Slənə 25

1Makə mbu'i Fisətusə aagyanə hanyinaakii, daba'a baanə makkə, ca maɗə daga də Kayisariya, ca palə aa Urusaliima. 2Wata madiigərə limanyinə da gayinə ŋga Yahudiinə a dzə ka wulanə tə Bulusə, təya tsəfə tə Fisətusə 3kaa ca tsakə tə tii kaa ənjə a ənə də Bulusə aa Urusaliima. Acii kə ɗii tii aniya ŋga ɓələginə tə ci daga a rəgwa. 4Amma Fisətusə a jikəvə ka tii, əŋki ci, “Mapa'əkii nə Bulusə də Kayisariya. Nyi maa, ka ənənə nə nyi aa dəvə kədəhə. 5Wa ina dzə da gayinə ahadoonə, təya wula tə ci davə, maɗa tə'i sətə ɗii ci.” 6Mapaleemə ka baanə tighəsə taa baanə pu'u ɗii Fisətusə də Urusaliima, ca ənə aa Kayisariya. Pukənə ŋga ha, ca dzə ka ndzaanə asəkə dəgələ ŋga la gəŋwanə, ca sləkee ka ənjə a kira tə Bulusə. 7Makə mbu'i Bulusə, Yahudiitə shi daga də Urusaliima a guŋutə də ci. Taa ŋgahi pooshi tii mbee ka ɓaarii tantanyinəkii, amma kə kira tii mandalə wulanyinatii ɓəzəkii aagyanəkii. 8Wata Bulusə a waɓə kaa ca pərəgi naakii na, əŋki ci, “Makaanəmə nyi səɗə ka bariya ŋga Yahudiinə; ma'ajijinətəmə nyi yi ŋga Əntaŋfə, taa ɗa 'waslyakəənə ka maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma, taa gi'u.” 9Makə mwayi Fisətusə pa'ətə ba'a ka Yahudiinə, ca ləgwa ka Bulusə, əŋki ci, “Kə luuvə hə, ənjə a ənə də hə aa Urusaliima, ənjə a dzə ka la ka hə gəŋwanə agyanə uushi'iitsə akəŋwaciiki davə kwa?” 10Amma əŋki Bulusə, “Kəŋə nə nyi asəkə kuvə gəŋwanə ŋga ənji Rooma, hatə dəɓee ənjə a la ka nyi gəŋwanə. Maɗamə nyi ka Yahudiinə 'waslyakəənə. Hə də naaku nə maa, kə shii hə ndilə ndilə. 11Maɗa ma'waslyakə əndə nə nyi, ha'ə kə slənyii sətə mbu'i bahə ɓələnə tə nyi, paa nyi ka huyinə acii ɓələnə tə nyi. Amma, maɗa pooshi nyi slənyi taa rəŋwə agi uushi'iitsə bii tii aashiki, pooshi əndə da baawəɗa ŋga viinə tə nyi ka tii. Kə mwayi nyi kaa maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma a dzə ka lagi ka nyi gəŋwanə.” 12Fanə ŋga Fisətusə ha'ə, wata ca ɗa mətərəkinə da ənji mətərəkinaakii. Makə uugi tii, ca ba ka Bulusə, “Makə kə mwayi hə kaa maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma a dzə ka lagi ka hə gəŋwanə, ka ci kərənə ənji tə hə əsə.” 13Makə banee gi'u, wata ŋwaŋwə Agaripa da cikəŋuci ətə ɗii ləmətə Barənika a shi aa Kayisariya ka ba ‘usa da shinə’ ka Fisətusə. 14Kə baa tii laŋə davə, wata Fisətusə a 'wapaa waɓənə ŋga Bulusə ka ŋwaŋwə, əŋki ci, “Tə'i əndə'i əndə bwasee Filikusə a furəshina. 15Ma nyi də Urusaliima, madiigərə limanyinə da gayinə ŋga Yahudiinə a kira ka nyi wulaakii, təya kədii tə nyi kaa nya lagi ka ci gəŋwanə, nya vii ka ci ma'inə. 16Amma nya ba ka tii, pooshi agi alə'aada ŋga ənji Rooma nə lagi ka əndə gəŋwanə yadə ndzaanə ŋga ənjitə wulii da əndətə wulii ənji tə ci akəŋwacii gəŋwanə, kaa əndətə wulii ənjə a mbee ka vii hujaakii. 17Acii ha'ə, makə shi tii aa hanə patə, masəkəpaamə nyi na. Pukənə ŋga ha, nya ndzaanə asəkə dəgəlaaki ŋga la gəŋwanə, nya sləkee ka ənjə a kira ka nyi tə əndəkii. 18Makə maɗətə ənjitə wulii tə ci ka waɓənə, makiramə tii bwaya wula aagyanəkii, makə sətə hiimii nyi, 19see mabizhinə agyanə diinatii da agyanə əndə'i əndə ɗii ləməkii Yeesu ətə əntəgi, amma Bulusə a ba, da i əpinə nə ci. 20Makə təkuree nyi ka tsaamətə haalakii ŋga'ə, wata nya ləgwa ka Bulusə, maɗa kə luuvə ci, ənjə a ənə də ci aa Urusaliima, ənjə a dzə ka lagi ka ci gəŋwanə davə. 21Amma kə kədii Bulusə aciiki, kaa maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma a dzə ka lagi ka ci gəŋwanaakii. Ci ɗii kəsəpaa nyi tə ci taabu'u nii kya sləkee ka kərənə tə ci ka maɗuunə ŋwaŋwa.” 22Əŋki Agaripa ka Fisətusə, “Ŋga'ə ka nyi nə fatənə tə əndətsə də liminəki.” Əŋki Fisətusə ka ci, “Ka fanə nə hə doorə.” 23Pukətə hakii, Agaripa da cikəŋuci a shi də məghərəvənə ŋga ŋwaŋuunə, təya dəməgərə aasəkə kuvə gəŋwanə da gayinə ŋga soojiinə da madiigərənə ŋga vəranə patə əsə. Fisətusə a ba ka ənjə a kira tə Bulusə. 24Makə kira ənji tə ci, wata Fisətusə a ba, “Ŋwaŋwə Agaripa da ənjinə ganə patə, waanə əndəna. Kə kira Yahudiinə ŋga Urusaliima da ənə ŋga vəraanə patə wulaakii, təya ŋgəree ka uuratii ka banə ka nyi, madəɓeemə ənjə a bwasee ka ci da i əpinə. 25Amma, ma'upaamə nyi 'waslyakəənə ashikii bahə ɓələnə tə ci. Makə ci də naakii nə bii, wa ənjə a kərə tə ci aakəŋwacii maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma, kə ɗii nyi aniya ŋga sləkeenə ka ənjə a kərə tə ci ka ci. 26Amma, mashiimə nyi sətə naahənəki ka slandanəki agyanə haalakii. Aciikii kira nyi tə ci aakəŋwacii unə patə, ma palee maa, aakəŋwaciiku, ŋwaŋwə Agaripa. Maɗa kə fataamə waɓənəkii, mbu'u ka upaanə nə nyi sə ŋga naahənə. 27Acii maluuvəmə haŋkalaaki sləkee ka əndə furəshina ka gəŋwanə yadə laaɓaginə taa aba'a mi wulii ənji tə ci.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\