Afisa 6

1Unə manjeevəna, makə ɗii ci ənji nə'unə tə Slandanə nuunə, famə tə mapoo tuunə. Ci nə matahu uushi ŋga ɗanə. 2Wiinə bariya ŋga təkəŋwanə ətə da i aləkawalə agyanəkii, waatoo “Fawə tə duu da muu. 3Maɗa kə fii hə tə tii, ka ɗanə nə ndzaanaaku ŋga'ə, ha gərə əpinə asəkə duuniya.” 4Unə dəsənətii əsə, goona ɓaazee ka səkə ŋga manjeevənə goonə ŋga zaɓə. Amma ma ɗanuuna, gərətəmə tə tii agi nə'unə, una dzalətə tə tii də dzəgunənə. 5Unə maviina, həətəpaamə nuunə ka slanjii nuunə, una fa tə tii ka shaŋə. Ɗamə ha'ə də rəŋwə a mooɗəfuunə. Ma ətsa, ka Aləmasiihu cuuna ɗa. 6Goona ɗa ha'ə wata ka rəgwa ginətii, kaa təya shii dəlaginə duunə. Amma ma ɗanuunə, ɗamə tə sətə ci Əntaŋfə a moo də rəŋwə a mooɗəfuunə, makə ɗii ci maviinə ŋga Aləmasiihu nuunə. 7Ɗamə slənə goonə də mooɗasəka makə ɗii ci ka Slandanə cuuna slənə. Əntaa wata ka əndə shiŋkinə. 8Buurətəmə oo'i, ka viinə nə Slandanə shikwa taa ka wu, maviinə da dimuyinə patə putə ŋga dagwa slənatii. 9Unə slanjiinə ŋga maviina, kərəmə tə maviinə də rəgwakii. Goona dza ka tii ŋgwalənə shaŋə. Buurətəmə oo'i, unə da maviinə goonə patə, ŋga Slandanə rəŋwə nuunə. Dagyə nə ci. Ci na ɗa gəŋwanə taa ka wu patə yadə ɗa kama kamaanə. 10Yoo, wiinə səndə cii kya uudəpaagi koonə: wanyinə ka banə koonə, kəŋəmə ndihə ndihə agi ləɓənə goonə da Slandana, una kəŋə dagi maɗuunə ŋgeerənaakii. 11Tasəkamə də sə ŋga paginə ŋga Əntaŋfə patə, koona shii mbee ka kəŋənə ndihə, una dzagi jarəwiinə ŋga Seetanə. 12Acii ma panə gaamə, əntaa da ənji shiŋkinə caama pa, amma da bwaya uushi'iitə agintaŋfə da i əpinə amatii da ginaajinyinə da əntaŋfənyinə caama pa agi mandə zamanana. 13Acii ha'ə, ŋgərəmə sə ŋga pagiitsə vii Əntaŋfə koonə patə, koona ŋgavə, koona shii mbee ka sə'watə panə ŋga ənji daawaanə uusəra ŋga panə. Ma ətsa, ka uudənə nə panə, unə ma'ə kəŋə ndihə ndihə yadə ŋgwalənə. 14Acii ha'ə, ndzaamə matasəkakii agi gooŋgaanə goonə makə sətə cuuna əgəgi ŋuunə. Ndzaamə ka ənji gooŋga əsə, makə sətə cuuna ŋgərəvə kəjeerə tibisa a ədzəmuunə; 15una ndzaanə matasəkakii makə sətə cuuna ŋgavə ɓiɓinə aasəɗuunə ka kərə Ŋunyi Habara ŋga ndzaanə jamə. 16Taa guci patə, ŋgərəmə vii gooŋga goonə makə sətə cuuna ŋgərə kərəma aacii unə. Acii də ci mbee nuunə ka kəlagi patənə ŋga avənyinə ŋga Seetanə. 17Luumə luupaanə, una ŋgavə, makə sətə cuuna ŋgavə dara kəŋu ila aa nuunə. Ŋgərəmə waɓənə ŋga Əntaŋfə, una slənəgi. Acii ci nə ŋgila purəŋanə ətə ci Malaaɓa Ma'yanə a vii koonə. 18Ɗamə ətsə patə agi də'wa, una kədii tsakənə tuunə acii Əntaŋfə. Ɗamə də'wa taa guci patə, makə sətə vii Malaaɓa Ma'yanə koonə baawəɗa ŋga ɗanə. Ndzaamə də məgigi ndihə, goona guguɗə, ɗamə də'wa taa guci patə putə ŋga patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə. 19Ɗamə də'wa ka putaaki əsə, kaa Əntaŋfə a shii vii ka nyi waɓənə ŋga banə ka ənja, kaa nya shii waɓənə yadə ŋgwalənə, nya bagi ka ənji sətə ma'ə tii mashiimə agi Ŋunyi Habara. 20Ma nyi, taa ŋgahi a furəshina nə nyi, madəɓama ŋga Yeesu nə nyi putə ŋga Ŋunyi Habaraakii. Ɗamə də'wa ka putaaki, kaa nya shii mbee ka waɓənə yadə ŋgwalənə agyanəkii makə sətə dəɓee nya ɗa. 21Ma Tikikusə, mooɗə ndzəkəŋunə nə ci, əndə slənə də gooŋga ka Slandana əsə, ka banə nə ci koonə habaraaki, una shii makə sətə ci slənaaki a dzə aakəŋwa. 22Ci ɗii cii kya sləkee koonə ka ci, kaa ca dzə ka banə koonə habara geenə patə, ca shii tsakə koonə ŋgeerənə. 23Wa Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu a vii ndzaanə jamə ka patənə ŋga ndzəkəŋushi'inə ənji nə'unə, təya kavə tuunə ka uuɗəshinə, təya tsakə koonə vii gooŋgaanə. 24Wa Əntaŋfə a ɗa pwapoonə ka patənə ŋga ənjitə ca uuɗə tə Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu də uuɗəətə pooshi ka əntənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\