2 Timooti 3

1Yoo, see a shii hə oo'i, ma muudinə ŋga duuniya, kadə nə bwaya ənjə a kavə ənji ka sa ciɓə ka shaŋə. 2Acii ma saa'ikii, ka uuɗənə nə ənji natii na, kadə nə ənjə a uuɗə gəna, təya ɗuunətə natii na, təya dzaana tə Əntaŋfə, pa təya fa tə məsənətii da dəsənətii, pa təya kuyirii tə Əntaŋfə taa tə ənji tsakənə tə tii, təya bərapaa taa ŋgutə uushi, 3pa təya uuɗə taa tə ənji yatii, pa təya uuɗə tə hara ənji əsə, təya laala jirakənə aashi hara ənji, təya təkuree ka sə'watə taa ŋgutə uushi, makə ŋga daba ndzaanə haŋkalatii, pa təya uuɗə taa ŋgutə ŋunyi uushi, 4təya taŋəgi maguŋuura, purətə haŋkaliinə nə tii, təya zhi'wee ka nətii makə uushi, təya ɗa sətə kaɗeesəkə ka tii, təya bwasee ka ŋga Əntaŋfə, 5təya ɗa makə agi paslənə nə tii tə ci, amma təya kaaree ka tantanyinə ŋga baawəɗaakii. Ma tsarə ŋga ənjitsa, ga ha ndzaa da tii. 6Tə'i hara ənji ahadatii ca itə aa ha hara ənji aasii, təya dzə ka zhi'wee ka nə ŋga makinə ətə pooshi nətii ka hakii. Ma makiitsə zhi'wee ənji ka nətii, kə ŋgərəma 'waslyakəənə ədzəmətii, təya moo uushi'inə ŋga duuniya kama kama. 7Taa guci patə nə tii ka ɗa gazhi'waanə ŋga dzəgunə uushi'inə, amma kə təkuree tii ka shii gooŋga. 8Makə sətə shi i Yanasə da Yambəra a kaaree ka Muusa, kə kaaree ənjitsə ka gooŋgaanə. See hiima bwaya uushi'inə, uushi zaɓə nə vii gooŋgatii əsə. 9Amma pooshi məzaanatii ka ta'avənə, acii kadə nə taa wu a nee ka purətə haŋkalaanatii, makə sətə shi ənjə a nee ka ŋga i Yanasə da Yambəra. 10Ma hə kamə, kə shii hə dzəgunənaaki ŋga'ə, kə shii hə ndzaanaaki əsə, da sətə cii kya moo ɗanə, da vii gooŋgaaki, da makə sətə cii kya sə'watə ndzaanə da ənja, da makə sətə cii kya uuɗə ənja, da makə sətə cii kya sə'watə taa ŋgutə ciɓa. 11Kə shii hə makə sətə sii nyi ŋgəra'wə da ciɓa, waatoo tə sətə slənyi tə nyi də Antakiya da Ikuniya da Lisətira. Kə sii nyi ciɓə ka shaŋə, amma patə da ha'ə, taa guci mwayi ənji ɗanə ka nyi, agi luupaanə nə Slandanaamə tə nyi. 12Patənə ŋga ənjitə ca moo ndzaanə ləɓə da Yeesu Aləmasiihu makə sətə mwayi Əntaŋfə, ka sanə nə tii ciɓa acii ənja. 13Ma bwaya ənji da majirakinə, ka tsakənə nə tii dzənə aakəŋwə aakəŋwa də ndzaanatii ha'ə. Də ɗanə ha'ə ci təya ha'u də natii na, təya ha'u də hara ənji əsə. 14Amma, ma hə, duu aakəŋwa də ndzaanə agi gooŋgaanaaku makə sətə jigunyi ənji ka hə, ha luuvə də ədzəmə rəŋwə, acii kə shii hə ənjitə jigunyi ka hə, 15ha buurətə oo'i, daga hə ma'ə uundzə uuzənə, kə shii hə malaaɓa ləkaləkatə. Ci ca cicirətə tə hə kaa ha shii upaa luupaanə putə ŋga vii gooŋga ka Yeesu Aləmasiihu. 16Patənə ŋga waɓənə asəkə malaaɓa ləkaləkatə, da ma Əntaŋfə shigi. Tə'i bwatyakii əsə ka rəgwa ŋga dzəgunə waɓənə ŋga gooŋga ka ənja, da dzalənə də ənja, da haɗatəgi də ənji maa kə ɗii tii 'waslyakəənə, da kaa ca ɓaarii kaamə makə sətə caama ndzaanə ŋga'ə. 17Ma ətsə ha'ə, kaa əndə ŋga Əntaŋfə a ndzaa matasəkakii ka shaŋə, ca ndzaa mambu'ukii bahə ɗa ŋunyi sləna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\