Slənə 24

1Daba'ə baanə tufə, wata gawə ŋga limanyinə, waatoo Ananiya a maɗə da hara gayinə da əndə'i əndə ətə ɗii ləməkii Tarətula. Ma Tarətula, kə shii ci bariya ŋga ənji Rooma ŋga'ə. Təya dzə aa Kayisariya ka wulanə tə Bulusə akəŋwacii ŋgwaməna. 2Makə 'wagərə ənji tə Bulusə, Tarətula a 'watəgi waɓənə də wulanə tə ci, əŋki ci, “'Ya'ə Filikusə gawa, putə ŋga barəkaanə ŋga ŋwaŋuunaaku ndzaa inə jamə. Kə ɗii inə ka hə yawa putə ŋga gazhi'waanə ɗii hə ka haɗatəgi keenə də hanyinə geenə. 3Ətsə patə, kə liwiinə də kuyiriinə ka shaŋə. 4Amma, acii ga nya siipaa də waɓənə akəŋwaciiku, kə kədii inə baawəɗaaku kaa ha fatə magusə haalanə geenə. 5Ma lapaa inə əndəna, bwayakii nə ci ka shaŋə. Agi maɗeenə nə ci ka panə ahada Yahudiinə asəkə duuniya patə. Rəŋwə nə ci agi matakəŋwanyinə ŋga kurəgə ŋga ənji Nazaratu əsə. 6Ha'ə kə mwayi ci ajijinətə yi ŋga Əntaŋfə. Amma ina kəsətə tə ci. [Ma mwayi inə, keena lagi ka ci gəŋwanə makə sətə bii bariya geenə. 7Amma Lisiya matakəŋwanə ŋga soojiinə a shi ka gutsəginə tə ci acii inə də ŋgeerənə. 8Ca ba ka ənji wulaakii, wa təya shi aakəŋwaciiku.] Maɗa kə ləgwatə hə ka ci, ka shiinə nə hə dalilatə wulii inə tə ci gooŋga.” 9Makə uugi Tarətula waɓənə, wata Yahudiinə patə a jikəvə, əŋki tii, “Ma sətə bii ci, patə ha'ə tanyi.” 10Wata ŋgwaməna a vii rəgwa ka Bulusə kaa ca waɓə, Bulusə a jikəvə, əŋki ci, “Makə kə shii nyi oo'i, mala gəŋwanə nə hə ŋga hanyiinə fəzənyinə laŋə, də mabanee ma'yanə nə nyi ka pərəgi naaki nə akəŋwaciiku. 11Maɗa kə ləgwatə hə ŋga'ə, mapaləmə tə baanə pu'u aji bəra'i, makə gi nyi aa Urusaliima ka paslənə tə Əntaŋfə. 12Paa tii sha lapaa tə nyi ka ɗa mabizhinə taa da wu, taa maɗee ka haala ŋga dzatə də ənji asəkə yi ŋga Əntaŋfə, taa asəkə kuvə də'wanyinə taa asəkə vəranə əsə. 13Pooshi tii ka mbeenə ka ɓaarii ka hə tantanyinəkii də wulaatsə wulii tii tə nyi. 14Amma wanyinə ka banə ka hə: makə sətə bii rəgwa ətə ci təya 'wa rəgwa ŋga jirakənə, ha'ə nə nyi agi paslənə tə Əntaŋfə ŋga dzədzəshi'iniinə, nya luuvə sətə bii bariya da sətə nyaahə anabiinə. 15Agi kanə nə nyi nə də gooŋga, makə sətsə ci təya ka natii oo'i, ka maɗənə nə maməətə ənji da i əpinə, ŋunyi ənji da bwaya ənji patə. 16Putakii cii kya ciŋə ka ndzaanə də malaaɓa ədzəmə taa guci patə akəŋwacii Əntaŋfə da akəŋwacii ənja. 17“Yoo, daba'a fəzənyinə laŋə, kə gi nyi aa Urusaliima ka kərə ka ənji hanyinaaki uushi'inə da ka ɗa sataka ka Əntaŋfə. 18Ma nyi agi ɗanə ha'ə, wata təya lapaa tə nyi, ci ətsə ha'ə uudəpaa nyi ɗa sataka ŋga laaɓagi naaki nə asəkə yi ŋga Əntaŋfə. Pooshi ənji aɓiiki, pooshi wazənə əsə. Amma tə'i hara Yahudiinə ətə shi daga agyanə hanyinə ŋga Asiya. 19Maɗa tə'i tii da waɓənə agyanəki, tii dəɓee shinə aakəŋwaciiku ka kira wulaaki. 20Maɗa pooshi ha'ə əsə, wa ənjinə də natii nə a ba 'waslyakəətə lapaa tii ashiki, saa'itə nyi akəŋwacii mətərəkinə, 21maɗaamə waɓəətə rəŋwə ətə ŋgəree nyi ka uuraki ka banə akəŋwaciitii oo'i, ‘putə ŋga maɗənə ŋga maməətə ənji ci ənjə a la ka nyi gəŋwanə akəŋwacii unə ənshinə.’ ” 22Amma, makə kə shii Filikusə haala ŋga rəgwa ŋga Slandanə ŋga'ə, kə bii ci, “Maɗa kə mbu'ya matakəŋwanə ŋga soojiinə, waatoo Lisiya, ka laginə nə nyi gəŋwanə goonə.” Ma daba'əkii, ca ba ka tii, wa təya təəkəgi, see ka əndə'i uusəra. 23Ca ba ka sooja, kaa ca pa'əgi tə Bulusə, amma ga ca irəla tə ci; wa ca bwasee kaa guviinəkii a nəhə tə ci. 24Daba'ə baanə gi'u, Filikusə a shi tii da minaakii Dərusila. Mitə Yahuda nə ki. Ca sləkee ka ŋgiranə tə Bulusə kaa ca fa amakii tə waɓənə ŋga vii gooŋga ka Yeesu Aləmasiihu. 25Wata Bulusə a waɓə ka tii agyanə ndzaanə ka əndə gooŋga, ca ba ka tii makə sətə ətsətənə əndə naakii na, da makə sətə nə gəŋwanə a ɗa uusəra uudənə ŋga duuniya. Makə fii Filikusə ha'ə, wata ca ŋgwaləgi, əŋki ci, “Ma əndzə'i ɗiya, ənuu saaku. Maɗa upaa nyi saa'i, ka ənənə nə nyi ka 'wanə tə hə.” 26Acii ma nə ci ka nəhənə, ka viinə nə Bulusə ka ci kwaɓa. Ci ɗii cii kəya 'waa'wa tə ci atsakii atsakii kaa təya waɓə. 27Amma daba'ə fəzə bəra'i, əndə'i əndə a ŋgərə dəgələ ŋga Filikusə. Ma ləməkii, Purəkiyusə Fisətusə. Ma saa'itə Filikusə a bwasee ka ŋwaŋuunə, makapaamə ci tə Bulusə, acii kə mwayi ci uuɗagi səkə ŋga Yahudiinə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\