2 Timooti 2

1'Ya'ə uuzənaaki, ma hə, ndzaa da ŋgeerənə agi pwapoonə ŋga Yeesu Aləmasiihu. 2Ma sətə fii hə amaki akəŋwacii seedawanyinə laŋə, bawə ka ənjitə da gooŋga ashitii, waatoo, ka ənjitə na mbee ka dzəgunətənə ka hara ənji əsə. 3Sə'watə sa ciɓa putə ŋga Yeesu Aləmasiihu, makə sətə ci ŋunyi sooja a sə'watə ciɓa. 4Ndzaanə makə sooja: ma əndətə ŋgirə ənji tə ci ka soojaanə, ka ɗanə nə ci gazhi'waanə ŋga uuɗagi səkə ŋga gawa ka ha ŋga panə. Acii ha'ə, paa ci ka ka nəkii ka slənə uushi'inə ətə əntaa ŋga soojiinə. 5Buurətə əsə agyanə əndə ɓuurə huyihuyinə taa ləəɗə uushi'inə. Acii ma əndə ɗa tsarə ɓuurəətsa, paa ci ka upaa shikwa, maɗaamə ci kə nə'utə rəgwanyinə ŋga ɓuurənəkii. 6Ndzaanə əsə makə mooza ətə ca ɗa gazhi'waanə ŋga uuzanə, acii ci nə 'watə upaa zəmə ŋga ra. 7Kavə nəku ka sətə cii kya ba ka hə. Acii maa ɗii hə ha'ə, ka kavənə nə Əntaŋfə tə hə ka shii patənə ŋga uushi'iitə dəɓee ha shii. 8Buurətə tə Yeesu Aləmasiihu agi slikərənə ŋga Dawuda. Kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja. Ha'ə cii kya ba, nya waaza Ŋunyi Habara. 9Putə ŋga waaza Ŋunyi Habarakii cii kya sa ciɓə ha'ə, wanyinə ma'anəkii a furəshina makə ma'waslyakə ənda. Amma pooshi waɓənə ŋga Əntaŋfə ma'anəkii, agi dzənə nə ənji aakəŋwa də waazanə. 10Ka ətsə ha'ə cii kya sə'watə taa mi patə putə ŋga mataɗə ənji ŋga Əntaŋfə, kaa təya upaa luupaanə dacii Yeesu Aləmasiihu, tii maa, təya ndzaanə agi ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 11Ma sənə cii kya moo banə, tantanyinə, waatoo, “Maa kə əŋkyaamə da i ca, ka upaanə naamə əpinə da i ci əsə. 12Maa kə gyaamə aakəŋwa də sə'watə ciɓa, ka ɗanə naamə ŋwaŋuunə da i ci əsə. Maa kə bii amə mashiimaamə tə ci, ci maa, ka banə nə ci mashiimə ci taamə. 13Maa pooshi amə da gooŋga, ma ci kamə, ka mbu'utəginə nə ci də gooŋgaanaakii, acii paa ci ka bwasee ka waɓənaakii gərəfə a rəgwa yadə mbu'utəginə.” 14Ma uushi'iitsə baabii nyi ka hə, duu də buurətənə ka ənja. Bawə ka tii akəŋwacii Əntaŋfə, ga təya ndzaa ka ɗaaɗa mabizhinə agyanə waɓənyinə, acii ma tsarətsa, pooshi bwatyakii, maɗaamə ləɗəgi də nə ŋga ənji ətə ca fa. 15Ma ha, ɗawə gazhi'waanə kaa ha ndzaa ka əndətə ca kaɗeesəkə ka Əntaŋfə, ha ndzaa makə ŋga əndə slənətə pooshi ka ayinə agi slənaakii, ha ndzaa ka əndətə ca bagi waɓənə ŋga gooŋga ŋga'ə. 16Ma ənjitə ca ɗaaɗa məza waɓənə ətə ca saawee ka ləmə ŋga Əntaŋfə, ga ha ndzaa da tii. Acii ma təya, anəkii anəkii nə tii ka ŋusləginə agi nə'unə tə Əntaŋfə. 17Ma waɓənatii, agi tsakə aslənə makə ma'aslə'asla. Ahadatii nə i Himiniya da Filita əsə. 18Tii ca dzəgunə ka ənji sətə mandzaamə ka gooŋga, waatoo, təya ba, kə uugi Əntaŋfə maɗee ka maməətə ənja. Də ha'ə ci vii gooŋga ŋga hara ənji a əntəgi. 19Patə da ha'ə, ma gooŋgaanə ətə shi dacii Əntaŋfə, kə kəŋə də ŋgeerənə, makə faaratə mbuki ənji kuvə anəkii. Tə'i manaahəkii ashikii oo'i, “Kə shii Slandanə tə ənjaakii.” Tə'i əsə manaahəkii oo'i: “Patənə ŋga ənjitə ca 'wa tə Yeesu də Slandana, wa təya bwasee ka slənə bwaya uushi'inə.” 20Ma asəkə maɗuunə ya, tə'i kuyimiinə kama kama. Tə'i harakii ŋga əndzənə, tə'i ŋga tibisa əsə. Harakii əsə, ŋga ənfwə taa ndzaɓa ghənətə ənji. Ma hara kuyimiitsa, agi əndzanə slənəginə ənji. Ma harakii əsə, ka slənəginə ha'ə asii saakii. 21Ha'ə əsə, taa wu patə bwasee ka slənə bwaya uushi'iitsa, ka ndzaanə nə ci makə ŋunyi kəŋwa ətə da məghərəvənə davə. Slandanə a kavə tə ci ka ɗa ŋunyi sləna, acii tə'i nafalaakii ka ci. Matasəkakii ndzaanəkii taa guci patə ka ɗa ŋunyi slənə əsə. 22Acii ha'ə, ga ha ɗa bwaya uushi'iitə ci hara daguyinə a ɗa. Amma ndzaa yadə idəpaa uushi ashiku, ha ndzaa da vii gooŋga, ha uuɗə ənja, ha ndzaa agi jamənə. Ɗawə ha'ə makə ŋga hara ənjitə ca kədii acii Slandana də malaaɓa mooɗəfa. 23Ma ənjitə ca ndzaa ka waɓə mazaɓə uushi'inə pooshi bwatyakii, ga ha jikə aagi waɓənatii. Acii kə shii hə, ma tsarə ŋga waɓəətsa, ci ca kira mabizhinə. 24Ma əndə slənə ŋga Slandana, ga ca ndzaa ka ɗaaɗa mabizhinə da ənja. Amma, wa ca ɗa ŋga'aanə taa ka wu patə, ca mbee ka dzəgunətənə ka ənji ŋga'ə, ca sə'watə ndzaanə da ənja. 25Ma ənjitə ca ɗaaɗa ka ci mabizhinə, wa ca banee ka haŋkalaakii akəŋwaciitii, ca dzəgunə ka tii. Mbu'u ka ɗanə təya baanə ka Əntaŋfə kaa təya shii gooŋga. 26Maa ɗii ha'ə, ka mbərəɗənə nə tii asəkə zaaŋwanə ŋga Seetanə ətə kəshi tə tii, təya nə'u sətə bii Əntaŋfə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\