Galatiya 4

1Takumə kaa nya tsakə banə koonə: maɗa ma uuzənə ga dii asii, taa ŋgahi naakii nə uushi'inə ŋga dii patə, amma paa ci ka slənə sətə mwayi ci, makə mava ndzaanəkii. 2Ənji nə nəhənə tə ci, təya ɗəkəpaa ka ci uushi'inə kama kama, ka ha'ə mbu'yanə uusəratə kapaa dii ka ci rəgwa ŋga ɗa naakii ya. 3Amə əsə, ha'ə naamə. Ma saa'yatə amə ma'ə makə uuji manjeevənə, kə ndzaa amə ka maviinə ŋga patənə ŋga sətə ci əndə shiŋkinə a paslə ganə agi duuniya. 4Amma, makə mbu'ya uusəratə kəŋee Əntaŋfə, kə sləkee ci ka Uuzənaakii aagi duuniya. Minə əndə shiŋkinə pwayi tə ci. Ca nə'utə bariya ŋga Yahudiinə. 5Ma ɗii ci ha'ə patə, kaa ca shii pərapaa ənjitə gwaləgi bariya tə tii, kaama ndzaanə ka manjeevənə ŋga Əntaŋfə. 6Kə sləkee Əntaŋfə ka Ma'yanə ŋga Uuzənaakii aasəkə mooɗəfaamə ka ɓaariinə oo'i, unə maa, manjeevənaakii nuunə. Ma'yanəkii kavə taamə ka 'waa'wanə tə Əntaŋfə, ama ba ‘Daadə, Daadaakya’. 7Acii ha'ə, pooshi əndə ma'ə mava ahadoonə. Amma manjeevənə ŋga Əntaŋfə nuunə. Makə ɗii unə ka manjeevənaakii, kadə upaanə nuunə patənə ŋga sətə bii ci viinə ka manjeevənaakii əsə. 8Ma saa'yatə unə ma'ə mashiimə tə Əntaŋfə, kə ndzaa unə makə maviinə ŋga əntaŋfənyinə kama kama. 9Amma, ma əndzə'i, kə shii unə tə Əntaŋfə. Ma nee nyi, gəɗə banə, Əntaŋfə shii tuunə. Də iitiitə saŋə cuuna moo ənəgərənə ka nə'u mazaɓə uushi ətə pooshi ŋgeeriikəya? Ka mi saŋə cuuna moo ənəgərənə ka ndzaanə ka maviinatəya? 10Iitiitə saŋə kavuunə nuunə ka ɗa kumənyinə ŋga Yahudiina? Taa kumənə ŋga zhi'wanə ŋga əndə'i uusəra, taa ŋga ləgiɗa, taa ŋga fəza, agi ɗanə nuunə. 11Una! Agi buurənə nə nyi tuunə. Ya saŋə, kaa slənaaki aahadoonə a ndzaanə ka uushi zaɓə nii? 12Ndzəkəŋushi'inəkya, kə shii unə ndzaanaaki ahadoonə. Taa ŋgahi əndə Yahuda nə nyi, amma pooshi nyi ŋgirə naaki nə makə əndə Yahuda. Acii ha'ə tuutəta'ə, ɗamə ha'ə makə naaki. Pooshi unə sha ɓəzee ka səkəki taa fiɗyasə. 13Kə shii unə, ma saa'itə 'watəgi nyi waaza koonə Ŋunyi Habara, də gwakənaaki ka bwanea ahadoonə upaa nyi rəgwa ŋga waazanə. 14Kə ciɓuunə ka putaaki saa'yakii. Maci kaareenə taa kaginə, kaɗa ka saa'yakii njuuna dzə ka kaginə tə nyi. Amma kə liwuunə tə nyi də mooɗasəkə makə malaa'ika ŋga Əntaŋfə nə nyi, makə Yeesu Aləmasiihu də naakii na. 15Aadəma paləgərə mooɗasəkətə goonə kwa? Acii kə shii nyi weewee, ma saa'yakii, maci kə mbee unə ka ŋgyaaragi hi'u ginuunə ka viinə ka nyi, kaɗa kə vii unə. 16Dama saŋə ɗii nyi ka əndə daawaanə goonə makə cii kya ba koonə gooŋga? 17Ma ənjitə ŋgərəgi haŋkala goonə aashitii, əntaa ŋunyi uushi mwayi tii koonə. Amma, ma mwayi tii, təkeenə kaamə, koona nə'u tə tii. 18Maɗa ka ŋunyi rəgwa, ŋga'ə nə ŋgərəgi haŋkala ŋga əndə ha'ə makə ətsa. Ma nyi, ka ɗanə nə nyi koonə ha'ə taa guci patə, əntaa wata nyi ahadoonə. 19Uuji ənjaakya! Agi sa bwanea nə nyi asəkə mooɗəfəki ka puta goonə, makə mitə ɗasəka ki agi ɓərakənə. Agi sanə nə nyi bwaneakii asəkə mooɗəfəki ka ha'ə ka saa'yatə nuuna ŋgərə haŋkala ŋga Yeesu Aləmasiihu. 20Amma, ma mwayi nyi, kaɗa ahadoonə nə nyi əndzə'i, acii maci ahadoonə nə nyi, kaɗa kə njii nya waɓə koonə furəŋə furəŋə. Acii agi buurənə nə nyi tuunə ka shaŋə. 21Ya unə ətə ca moo kaa bariya a ɗa ŋwaŋuunaakii agyanuunə saŋa, pooshi unə fii sətə bii bariya kwa? 22Ma bii ca, ma Ibərahiima, tə'i manjeevənaakii bəra'i. Əndə'ya, mava pwayi ka ci. Əndə'i əsə, dimwa pwayi ka ci. 23Ma uuzəətə pwayi mava ka ci, makə ənə caama poo manjeevənə saakii pwayi ki ka ci. Amma, ma uuzəətə pwayi dimwa ka ci, də putə ŋga aləkawalətə ɗii Əntaŋfə pwayi ki ka ci. 24Ma ətsə patə, kə ndzaa ci makə misaali kaamə. Waatoo, ma makiitsə bəra'i, kə ndzaa tii makə aləkawalətə bəra'i ətə ɗii Əntaŋfə daga ŋukə. Ma əndə'i rəŋwə agi makiitsə bəra'i, waatoo Hajara, kə ndzaa ki makə aləkawalətə ɗii Əntaŋfə anə giŋutə ɗii ləməkii Siina. Maviinə nə manjeeviitə pwayi ki patə. 25Kə ndzaa ki makə giŋwə Siina ətə anə hanyinə ŋga Arabiya. Kə ndzaa ki makə Urusaliima ŋga zamananə əsə. Acii ma patənə ŋga ənjitə də Urusaliima, maviinə ŋga bariya nə tii. 26Amma, ma Urusaliima ətə dagyə, kə ndzaa ki makə mitə dimwa, ki nə məsənaamə. 27Acii tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə tuu'ina: “Ma hə, miitsə ma'upaamə pawa, ɗawə mooɗasəka. Ma'ə hə mafamə zəmənə ŋga pawa, amma ɗawə kyalaliinə ŋga mooɗasəka, acii kadə nə manjeevənaaku a palee ka ŋga ŋuzhiwə.” 28Ndzəkəŋushi'inəki, ma unə, manjeevənə ŋga Əntaŋfə nuunə tanyi. Acii daga ŋukə ɗii Əntaŋfə aləkawalaakii ha'ə makə ətsa, makə sətə shi ca ɗii agyanə poonə tə Isiyaaku. 29Ma ka saa'ita, ma uuzəətə pwayi ənji makə manjeevənə saakii, kə ciɓee ci ka uuzəətə pwayi ənji də ŋgeerənə ŋga Ma'yanə ŋga Əntaŋfə. Ci nə tsarəkii ənə ca slənə ahadaamə əndzə'i əsə. 30Amma iitə bii ləkaləkatə ŋga Əntaŋfwa? Ma bii ca, “Lakəgi mitə mava da uuzənatə kyakya'ə. Acii pooshi uuzənə ŋga mava na zəmə yi ŋga dii, see uuzənə ŋga dimwa daanəkii na zəmə.” 31Ndzəkəŋushi'ina, makə ha'ə ɗii əna, manjeevənə ŋga mitə dimwa naamə, əntaa manjeevənə ŋga mava.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\