2 Teesaloonika 3

1Wiinə səndə ciina uudəpaagi koonə ɗii, ndzəkəŋushi'ina: ma ɗanuuna, ɗamə də'wa ka putə geenə kaa waɓənə ŋga Slandanə a shii dzənə aakəŋwa pii pii, kaa ənjə a ɗuunətə waɓənəkii, makə sətə cuuna ɗuunətə əsə. 2Ɗamə keenə də'wa əsə kaa Əntaŋfə a luupaa tiinə acii bwaya ənja. Ɗamə ha'ə, acii əntaa patənə ŋga ənji nəndə da vii gooŋga. 3Amma, ma Slandana, əndə nə'utə aləkawalə nə ci. Ka tsakənə nə ci koonə ŋgeerənə a ədzəmuunə, ca nəhə tuunə acii Seetanə. 4Kə yarədii inə tuunə putə ŋga Slandana. Waatoo, agi nə'utənə nuunə makə sətə bii inə koonə. Dəŋə aakəŋwa əsə, ka nə'utənə nuunə ha'ə. 5Wa Slandanə Yeesu Aləmasiihu a ɓaarii koonə rəgwa, una shii makə sətə uu'i Əntaŋfə tuunə, una sə'watə makə sətə sə'watə Aləmasiihu. 6Ndzəkəŋushi'ina, waniinə ka banə koonə də ləmə ŋga Slandanə Yeesu Aləmasiihu: maɗa tə'i manya'inə ŋga ndzəkəŋushi'inə ahadoonə, goona ndzaa da tii. Ma təya, paa tii ka nə'utə səndə jigunyiinə koonə. 7Unə də noonə na, kə shii unə taa iitə nə'utənuunə dərəpə geenə. Acii ma saa'itə njiinə ahadoonə, əntaa manya'inə njiinə. 8Makapaamiinə neenə nə ka əndə a adəvə keenə yadə ki'inə ka ci saakii. Amma kə slənyiinə iza iza'u vəɗə da uusəra, acii geena ndzaa ka tərənə agyanə taa wu ahadoonə. 9Ma ɗii inə ha'ə, əntaa mbu'unə nəndə mambu'umiinə bahə ləgwa zəmə acii unə, amma ma ɗii inə ha'ə, keena ndzaa koonə ka sə ŋga dzəgunənə, una nə'u dərəpə geenə. 10Ma saa'itə inə ahadoonə, kə njiinə a ba koonə oo'i, ma əndətə kaaree ka sləna, ga ənjə a vii ka ci zəma. 11Ma bii inə koonə ha'ə, acii kə fii inə oo'i, tə'i hara ənji ahadoonə, manya'inə nə tii. Pooshi uushi ci təya slənə, maɗaamə ndzaanə zərakə da kaala matii aagi slənə ŋga hara ənji. 12Yoo, ma tsarə ŋga ənjitsa, waniinə ka banə ka tii də ŋgeerənə, də ləmə ŋga Slandanə Yeesu Aləmasiihu: wa təya slənə də rəgwa, təya zəməvə ka natii na. 13Ndzəkəŋushi'ina, ma una, ga ca wunəənə koonə nə ɗa ŋunyi sləna. 14Maɗa kə naanagi əndə ka nə'utə waɓəənə nyaahiinə koonə asəkə ləkaləkatəna, kantsaamə ka ci ginə, goona ndzaa da ci, kaa ayinə a shii kəsənə tə ci. 15Amma goona nee ka ci makə əndə daawaanə goonə. Ma ɗanuuna, waɓəmə ka ci makə sətə cuuna waɓə ka ndzəkəŋushi'inuunə. 16Ma Slandana, ci ca vii ndzaanə jamə. Wa ca vii koonə ndzaanə jamə ci saakii taa guci patə, taa ka ŋgutə rəgwa patə. Wa ca ndzaa doonə patə. 17Nyi Bulusə də ciinəki ca uudəpaa naahə ləkaləkatənə də nəhəpaanə tuunə. Ha'ə asəkə taa ŋgutə ləkaləkataaki əsə. Naahənə ŋga ciinəki ətsa. 18Wa Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə patə pwapoonaakii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\