2 Teesaloonika 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə koonə, Ikəliisiya ŋga Teesaloonika, dacii inə Bulusə da Silasə da Timooti. Agi nəhəpaanə niinə tuunə, ənji ŋga Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanə Yeesu Aləmasiihu. 2Wa Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə, təya vii koonə ndzaanə jamə. 3Ndzəkəŋushi'ina, taa guci patə agi kuyiriinə niinə tə Əntaŋfə ka putə goonə. Ma dəɓeekii ina ɗa ha'ə, acii agi gərənə nə vii gooŋga goonə aakəŋwə aakəŋwa. Agi tsakə gərənə nə uuɗəshinə ahadoonə patə əsə. 4Aciikii, inə də neenə na, agi dəlanə niinə duunə ahada Ikəliisiyanyinə ŋga Əntaŋfə. Agi banə niinə ka tii makə sətə kəŋaanuunə agi vii gooŋga goonə dagi ciɓa da ŋgəra'wə patə ətə ɗii unə agikii. 5Ci nə səndə ca ɓaarii tuu'ina, də rəgwa nə Əntaŋfə a ɗa gəŋwanə ka ənja. Ka mbu'utəginə nə ci duunə koona ndzaanə agi ŋwaŋuunaakii, acii ka putakii cuuna sa ciɓa. 6Ka slənənə nə Əntaŋfə sətə dəɓee, waatoo ka ciɓeenə nə ci ka ənjitə ca ciɓee koonə. 7Ma unə ənə ca ciɓə, ka viinə nə ci koonə əpisəka deenə əsə. Ha'ə na ɗa saa'itə nə Slandanə Yeesu a jiga dadagyə tii da madiigərə malaa'ikanyinaakii ahada gana ŋga gunə. 8Ma cii kəya sha, ka ciɓee ka ənjitə kaaree ka Əntaŋfə da ənjitə naanagi ka luu Ŋunyi Habara ŋga Slandanaamə Yeesu. 9Kadə nə təya sa ciɓa, Əntaŋfə a zamagi də tii ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə; Slandanə a lakəgi tə tii dzaɗə, paa tii na nee ka məghərəvənaakii da baawəɗaakii. 10Ma ətsə patə, ka slənənə saa'itə nii kəya ənya. Maa kə mbu'ya maɗuunə uusəraakii, ka ɗuunətənə nə ənjaakii tə ci. Patənə ŋga ənjitə vii ka ci gooŋga əsə, təya dəla də ci. Da i unə na ɗa ha'ə saa'ikii, acii kə liwuunə waɓəətə bii inə koonə. 11Aciikii ciina ɗa də'wa ka putə goonə taa guci patə. Ina kədii acii Əntaŋfə kaa ca mbu'utəgi duunə, una ndzaa bahə makə sətə 'wii ci tuunə koona ndzaanə. Agi kədiinə niinə əsə kaa ca tsakə tuunə agi slənə ŋga'əətə cuuna moo ɗanə patə, ca tsakə tuunə əsə koona dzə aakəŋwa də slənətə cuuna ɗa acii kə vii unə gooŋga ka ci. Wa ca tsakə tuunə ha'ə də baawəɗaakii. 12Də ha'ə viinə ənji məghərəvənə ka ləmə ŋga Slandanaamə Yeesu putə goonə. Ma unə əsə, ka viinə nə ci koonə məghərəvənə. Ma ətsə patə ka ɗanə ha'ə, də pwapoonə ŋga Əntaŋfə gaamə da Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\