Ibəraaniya 1

1Ma ŋga ŋukə ŋukə, kə waaɓi Əntaŋfə ka dzədzəshi'inaamə ka rəgwanyinə kama kama da ma anabinyinə. 2Amma ma agi zamananə ŋga muudina, kə waɓi ci kaamə da ma uuzənaakii. Tə ci ta'i ci kaa patənə ŋga uushi'inə a ndzaanə aciikii. Daciikii əsə tagii Əntaŋfə duuniya. 3Dashikii neenə ənji ka ŋgeerənə ŋga ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə. Ma ca, ndilə ndilə nə ci makə sətə ɗii Əntaŋfə. Tə'i ŋgeerənə ka waɓənaakii, ci kavə tə patənə ŋga duuniya ka dzənə aakəŋwa də waɓənəkii. Makə uugi ci wunəgi rəgwa ŋga tifyagi 'waslyakəənə ŋga patənə ŋga ənji shiŋkinə, kə ŋgirə ci aadəgyə, ca dzə ka ndzaanə dasə daciizəma Əntaŋfə Ŋwaŋwa agyanə meeminə patə. 4Ma Uuzənə ŋga Əntaŋfə, kə kavə Dii tə ci kaa ca palee ka malaa'ikanyinə, makə sətə palee ləmətə ikə ci ka ci ka natii də məghərəvənə. 5Acii əntaa ka malaa'ika shi Əntaŋfə a bii oo'i, “Uuzənaaki nə hə, daga ənshinə kə ndzaa nyi ka Duu.” Ha'ə əsə, paa ci sha bii ka malaa'ika, “Duu nə nyi, uuzənaaki nə hə.” 6Amma ma ka saa'itə Əntaŋfə kədəhə ka sləkeenə ka mukajaakii aasəkə duuniya, kə bii ci, əŋki ci, “Wa patənə ŋga malaa'ikanyinə ŋga Əntaŋfə a paslə tə ci.” 7Ma malaa'ikanyinə əsə, kə waɓi Əntaŋfə agyanətii oo'i, ka kavənə nə ci tə malaa'ikanyinaakii kaa təya slənə ka ci, təya ndzaanə makə məɗa. Ca kavə tə tii əsə təya ndzaanə makə gana ŋga gunə. 8Amma ma uuzənaakii, kə bii ci ka ci, əŋki ci, “'Ya'ə Əntaŋfə, ma ŋwaŋuunaaku, ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə nə ci. Də gooŋgaanə cii kwa ɗa ŋwaŋuunaaku. 9Kə kaɗeesəkə ka hə nə sətə da gooŋga agikii. Ma sətə pooshi gooŋga agikii əsə, kə ɓiipaa ka hə səka. Ci ɗii ta'i Əntaŋfwaaku tə hə, waatoo Əntaŋfə rəŋwə dyaŋə, kaa ha ndzaa da ɗuunuunə da mooɗasəka palee ka patənə ŋga guvii-slənaaku.” 10Kə waɓi Əntaŋfə ka ci əsə, əŋki ci, “Slandana, hə tagii duuniya daga ka 'watəginə, də ciinəku saaku ɗii hə səkəntaŋfə. 11Patənə ŋga uushi'iitsa, ka uudəginə, amma ma hə, ma'ə hə. Ka iirəginə nə tii makə sətə ci kəjeerənə a iirəgi. 12Ka fuuɗəginə nə hə tə tii, makə sətə ci ənjə a fuuɗə baləwa. Ka zə'uginə nə tii makə sətə ci kəjeerənə a zə'ugi. Amma ma hə, ca'ə ndəŋwə ndəŋwə nə hə. Pooshi muudinə ŋga əpinaaku əsə.” 13Əntaa ka malaa'ika shi Əntaŋfə a bii, “Ndzaanə gadəvə da ciizəmaki, see maɗa kavə nyi tə hə kaa ha jaala agyanə ənji daawaanaaku.” 14I wu saŋə nə malaa'ikanyina? Ma təya, ma'yanyinə nə tii ətə ca slənə ka Əntaŋfə. Tə tii cii kəya sləkee ka tsakənə tə ənjitə ca upaa luupaanə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\