Kwalasiya 3

1Kə shii unə, ma unə da Aləmasiihu, kə maɗee Əntaŋfə koonə agi maməətə ənja. Makə kə shii unə ha'ə, kavəmə hiima goonə agyanə sətə dagyə ka hatə ɗii Aləmasiihu dasə asəkə dəgələ ŋwaŋuunaakii, da ciizəma Əntaŋfə. 2Ɗavəmə hiima goonə agyanə sətə davə. Goona ka hiima ka sənə agi duuniya. 3Acii kə məətəgyuunə, ma'umbeekii nə əpinə goonə asəkə cii Aləmasiihu ga Əntaŋfə. 4Aləmasiihu nə tantanyinə ŋga əpinə goonə. Ka jiganə nuunə da ci, una ndzaanə agi ɗuunuunaakii saa'itə nii kəya jiga. 5Makə ha'ə ənə ɗiya, see a bwasee unə ka iirə ndzaanə goonə agi duuniya. Waatoo, goona aləhiinə, goona ɗa ajijinəənə, goona ɗa badawaanə, goona ndzaa ka moo slənə bwaya uushi'inə, goona nee ka uushi'inə mətə mətə, acii ka ndzaanə nə səkii makə uuləminə goonə. 6Putə ŋga tsarə ŋga slənətsə ha'ə nə maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə a shi aanə ənjitə naanagi ka fanə tə ci. 7Unə də noonə nə maa, ma saa'itə unə ma'ə agi slənə 'waslyakəənə, kə njuuna ɗa tsarə uushi'iitsa. 8Amma, ma ŋga ənəna, bwaseemə ka patənə ŋga uushi'iina. Waatoo, goona maɗee ka mabizhinə, goona ɓəzə səka, goona ɗa ŋgərəkikinə, goona dzaanahiinə, goona waɓə sə ŋga ayinə. Ma ətsa, ga ca shigi da moonə shaŋə. 9Goona jaarakəshi ma'ə əsə. Acii kə bwasee unə ka iirə ndzaanə goonə ŋga ŋukə da bwaya slənə goonə, 10una upaa kura haŋkala. Ma ətsa, Əntaŋfə vii koonə. Agi dzənə nə ci də haɗaginə taa guci patə kaa ca pusha da naakii haŋkala, koona tsakə shiinə tə ci də ŋga'ə. 11Ci ɗii, pooshi kama kamaanə ŋga Yahudiinə da hara slikərənə. Pooshi kama kamaanə ŋga maryamina ənja da ənjitə pooshi ryaminii. Pooshi banə, waanə məshipətə ənda. Pooshi banə waanə əndətə pooshi shii uushi'inə. Pooshi banə waanə mava taa dimwa. Tii patə, uushi rəŋwə nə tii akəŋwacii Əntaŋfə. Amma Aləmasiihu nə magaɗə uushi. Ci nəndə a ədzəmə ənjitə ləɓə da ci patə. 12Ma unə, ənji ŋga Əntaŋfə nuunə. Kə uu'i ci tuunə, kə ta'i ci tuunə. Makə ha'ə, nəhəmə təgunuunə ŋga ənja, una ɗa ŋga'əənə, una həətəpaa noonə na akəŋwacii ənja, una kəsə ənji də mooɗasəka, una sə'watə taa mi patə, 13una ndzaa də səkə pu'u. Maɗa kə ma'i mabizhinə ahada hara ənji agyuunə, wa təya tyaafyagishi. Tyaafyagishimə makə sətə tyaafyagi Slandanaamə tuunə. 14Ma palee pata, uuɗəshimə, acii uuɗənə nə anətənə tuunə ka ma rəŋwə. 15Ma jaməətə ci Aləmasiihu a vii, wa ca nəhə patənə ŋga uushi'iitə cuuna moo slənənə. Acii ka ndzaanə agi jamənə ha'ə 'wii Əntaŋfə tuunə, una ndzaanə makə əndə rəŋwə. Ndzaamə ka ənji kuyiriinə tə ci əsə. 16Kəsətəmə waɓənə ŋga Aləmasiihu a ədzəmuunə təŋə təŋə. Dzəgunəshimə, una dzaləshi ahadoonə də haŋkala. Ɗuunətəmə tə Əntaŋfə də ka wanyanə kama kama, una ɗuunətə tə ci də wanyaatə ci Ma'yanaakii a vii koonə. Dəlamə də ci də mooɗəfuunə patə, una kuyirii tə ci. 17Ma slənə goonə da waɓənə goonə patə, ɗamə də ləmə ŋga Slandanaamə Yeesu, una kuyirii tə Əntaŋfə Dəsənaamə də ləməkii əsə. 18Ma unə makinə, baneemə ka nuunə akəŋwacii ŋguyirənə goonə, makə sətə dəɓee una ɗa agi ləɓənə goonə da Slandanaamə. 19Unə ŋguyirənə əsə, uuɗəmə makinə goonə, goona kəsə tə tii də bwaya aginə. 20Unə manjeevənə, fatəmə sətə ci ənjitə pwayi tuunə a ba koonə patə, una ɗatə, acii ci kaɗeesəkə ka Slandanaamə. 21Unə dii manjeevənə əsə, goona dzalə manjeevənə goonə də ɓəzee ka səkətii zaɓə zaɓə, acii gadə ədzəmətii a lagi. 22Unə maviinə, fatəmə sətə ci slanjii nuunə ənji shiŋkinə a ba koonə patə, una ɗatə. Goona slənətə ŋga'ə wata ka rəgwa ginətii koona shii kaɗeesəkənə ka tii. Amma slənəmə ka tii də ədzəmə rəŋwə, makə ɗii unə ka ənji gərə'unə ka Slandanaamə. 23Taa ŋgutə slənə cuuna slənə patə, slənəmə də ədzəmə rəŋwə, makə ka Slandanaamə cuuna slənə, əntaa wata ka putə ŋga ənja. 24Kə shii unə, Slandanaamə na vii koonə shikwa goonə, waatoo, sətə ɗəkəpaa ci ka ənjaakii. Acii Aləmasiihu nə tantanyitə Slandanuunə cuuna slənə ka ci. 25Patənə ŋga ma'waslyakə ənja, ka ki'itənə nə Əntaŋfə ka tii 'waslyakəənatii. Acii ma ca, ka lanə nə ci gəŋwanə də rəgwakii, paa ci ka tsaamənə ka məghərəvənə ŋga ənda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\