Slənə 26

1Wata Agaripa a ba ka Bulusə, “Kə kapaa ənji ka hə rəgwa ŋga waɓənə.” Bulusə a maɗee ka ciinəkii ka ənja, ca 'watəgi pərəgi naakii nə, əŋki ci: 2“'Ya'ə ŋwaŋwə Agaripa, kə kaɗeesəkə ka nyi ka shaŋə nə pərəgi naaki nə akəŋwaciiku ənshinə agyanə uushi'iinə laalavə Yahudiinə aashiki. 3Acii kə shii hə patə tə alə'aada ŋga Yahudiinə da waɓənyinatii. Aciikii kə kədii nyi aciiku kaa ha fatə waɓənaaki də sə'watənə. 4“Kə shii Yahudiinə patə tə ndzaanaaki daga nyi ma'ə uuzənə, 'watəginə ahada ənjaaki da də Urusaliima əsə. 5Kə shii tii daga ŋukə, maa ka luuvənə nə tii, təya seeda oo'i, ndilə ndilə rəŋwə nji nyi agi ənji ma'iza'u kurəgə ŋga diinə gaamə, waatoo Farisa. 6Ma əndzə'i, wanyinə kəŋə akəŋwacii gəŋwanə putə ŋga gəra aləkawalətə ɗii Əntaŋfə ka dzədzəshi'inaamə. 7Makuvə gaamə pu'u aji bəra'i patə əsə, kə kii tii nə ka gəra mbu'utənə ŋga Əntaŋfə də aləkawaləta. Aciikii ci təya gərə'u ka Əntaŋfə vəɗə da uusərə patə. 'Ya'ə ŋwaŋwa, putə ŋga kanətsə wulii Yahudiinə tə nyi. 8Mi saŋə ɗii pooshi unə luuvə oo'i, ka maɗeenə nə Əntaŋfə ka maməətə ənji da i əpina? 9“Nyi ka nəki maa, ma ŋga ŋukə, kə nee nyi makə kə ndzaa ka nyi tyasə nə ɗaaɗa uushi'inə laŋə ka saawee də ləmə ŋga Yeesu əndə Nazaratu. 10Kə ɗii nyi ha'ə də Urusaliima. Nya pa'əgi ənji nə'unə laŋə a furəshina də baawəɗa ŋga madiigərə limanyinə. Ha'ə saa'itə ci ənjə a ɓələgi tə tii əsə, kə luuvə nyi. 11Kə ciɓee nyi ka tii asəkə kuvə də'wanyinə patə. Kə irəlii nyi tə tii ka bwasee ka vii gooŋgatii. Kə ɗii nyi maɓətəsəkə ka shaŋə. Ha'ə kə taŋii nyi ka hara hanyinə, nya dzə ka ciɓənə də tii.” 12“Ka putakii ha'ə gi nyi aa Damasəkusə, də baawəɗa ŋga madiigərə limanyinə da i sləkeenatii. 13Ma uusərə ahadanə ɗii ŋwaŋwa, ina dzə a rəgwa. Wata ɓərənə a papi'ya dadagyə, ətə palee ka uusəra də ɓərənə. Ca shi, ca ɓərəgi hatə ɗii nyi davə patə da ənjitə ciina dzə a rəgwa. 14Ina kwaalagi patə aa panə. Wata, ma nya fa, əndə'i uura a waɓə da nyi də uura Ibəraaniya, əŋki ci: ‘Sawulə, Sawulə, mi saŋə cii kwa ciɓə də nyi ha'a? Zaɓə nə ləəɗənaaku akəŋwaciiki, naaku nə cii kwa ciɓəgi ha'ə.’ 15Əŋki nyi: ‘'Ya'ə Slandana, hə wu saŋa?’ Slandanə a ba ka nyi: ‘Nyi nə Yeesu ətə cii kwa ciɓəgi. 16Amma, maɗətə kəŋə. Kə shigi nyi ka hə acii kə ta'i nyi tə hə kaa ha ndzaa ka əndə slənaaki, ha seeda makə sətə nee hə ka nyi ənshinə, da makə sətə nii kya ɓaarii ka hə aakəŋwa. 17Ka luupaanə nə nyi tə hə acii Yahudiinə da hara slikərənə ətə cii kya sləkee ka hə aaɓiitii. 18Ma cii kya sləkee ka hə aaɓiitii, kaa ha wunəgi ka tii ginətii, kaa təya shigi agi təkunə, təya shi ka ɓərənə, təya mbəɗə acii baawəɗa ŋga Seetanə, təya shi aagi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, kaa təya upaa tifyaginə ŋga 'waslyakəənatii, təya dəməgərə ka ha ŋga ndzaanatii ahada mataɗə ənjaaki, acii kə vii tii ka nyi gooŋga.’ 19“'Ya'ə ŋwaŋwə Agaripa, mabwaseemə nyi ka nə'u sətə ɓaarii Əntaŋfə ka nyi dadagyə. 20Ka ənji Damasəkusə 'watəgi nyi waazanə. Ma daba'əkii, nya ɗa də Urusaliima da patənə ŋga sətə guŋutə də hanyinə ŋga Yahudiya da ŋga hara slikərənə. Nya ba ka tii: wa təya baanə ka Əntaŋfə, təya zhi'wagi aaɓiikii, təya slənə slənətə ca ɓaarii baanatii ka ci. 21Aciikii kəshi Yahudiinə tə nyi asəkə yi ŋga Əntaŋfə, təya moo ɓələginə tə nyi. 22Amma dəŋə ənshinə agi tsakənə nə Əntaŋfə tə nyi. Aciikii wanyinə kəŋə ganə ka waɓə gooŋga ka ənji patə, gayinə da talakiinə patə. Pooshi uushi cii kya ba maɗaamə sətə bii anabiinə da Muusa na slənə, 23waatoo kadə nə Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə a sa ŋgəra'wa, ci əsə na 'watəgi maɗənə agi maməətə ənja. Də ha'ə nii kəya ɓaarii ka Yahudiinə da hara slikərənə tə rəgwa ŋga ɓərəətə na luupaa tə tii.” 24Ma Bulusə a dzə aakəŋwa də pərəgi naakii na makə ətsa, wata Fisətusə a ŋgəree ka uurakii də ŋgeerənə, əŋki ci, “Bulusə, maba nə hə! Maɗuunə shiinaaku ca zə'wee ka hə ka maba!” 25Amma əŋki Bulusə ka Fisətusə, “'Ya'ə slandana, əntaa maba nə nyi, da haŋkala nə nyi, gooŋga cii kya waɓə. 26Acii kə shii ŋwaŋwə uushi'iitsə patə. Ci ɗii cii kya waɓə yadə ŋgwalənə akəŋwaciikii. Kə shii nyi, pooshi uushi zaanə ka ci, acii əntaa ka ma'umbu ha ɗii uushi'iitsa. 27'Ya'ə ŋwaŋwə Agaripa, kə luuvə hə sətə bii anabiinə kwa? Kə shii nyi, kə luuvə hə.” 28Wata əŋki Agaripa ka Bulusə, “Waatoo, ma nə hə ka nəhənə, ka zə'weenə nə hə ka nyi ka əndə nə'unə pii pii ha'ə koo?” 29Əŋki Bulusə, “Taa pii pii, taa əntaa pii pii, agi kədiinə nə nyi acii Əntaŋfə, əntaa ka hə daanəku əsə, amma ka patənə ŋga ənjinə ca fa tə nyi ənshinə, kaa təya ndzaa makə naaki, maɗaamə mahyakahyaka'ənə nəndə paa nyi ka moonə koonə.” 30Wata ŋwaŋwə a maɗətə. Ŋgwaməna əsə da Barənika da ənjitə nji dasə dasə da tii patə a maɗətə natii. 31Makə dəməgi tii, təya ba ahadatii, “Ma əndətsa, paa ci agi ɗa uushi'iitə ca mbu'u bahə ɓələnə tə ci taa pa'əginə tə ci asəkə furəshina əsə.” 32Wata Agaripa a ba ka Fisətusə, “Maci pooshi əndətsə kədii dzənə kaa maɗuunə ŋwaŋwə ŋga ha də Rooma a dzə ka lagi ka ci gəŋwanə, kaɗa kə njaaŋwa kapaa tə ci.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\