2 Teesaloonika 2

1Ndzəkəŋushi'ina, agi gəranə nuunə shinə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu da dzatə də nə gaamə akəŋwaciikii. Amma agi kədiinə niinə acii unə, 2maa kə fii unə kə bii ənji oo'i, kə mbu'ya uusəra ŋga ənyanə ŋga Slandana, ga haŋkala goonə a gwazəgi pii pii. Goona ŋgwalə, goona luuvə əsə, taa kə fii unə, kə ɗii ənji anabaakwaanə, taa waazanə, taa kə nyaahə ənji asəkə ləkaləkatə də banə oo'i, da meenə shigi, goona luuvə shaŋə. 3Taa də iitiitə patə, goona kapaa rəgwa ka ənjə a isəkwa tuunə. Acii ma taabu'u mbu'yanə uusərakii, ka bwaseenə nə ənji laŋə ka nə'unə tə Əntaŋfə, ŋwaŋwə 'waslyakəənə a shigi. Ma ca, əndə ŋga gunə nə ci. 4Ka bərapaanə nə ci sə ŋga paslənə patə, ca ɗuunətə naakii nə palee ka uushi'inə patə. Ha'ə ca dzə aasəkə yi ŋga Əntaŋfə, ca ndzaa davə, ca ba oo'i, ci nə Əntaŋfə ndilə ndilə. 5Uushi'iitsə patə, kə bii nyi koonə saa'itə nyi ma'ə ahadoonə. Anii kə zaanə koonə saŋa? 6Ma əndzə'i, tə'i uushi pa'əgi ka uushi'iitsə rəgwa. Kə shii unə səkii əsə. Amma, maa kə mbu'i saa'ikii, ka shiginə nə ŋwaŋwə 'waslyakəənə paŋgəraŋə. 7Taa əndzə'i, laŋə ci ənjə a slənə bwaya bwayaanə ka Əntaŋfə. Ma amə, kə shii amə makə sətə ci ənjə a slənə bwaya bwayaatsa, acii kə ɓaarii Əntaŋfə kaamə. Amma, ma sətə na slənə, ma'ə zəku'i. See maɗa ŋgiragi Əntaŋfə sətə pa'əgi ka tii rəgwa. 8Maa kə ŋgərəgi ci, wata ŋwaŋwə 'waslyakəətsə a shigi paŋgəraŋə. Amma, maa kə ənya Slandanə Yeesu, ka ɓələginə nə ci tə ci də məɗə ŋga bamakii, ca həhəɗəgi tə ci də baawəɗa ŋga məghərəvənaakii. 9Taabu'u ɓələginə Yeesu tə ci, kadə nə ŋwaŋwə 'waslyakəənə a shi də baawəɗa ŋga Seetanə. Ca slənə sə ŋga hurəshishinə ŋga jirakənə kama kama. 10Ma ənjitə uugi ŋgərə rəgwa ŋga zanə, ka isəkwanə nə ci tə tii də taa ŋgutə tsarə ŋga məza jarəwiinaakii. Ma ənjitsa, ka zanə nə tii, acii kə kaaree tii ka uuɗə gooŋga kaa təya upaa luupaanə. 11Acii ha'ə, kadə nə Əntaŋfə a kavə tə tii, kaa haŋkalatii a zə'ugi, təya nə'u jirakənə. 12Ma nii kəya ɗa ha'ə, kaa gəŋwanaakii a kula aanə patənə ŋga ənjitə kaaree ka nə'u gooŋga, təya ɗa mooɗasəka də slənə 'waslyakəənatii. 13Ndzəkəŋushi'ina, kaɗashinyinə ŋga Slandana, taa guci patə agi kuyiriinə niinə tə Əntaŋfə putə goonə. Ma dəɓeekii ina ɗa ha'ə, acii kə ta'i Əntaŋfə tuunə daga ci ma'ə matagamə duuniya. Ma ta'i ci tuunə, kaa ca luupaa tuunə. Ci laaɓagi tuunə də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə koona nə'utə gooŋgaanə. 14Ka ətsə ha'ə 'wii Əntaŋfə tuunə dagi waaza Ŋunyi Habara geenə koonə. Ma 'wii ci tuunə, koona shii upaa ndzaanə agi məghərəvənə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu. 15Acii ha'ə, ndzəkəŋushi'inə, kəŋaanəmə ndihə ndihə, una kəsətə təŋə təŋə tə gooŋgatsə jigunyiinə koonə də bameenə da də ləkaləkatə geenə, una kəsətə təŋə təŋə. 16Ma Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu də naakii nə da Əntaŋfə Dəsənaamə, kə uu'i ci taamə, agi tsakənə nə ci taamə də pwapoonaakii taa guci patə, ca kavə taamə ka gəra ŋunyi sətə na shi. 17Wa ca banee ka ədzəmuunə, ca vii koonə ŋgeerənə ŋga slənə ŋga'əənə da ba ŋunyi waɓənə taa guci patə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\