Slənə 23

1Wata Bulusə a maɗee ka ginəkii ka tsaamənə tə mətərəkinə, əŋki ci: “Ndzəkəŋushi'ina, kə gərə'u nyi ka Əntaŋfə də ədzəmə rəŋwə 'watəginə daga ŋukə ha'ə mbu'ya ka ənshinə.” 2Wata gawə ŋga limanyinə, waatoo Ananiya a ba ka ənjitə kədəhə aɓii Bulusə kaa təya dəgə tə ci də meeciinə a makii. 3Əŋki Bulusə ka ci, “Əntaŋfə na dəgə tə hə ha'ə naaku əsə, hə bwaya əndəna. Asee, dasə nə hə ka la ka nyi gəŋwanə makə sətə bii bariya əna, amma wahənə ka taŋəgi bariyakii də banə ka ənjə a dəgə tə nyi.” 4Wata ənjitə kədəhə aɓiikii a ba ka ci, “Gawə limanə ŋga Əntaŋfə dzaanii hə see?” 5Əŋki Bulusə ka tii, “Mashiimə nyi ɗii, ndzəkəŋushi'inə, taa gawə ŋga limanə nə ci. Acii kə bii waɓənə ŋga Əntaŋfə oo'i, ga ha waɓə bwaya uushi agyanə gawə goonə.” 6Makə ɗii ci kə shii Bulusə oo'i, ma əndə'i kurəga, Sadukiinə nə tii, əndə'i əsə, Farisanyinə nə tii, wata ca maɗee ka uurakii akəŋwacii mətərəkinə, əŋki ci, “Ndzəkəŋushi'inəkya, ma nyi, Farisa nə nyi, uuzənə ŋga əndə Farisa əsə. Acii putə ŋga kanətə kii nyi də gooŋga oo'i, ka maɗənə nə maməətə ənji da i əpinə, ci ɗii nyi kəŋə akəŋwacii gəŋwanə.” 7Uudə baginaakii ha'ə, wata mabizhinə a maɗəgi ahada Farisanyinə da Sadukiinə, ha'ə dzadənəkii a təkəgi bəra'i. 8Taa sha ɗii, tə'i mabizhinə ahadatii, acii kə bii Sadukiinə, pooshi maɗənə ŋga maməətə ənja, pooshi malaa'ika taa ma'yanə. Əŋki Farisanyinə natii, tə'i uushi'iitsə patə. 9Wata bwaya mabizhinə a maɗəgi ahadatii. Hara maliminə ŋga kurəgə ŋga Farisanyinə a maɗətə kəŋə, əŋki tii, “Maneemiinə ka bwaya uushi ashi əndətsa. Yaci ma'yanə taa malaa'ika waɓi ka ca?” 10Makə gwazəgi haalakii, kə ŋgwali matakəŋwanə ŋga soojiinə naakii acii ga təya pwaatəgi tə Bulusə. Ca ba ka soojiinaakii, wa təya dzə ka ŋgiraginə tə ci də ŋgeerənə ahadatii, təya kərə tə ci aasii aa hatii. 11Vəɗəkii, Slandanə a kəŋaanə aɓii Bulusə, əŋki ci ka ci, “Ga ha ŋgwalə. Makə sətə seedii hə tə nyi ganə də Urusaliima, tyasə ha'ə nii kwa seeda tə nyi də Rooma əsə.” 12Pukənə ŋga ha, Yahudiinə a anə uura, təya jiɗə oo'i, paa təya adə zəma, paa təya sa taa mi, see maa kə ɓələgi tii tə Bulusə. 13Kə pitəgi tii tə ənfwaɗə pu'unə nə ənjitə anyi uuratsa. 14Wata təya dzə aaɓii madiigərənə ŋga limanyinə da gayiinə, əŋki tii, “Kə ji'iinə bwaya jiɗa, ina anətə uureenə oo'i, pa ina adə zəma da sa taa mi, see maa ɓələgiinə tə Bulusə. 15Acii ha'ə, ma unə da mətərəkinə, sləkeemə ka ənji ka kədiinə acii matakəŋwanə ŋga soojiinə kaa ənjə a kira tə Bulusə koonə, makə koona tsakə ləgwanə amakii tə sətə ɗii ŋga'ə. Ma inə əsə, matasəkakii niinə keena ɓələgi tə ci taabu'u mbu'yanaakii aaɓii unə.” 16Asee, kə fii uuzənə ŋga cikəŋuci Bulusə sətə anyi tii, ca dzə, ca dəməgərə aasii aa ha soojiinə, ca bagi ka Bulusə. 17Bulusə a 'wa tə əndə'i sooja, əŋki ci ka ci, “Kəruu tə uundzə dagwatsə aaɓii matakəŋwanə ŋga soojiinə. Tə'i uushi cii kəya ba ka ci.” 18Soojatə a ŋgərə tə ci, ca kərə aaɓii matakəŋwanatii, əŋki ci: “Bulusə ətə mapa'əkii 'wii tə nyi, ca ba ka nyi, kaa nya kira tə uundzə dagwanə aaɓiiku. Mbu'u tə'i uushi cii kəya ba ka hə.” 19Matakəŋwanə ŋga soojiinə a kəsə tə ci ka ciinə, təya dzəgi aataŋgala, ca ləgwa ka ci, “Mi dee cii kwa moo banə ka nya?” 20Əŋki ci ka ci, “Kə anəgi Yahudiinə uura kaa təya sləkee aaɓiiku kaa ha kərə ka mətərəkinə tə Bulusə doorə, makə kaa təya tsakə ləgwanə tə sətə ɗii ŋga'ə. 21Amma ga ha luuvə ka tii, acii kə palee tii ka ənfwaɗə pu'unə ətə anyi uura, təya jiɗə oo'i, pa təya zəmə, pa təya sa taa mi əsə, see maa ɓələgi tii tə ci. Matasəkakii nə tii ka gəra kərənaaku tə ci.” 22Wata matakəŋwanə ŋga soojiinə a ba ka uundzə dagwata, “Ga ha ba taa ka wu oo'i, kə bii hə ka nyi waɓəətsa.” Ca ba ka ci, wa ca palə saakii. 23Wata matakəŋwanə ŋga soojiinə a 'wa gayi soojiinə bəra'i, əŋki ci ka tii, “Dəmə ka tasəka soojiinə gya'ə bəra'i, da ənji təhinə məɗəfə pu'unə da ənji uudəminə gya'ə bəra'i, kaa təya dzə aa Kayisariya də tibisə əliŋə ənshinə davəɗə.” 24Ca ba ka tii əsə, wa təya tasəka ka Bulusə naakii sə ŋga dzəginə, təya kərəgi tə ci də ŋga'ə ka Filikusə ŋgwaməna. 25Ca naahə ləkaləkatə ka ŋgwaməna, əŋki ci: 26“Wiinə ləkaləkatə ca dzə ka Filikusə gawə ŋgwaməna, daciiki Kəlawudiyasə Lisiya. Kə nəhəpaa nyi tə hə. 27Daba'ə nəhəpaanə, ma əndətsə sləkee nyi ka hə, kə kəsətə Yahudiinə tə ci. Gi'u ha'ə mbəɗaanə kaa təya ɓələgi tə ci. Makə fii nyi, tə'i dimwaanə ŋga Rooma ashikii, wata ina dzə da soojiinaaki ka luupaanə tə ci. 28Makə mwayi nyi fa 'waslyakəətə slənyi ci, nya kərə tə ci aasəkə mətərəkinatii. 29Ma lapaa nyi, atsa bariyatii kəshi tii tə ci. Malapaamə nyi taa mi ashikii bahə ɓələnə tə ci, taa bahə kanə tə ci aa furəshina. 30Amma makə bagi ənji ka nyi oo'i, kə anyi Yahudiinə uura ŋga ɓələginə tə ci, ci nee hə kərəgi nyi tə ci aaɓiiku pii pii, nya ba ka ənjinə wulii tə ci əsə, wa təya dzə ka wulanə tə ci akəŋwaciiku.” 31Wata soojiitə a ŋgərə tə Bulusə, makə sətə bii ənji ka tii, təya kərəgi tə ci aa Antipatəra davəɗə. 32Pukətə hakii soojiinə a ənə satii aasii, ənji təhinə a palə tii da Bulusə. 33Makə mbu'i tii aa Kayisariya, təya vii ləkaləkatətə ka ŋgwaməna, təya vii tə Bulusə ka ci əsə. 34Makə jaŋgatə ci ləkaləkatəta, ca ləgwa ka Bulusə, taa əndə hanyinə ŋga mi nə ci. Makə fii ci, əndə Silikiya nə ci, 35əŋki ci, “Maɗa kə shi ənji wulaaku, kadə nii kya fa waɓənaaku patə.” Wata ca ba ka ənjə a pa'əgi tə Bulusə asəkə yi ŋwaŋuutə ghənyi Hirudusə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\