Afisa 2

1Ma ŋga ŋukə, maməətəkii njuunə asəkə ədzəmuunə putə ŋga ghatə fanə goonə tə Əntaŋfə da 'waslyakəənə goonə. 2Ma ka saa'ikii, kə nyi'uunə bwaya rəgwa ŋga duuniya, una nə'u ŋwaŋwə ŋga ginaajinyinə asəkəntaŋfə, ci ca tsəku ənjitə pooshi ka fanə tə Əntaŋfə. 3Patənə gaamə, ha'ə makə ətsə njaamə ahadatii, ama ndzaanə makə sətə kaɗeesəkə kaamə, ama slənə sətə kaɗeesəkə ka shishinaamə, makə sətə mwayi amə. Amə maa, ka gəgərənə naamə maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə makə ŋga hara ənji duuniya. 4Amma laŋə nə Əntaŋfə agi nəhə təgunuunə ŋga ənja. Laŋə ka dərəva əsə uu'i ci taamə. 5Ma saa'itə njaamə maməətəkii asəkə ədzəmaamə putə ŋga ghatə fanə gaamə, kə vii ci kaamə kura əpinə ləɓə da Aləmasiihu. Shiimə oo'i, də pwapoonə ŋga Əntaŋfə upaa unə luupaanə. 6Dagi ləɓənə gaamə da Yeesu Aləmasiihu maɗee ci kaamə da i ci, ca dzanee kaama da i ci dagyə. 7Ma ɗii ci ha'ə, kaa ca ɓaarii ɗuunuunə ŋga pwapoonaakii ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Ma ətsa, dagi uuɗəənə uu'i ci taamə dacii Yeesu Aləmasiihu. 8Acii də pwapoonə ŋga Əntaŋfə upaa unə luupaanə dagi vii gooŋga goonə. Ma ətsa, viinə ŋga Əntaŋfə, 9əntaa putə ŋga gazhi'waanə goonə shaŋə. Ma ɗii ci ha'ə, acii ga taa wu a lyaaməgi. 10Əntaŋfə tagii taamə makə sənə ɗii amə, ama upaa kura taganə agi ləɓənə gaamə da Aləmasiihu, kaama ɗa dagwa sləna. Ma dagwa slənəkii, kə uugi ci tasəkapaanə kaamə, kaama slənə. 11Buurətəmə oo'i, ma unə, əntaa Yahudiinə nuunə, ənjitə yadə ryaminyanə nuunə. Maryamina ənji nə Yahudiinə. Ci ɗii ŋgirə tii tuunə ka uushi zaɓə. Wiitsə boo, ma ryaminyaatsa, ŋga shishinə tanə, də ciinə ci ənjə a ɗa. 12Ma ŋga ŋukə, pooshi unə shii tə Aləmasiihu. Pooshi unə nji ahada mataɗə ənji ŋga Əntaŋfə. Pooshi unə ahada ənjitə ɗii Əntaŋfə ka tii aləkawala. Kə ndzaa unə ganə a duuniya, pooshi sətə kii unə nuunə davə, pooshi unə shii tə Əntaŋfə əsə. 13Amma ma ŋga əna, ləɓə nuunə da Yeesu Aləmasiihu. Dzaɗə da Əntaŋfə njuunə, amma kə əncahatəgi ci duunə kədəhə putə ŋga idənə ŋga Aləmasiihu. 14Acii Aləmasiihu ci saakii kira kaamə ndzaanə jamə də kavənə tə Yahudiinə da hara slikərənə kaa təya ndzaanə uushi rəŋwə. Də shishinəkii uulagi ci dzəga ŋga daawaatə nji ahadatii. 15Kə uulagi ci bariya da alə'aadanyinə ŋga Yahudiinə kaa ca shii kaɓətə kura ənja ahada Yahudiinə da hara slikərənyinə, təya ndzaa uushi rəŋwə agi ləɓənatii da ci. Də ha'ə kira ci ka tii ndzaanə jamə. 16Də əntənaakii ashi ənfwa ŋgərəgi ci daawaanə ahadatii. Də əntənaakii ha'ə əsə gəŋutəgi ci də slikərənyinə patə, təya ndzaanə shishinə rəŋwə, ca ənyatəgi də tii aaɓii Əntaŋfə. 17Ma shi ci, ka waaza Ŋunyi Habara ŋga ndzaanə jamə ahada ənji da Əntaŋfə. Waatoo kə shi ci ka putə goonə, unə hara slikərənə ətsə nji dzaɗə dzaɗə da Əntaŋfə. Kə shi ci əsə ka Yahudiinə ətə ɗii kədəhə kədəhə da ci. 18Amə patə, Yahudiinə da hara slikərənə, dacii Aləmasiihu upaa amə Malaaɓa Ma'yanə. Də ci upaa amə mbu'unə aaɓii Dəsənaamə. 19Acii ha'ə, ma unə hara slikərənə, əntaa məshipətə ənji taa mu'uminə nuunə ma'ə. Ma ŋga əna, slanjii hanyinə nuunə da ənji ŋga Əntaŋfə. Toonə nuunə agi ənji yaakii. 20Kə ndzaa unə makə baŋgwatə kii ənji aanə faara. Ma faarakii, tii nə masləkee ənji da anabiinə. Aləmasiihu nə maɗuunə faaratə ca vii ŋgeerənə ka baŋgwakii. 21Ci kəsətə baŋgwa patə ka hakii, baŋgwakii a gərə, ca ndzaanə ka malaaɓa ya ətə ɗii ənji ka Slandana. 22Agi ləɓənə goonə da ci ghənyi Əntaŋfə tuunə ka hakii patə da hara ənji ka ha rəŋwə. Ma hatsa, asəkəkii nə Ma'yanə ŋga Əntaŋfə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\