Kwalasiya 4

1Unə slanjii maviinə, kəsəmə maviinə goonə də ŋunyi aginə, una haɗa də tii makə sətə dəɓee. Kə shii unə, tə'i Slandanuunə noonə əsə dagyə. 2Dəmə aakəŋwa də kədiinə acii Əntaŋfə. Ciŋəmə, goona zaarə. Kuyiriimə tə ci əsə. 3Ma una ɗa də'wa, kədiimə ka putə geenə əsə, ka Əntaŋfə a wunəgi keenə rəgwa, keena waaza waɓənaakii ka ənja, ina dzəgunə ka tii waɓənə ətə nji ma'umbeekii, waatoo, waɓənə agyanə Aləmasiihu. Acii ka putakii nə nyi a furəshinə əndzə'i. 4Ɗamə də'wa, kaa nya shii waɓənə furəŋə furəŋə agyanəkii ka ənji makə sətə dəɓee. 5Hakilamə ndzaanə goonə ahada ənjitə ma'ə maluumə tə Yeesu. Taa ŋgutə saa'i patə, ɗamə ha'ə. 6Wa waɓənə goonə a ndzaanə ŋga'ə, wa ca ndzaanə ghəghə'i, ca tsakə ənja. Shiimə sə ŋga jikənə taa ka wu patə də rəgwakii. 7Ma agyanə habaraaki, kadə nə Tikikusə a ba koonə patə. Ma ca, ndzəkəŋushi'inaamə nə ci, mooɗəkii. Agi slənənə nə ci də ədzəmə rəŋwə. Ənji slənə ka Slandanə niinə da ci. 8Ci ɗii cii kya sləkee ka ci aaɓii unə, koona shii makə sətə ɗii inə ganə, ca tsakə koonə ŋgeerənə a ədzəmuunə. 9Tii da Unisimasə na dzə. Ma ca, kaɗashinə geenə, ndzəkəŋushi'inaamə nə ci, mahoola ənda, əndə vəranə goonə. Ka banə nə tii koonə sətə ca ɗaaɗa ganə patə. 10Ma Arisətarəkusə ənə ɗii inə ganə a furəshina da ci, kə nəhəpaa ci tuunə. Kə nəhəpaa Marəkusə tuunə əsə, ətə ɗii tii ka dzədzənə rəŋwə da Barənaba. Maɗa kə mbu'i Marəkusə aa hoonə, luumə mu'umuunaakii makə sətə shi nya bii koonə. 11Kə nəhəpaa Yeesu ətə ci ənjə a 'wa Yusətusə tuunə əsə. Ma ahada ənji slənənə ciina slənə da tii putə ŋga ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, wata tii makkə tanə nə Yahudiinə. Kə cakə tii tə nyi ŋgaaŋga'ə. 12Kə nəhəpaa Əpafərasə, əndə vəranə goonə, tuunə əsə. Ci maa, əndə slənə ŋga Yeesu Aləmasiihu nə ci, mabədamə ci ka ɗa də'wa ka putə goonə də ədzəmə rəŋwə. Agi ciŋənə nə ci də ɗa də'wa taa guci patə koona kəŋaanə ndihə ndihə, una shii slənə sətə mwayi Əntaŋfə patə, una slənətəgi əsə. 13Kə nee nyi də ginəki makə sətə cii kəya zaarə ka slənənə koonə da ka ənji Lawədikiya, da ənji Yarapwalisə əsə. 14Kə nəhəpaa kaɗashinə gaamə əndə kuzəka Luka tii da Dimasə tuunə. 15Nəhəpaamə keenə tə ndzəkəŋushi'inə də Lawədikiya. Nəhəpaamə keenə tə Niməfa da ənji Ikəliisiya ətə ca dza də nə gatə asii. 16Maɗa kə uudəpaa unə jaŋgatə ləkaləkatənə ahadoonə, viimə ka Ikəliisiya ŋga Lawədikiya, təya jaŋgatə ahadatii əsə. Tə'i ləkaləkatətə nyaahə nyi ka tii əsə, kadə nə təya sləkee koonə. Maɗa kə liwuunə, jaŋgatəmə ahadoonə. 17Ma banuunə ka Arəkipusə, wa ca ciŋə a ma slənətə vii Slandanaamə ka ci, kaa ca uudəpanə. 18Nyi Bulusə də ciinəki ca naahə muudinə ŋga waɓəəna. Kə nəhəpaa nyi tuunə. Ga ca zaanə koonə tuu'ina, a furəshina nə nyi. Wa Əntaŋfə a ɗa koonə pwapoonə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\