Afisa 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə daciiki Bulusə. Masləkee əndə ŋga Yeesu Aləmasiihu nə nyi makə sətə mwayi Əntaŋfə. Agi nəhəpaanə nə nyi tuunə ənji ŋga Əntaŋfə də Afisa, ənji gooŋga putə ŋga ləɓənə goonə da Yeesu Aləmasiihu. 2Wa Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə, təya vii koonə ndzaanə jamə. 3Dəlaamə də Əntaŋfə Dii Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu! Acii kə pukyagərə ci kaamə barəkaanə ka shaŋə aasəkə mooɗəfaamə agi ləɓənə gaamə da Aləmasiihu. 4Daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya maa, ta'i ci taamə kaama ndzaanə ka naakii dagi ləɓənə gaamə da Aləmasiihu. Ma ta'i ci taamə, kaama shii ndzaanə malaaɓakii akəŋwaciikii yadə idəpaa uushi ashaamə. 5Putə ŋga uuɗənaakii taamə, kə kavə ci taamə kaama ndzaanə ka manjeevənaakii dacii Yeesu Aləmasiihu, makə sətə ɗii ci aniya ŋga ɗanə. 6Dəlaamə də ci putə ŋga maɗuunə pwapootsaakii, waatoo putə ŋga viitə vii ci kaamə ŋga zaɓə dacii mooɗə Uuzənaakii! 7Də idənə ŋga Uuzənaakii upaa amə pərapaanə. Waatoo, kə upaa amə tifyaginə ŋga 'waslyakəənə gaamə. Maɗuunəkii ka shaŋə nə pwapoonə ŋga Əntaŋfə! 8Laŋə ɗii ci kaamə də patənə ŋga shiinaakii da mbeenaakii. 9Də shiinaakii ɗii Əntaŋfə sətə ɗii ci aniya ŋga ɗanə, kə ɓaarii ci kaamə ma'umbee aniyaakii, waatoo ətə ɗii ci aniya ŋga mbu'utəginə dacii Aləmasiihu. 10Ka mbu'utəginə nə ci də aniyaakii maɗa mbu'ya saa'ikii, kaa ca shii dzatəgi də patənə ŋga uushi'inə ka hakii patə, uushi'iitə dadagyə da ənə ganə a duuniya patə, Aləmasiihu a ndzaanə ka gawa. 11Agi slənənə nə patənə ŋga uushi'inə makə sətə mwayi Əntaŋfə. Ci ta'i taamə, kaama ndzaanə ka ənjaakii agi ləɓənə gaamə da Aləmasiihu. Ma ətsə patə, putə ŋga moonaakii, makə sətə ɗii ci aniya daga ka 'watəginə. 12Ma inə ənə ndzaanə ka təkəŋwanə ŋga ka nə ka Aləmasiihu ɗiya, a dəleenə də ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə. 13Ma unə əsə, makə fii unə tə tantanyitə habara, waatoo, Ŋunyi Habara ənə kira koonə luupaanə, kə vii unə gooŋga ka Aləmasiihu. Wata Əntaŋfə a ɗavə sagidaakii aashuunə də vii koonə Malaaɓa Ma'yanə ətə ɗii ci aləkawalə ŋga viinə. 14Putə ŋga upaanə gaamə tə Ma'yanə ŋga Əntaŋfə, ci ca ɓaarii kaamə paŋgəraŋə oo'i, ka upaanə naamə sətə ɗii ci aləkawalə ŋga viinə ka ənjaakii. Ətsə ɓaarii kaamə əsə oo'i, ka viinə nə Əntaŋfə dimwaanə ka ənjaakii. Dəlaamə də ɗuunuunaakii! 15Putə ŋga ətsə ha'ə ɗiya, agi kuyiriinə nə nyi tə Əntaŋfə, acii kə fii nyi habara ŋga vii gooŋga goonə ka Slandanə Yeesu, da makə sətə cuuna uuɗə tə patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə. 16Paa nyi bədii agi kuyiriinə tə Əntaŋfə putə goonə, nya buurətə tuunə agi də'waaki, 17nya kədii acii Əntaŋfə ŋga Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu, waatoo, maɗuunə Dəsənaamə dagyə, kaa ca vii koonə Ma'yanaakii ətə ca kavə tuunə ka ndzaanə macicirəkii, ca ɓaarəgi koonə gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə, koona shii tə ci. 18Agi kədiinə nə nyi kaa nuunə a shii ŋunənə, una nee ka ɓərənaakii, koona shii taa mi nə kanətə 'wii ci tuunə ka ci. Ŋga'ə ka nyi əsə koona shii taa mi nə maɗuunə barəkaanaakii ətə ɗii ci aləkawalə ŋga viinə ka ənjaakii; 19una shii taa iitə nə laŋənə ŋga ŋgeerənaakii ashaamə ənə vii gooŋga. Ma ŋgeerənaakii ənə ca slənə ashaamə, mbərə mbərə nə ci da ŋgeeriitə 20slənyigi ci saa'itə maɗee ci ka Aləmasiihu agi maməətə ənja, ca ndzanee ka ci dagyə da ciizəmakii. 21Ma dagyə, Aləmasiihu ca ɗa ŋwaŋuunə agyanə patənə ŋga uushi'iitə agintaŋfə da i əpinə amatii, taa iitə nə baawəɗatii patə. Kə palee məghərəvənə ŋga ləməkii ka taa ŋgutə ləmə ganə a duuniya, da duuniyatə na shi aakəŋwa patə. 22Patənə ŋga uushi'inə, kə kavə Əntaŋfə kaa təya ndzaanə atsaa səɗə Aləmasiihu, ca ndzaanə ka Slandanə ŋga patənə ŋga uushi'inə. Tə ci kavə Əntaŋfə ka ndzaanə ka nə ŋga Ikəliisiya. 23Ma Ikəliisiya, shishinə ŋga Aləmasiihu nə ci. Kə ndzaa ci manakii pasə də ndilə ndilətə ndzaanaakii. Ma Aləmasiihu, ci ca mbu'utəgi də patənə ŋga uushi'inə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\