. 9Ma Slandana, paa ci raara'ə agi ɗa sətə bii ci ɗanə, makə sətə ci hara ənjə a hiima oo'i, raara'ə nə ci. Amma sə'wanə cii kəya sə'wa tuunə, acii paa ci ka moonə ca zamagi də taa wu. Kə mwayi ci taa wu patə ca bwasee ka slənə 'waslyakəənə. 10Amma shiimə oo'i ka shinə nə uusəra ŋga Slandanaamə. Haɓəsə makə mahərə nə uusərakii a shi. Uusərakii nə səkəntaŋfə a dzagi dəralyalə makə dzanə ŋga vəna. Patənə ŋga sətə agintaŋfə, kadə hənəginə nə gunə. Kadə zaginə nə hanyinə da patənə ŋga sətə asəkəkii dza'ə rarə'i. 11Makə kə shii unə oo'i, kadə zaginə nə uushi'iitsə ha'ə patə, kə dəɓee una ndzaanə malaaɓakii ŋga'ə, una kapaa patənə ŋga nuunə ka Əntaŋfə. 12Gəramə uusəratə nii kəya mbu'ya, ciŋəmə də ŋgeerənə kaa uusərakii a mbəsha pii pii. Ma uusərakii, kadə hənəginə nə səkəntaŋfə məɗəkə, kadə sləwaginə nə sətə davə patə acii iza'unə ŋga gunə. 13Amma, ma amə naamə, kura ha dadagyə da kura hanyinə caama gəra, makə sətə ɗii Əntaŋfə aləkawalə ŋga viinə kaamə. Ma dava, gooŋgaanə na ndzaanə davə. 14Kaɗashinyinaakya, makə kə shii unə tə'i kura uushi'inə nuuna upaa ha'ə, ciŋəmə də ŋgeerənə, kəŋeemə ka ndzaanə goonə də ŋga'ə, una ndzaa yadə idəpaa uushi ashuunə akəŋwacii Əntaŋfə, una ndzaanə agi jamənə. 15Wunəpaamə liminuunə ŋga'ə, koona fa. Ma nə Slandanaamə ka sə'wanə zəku'i taabu'u shinəkii, kaa ənjə a shii upaa luupaanə. Ma waɓəətsa, kə nyaahə kaɗashinə gaamə ndzəkəŋushi'inaamə Bulusə koonə ha'ə də shiitə vii Əntaŋfə ka ci. 16Ma ləkaləkatənyinaakii patə, kala hatə waɓi ci agyanə uushi'iitsa, kə waɓi ci makə sənə cii kya ba koonə əndzə'i əsə. Tə'i hara uushi'inə asəkə ləkaləkatətə nyaahə ci, dzawə ka liminə nə paaratəginə. Ma ənjitə mashiimə gooŋgaanə, waatoo ənjitə pooshi kəŋaanə ka hakii, paa tii ka batənə də rəgwakii. Agi ɗanə nə tii ha'ə də hara waɓənə asəkə ləkaləkatə ŋga Əntaŋfə əsə. Mashiimə tii natii gəŋwanə ci təya alya agyanətii də ciinətii. 17Kaɗashinyinaakya, makə kə shii unə tə'i ənji na ɗa ha'ə, ŋgərətəmə nuunə acii ga təya kyaara koonə jarəwiinə kama kama ŋga ŋusləginə duunə a rəgwa Əntaŋfə. 18Ma ɗanuunə, dəmə aakəŋwə aakəŋwa də shiinə tə Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu Maluu gaamə, una dzə aakəŋwə aakəŋwa də shii pwapoonaakii əsə. Ŋga Aləmasiihu nə ɗuunuunə daga ənshinə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\