Ibəraaniya 10

1Ma bariya ŋga Yahudiinə, kə ndzaa ci ka məndzaaŋgu'inə ŋga dagwa uushi'iitə na shi aakəŋwa tanə, pooshi bariyaakii ka ɓaarəginə paŋgəraŋə tə makə sətə nə tantanyitə uushi'iitsə a ndzaanə. Ma agi nə'utə bariya, satakanyiitə rəŋwə ha'ə ci ənjə a ɗa ka fəzə ka fəzə. Ma tsarə ŋga satakatsa, pooshi ŋgeerənə davə bahə ca kavə tə ənjitə ca əntsahə aaɓii Əntaŋfə kaa təya ndzaanə yadə idəpaa uushi ashitii. 2Maci ma ənjitə ca paslə tə Əntaŋfə, kə laaɓagi ənji tə tii agi 'waslyakəənatii tanyi, kaɗa pooshi 'waslyakəənə ashitii ma'ə; kaɗa pooshi tii agi ɗa sataka ma'ə əsə. 3Amma ma satakatə ci təya ɗa ka fəzə ka fəza, ci ca buurətə ka tii oo'i, agi ɗanə nə tii 'waslyakəənə. 4Acii ma idənə ŋga liinə da ŋga uuhinə, pooshi ci da ŋgeerənə ŋga ŋgərəgi 'waslyakəənə. 5Ci ɗii, ma saa'itə Aləmasiihu kədəhə ka shinə aasəkə duuniya, kə bii ci ka Əntaŋfə, əŋki ci, “Pooshi kaɗeesəkə ka hə nə ɗa ka hə sataka də dabanyinə taa vii ka hə uushi'inə, amma kə ɗii hə ka nyi shishinə kaa nya ɗa də sataka ka hə. 6Pooshi kaɗeesəkə ka hə nə ətsagi ka hə daba agyanə ha ŋga ɗa sataka, taa ɗa ka hə hara satakanyinə ka shii ŋgərəgi də 'waslyakəənə. 7Wata əŋki nyi, Əntaŋfwa, wanyina, kə shi nyi, kaa nya slənə sətə cii kwa moo nya slənə, makə sətə nyaahə ənji agyanəki asəkə malaaɓa ləkaləkatə.” 8Ma agi waɓəətsə waɓi ca, təkəŋwanə ŋga sətə bii ci, əŋki ci, pooshi kaɗeesəkə ka Əntaŋfə nə ɗa ka ci sataka, pooshi kaɗeesəkə ka ci əsə nə ətsagi ka ci daba agyanə ha ŋga ɗa sataka, taa ɗa ka ci hara satakanyinə ka shii ŋgərəgi də 'waslyakəənə. Kə bii ci ətsə ha'ə taa ŋgahi patənə ŋga satakatsə ci ənjə a ɗa, ka nə'u sətə bii bariya ci təya ɗa. 9Ca waɓə ŋga bəra'inə, əŋki ci, “Əntaŋfwa, wanyinə kə shi nyi, kaa nya slənə sətə cii kwa moo nya slənə.” Ma waɓəətsa, ci ɓaarii kaamə oo'i kə ŋgərəgi Əntaŋfə iirə rəgwa ŋga ɗa sataka, ca ənəvəgi də ɗa sataka ŋga Yeesu. 10Də ətsəkii ha'ə ndzaa amə malaaɓakii, waatoo, də ɗagi sataka ŋga Yeesu Aləmasiihu də naakii nə gahu rəŋwə dyaŋə. 11Ma hara limanyinə patə, uusəra patə nə tii agi slənatii, təya dzə də ɗaaɗa satakanyiitə rəŋwə ha'ə anəkii anəkii ətə pooshi da ŋgeerənə ŋga ŋgərəgi 'waslyakəənə. 12Amma ma Aləmasiihu, rəŋwə gahu ɗii ci naakii sataka, ca ŋgərəgi 'waslyakəənə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aciikii ha'ə, waatə dasə da ciizəma Əntaŋfə. 13Davə nə ci dasə, ka gəra saa'itə nə Əntaŋfə a kavə tə ənji daawaanaakii aatsaa səɗəkii. 14Acii də sataka rəŋwə tanə laaɓagi ci ənjaakii agi 'waslyakəənə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə, təya ndzaanə yadə sə ŋga idəpaanə ashitii. 15Malaaɓa Ma'yanə maa, kə ɓaarəgi ci kaamə oo'i, ma uushi'iitsa, tantanyinə. Ma ŋga təkəŋwanə, kə bii ci, əŋki ci, 16“Əŋki Slandana, maɗa kə mbu'ya saa'ikii, wiinə aləkawalətə nii kya ɗa ka tii: Waatoo, ka kavənə nə nyi tə tii ka paaratəginə də bariyaaki, nya naahəvə aa ədzəmətii əsə.” 17Ca tsakə banə, əŋki ci, “Pa nya buurə bwaya uushi'iitə nji təya ɗaaɗa ma'ə.” 18Acii ha'ə, makə kə tifyagi Əntaŋfə ka tii 'waslyakəənatii, pooshi nafa ŋga ɗa sataka ma'ə. 19Ndzəkəŋushi'inəkya, kə upaa amə rəgwa ka shaŋə ŋga dəmənə aasəkə Hatə palee də Laaɓanə. Ma rəgwatsa, dagi idənə ŋga Yeesu upaa amə. 20Ci wunəgi kaamə rəgwa ŋga upaa əpinə. Ma rəgwatsa, dagi gwada ca dzə, ca mbu'u kura'ə aasəkə hatə palee də laaɓanə. Waatoo, ma gwadatsa, ci nə shishinə ŋga Yeesu. 21Tə'i amə da maɗuunə limanə ətə ca nəhə yi ŋga Əntaŋfə. 22Acii ha'ə, əntsahaamə aaɓii Əntaŋfə də ədzəmə rəŋwə, də vii gooŋga ŋga tantanyinə əsə. Acii kə laaɓagi ci kaamə ədzəmaamə; mayiɓəkii naamə də ŋunyi ma'inə. 23Kəŋaanaamə ndihə ndihə, gaama ŋgwalə ka baaba ka ənji tə sətə kii amə naamə nə davə. Acii ma Əntaŋfə ənə ɗii kaamə aləkawala, əndə gooŋga nə ci. 24Ɗaamə hiima ŋga tsaakəshinə ahadaamə, kaama uuɗəshi, kaama slənə ŋga'əənə. 25Gaama bwasee ka dza də nə gaamə, makə sətə bwasee hara ənja. Tsaakəshaamə də ŋunyi waɓənə, makə kə nee amə kə uugi uusəra ŋga Slandanə mbəshanə. 26Maɗa kə gyaamə aakəŋwa də slənə 'waslyakəənə ŋga də əmbanə, dagyanə wanaamə kə shii gooŋgaanə, yoo, kə shii amə, pooshi əndə'i ɗa sataka ŋga ŋgərəgi də 'waslyakəənə ma'ə. 27Ma əndətə gi aakəŋwa də slənə 'waslyakəənə ŋga də əmbanə, see ŋgwalənə ŋgwalənəkii tanə, ca gəra gəŋwanə ŋga Əntaŋfə da bwaya guutə na zamagi də ənji daawaanə ŋga Əntaŋfə. 28Ma əndətə taŋəgi bariya ŋga Muusa, ka kərənə nə ənji tə ci aakəŋwacii gəŋwanə. Maɗa kə shigi seedawiinə bəra'i taa makkə oo'i, kə taŋəgi ci bariya tanyi, ka ɓələginə nə ənji tə ci, pooshi nəhə təgunuunaakii. 29Maɗa ha'ə makə ətsa, asee ma əndətə pooshi nee ka shiŋkinə anə Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ca ciɓee ka idənətə ŋgirə Əntaŋfə kaa aləkawalə a ndzaanə da ŋgeerənə davə, waatoo, idənətə laaɓagi ənji də ci, ca bərapaa tə Ma'yanə ŋga Əntaŋfə əsə ətə ca kira pwapoonə, ma əndətsa, ka paleenə nə ciɓaakii ka ŋga əndətə taŋəgi bariya. 30Acii kə shii amə tə Əndətə bii, “Nyi na ki'itə ciɓə də ciɓa. Ka ənənə nə nyi ka ki'itə taa mi patə.” Kə bii ci əsə, “Əntaŋfə Slandanə na la gəŋwanə ka ənjaakii.” 31Ma əndətə nə Əntaŋfə Əndə vii əpinə a lagi ka ci gəŋwanə, kə kulii agyanəkii. 32Yoo, buurətəmə sətə slənyi duunə fəzənyiinə dzəgi aaba'ə, waatoo, saa'itə 'watəgi ənji ɓaarə koonə ɓərənə ŋga Əntaŋfə. Ma saa'ita, kə ciɓuunə ka shaŋə, amma patə da ha'ə, kə kəŋaanuunə ndihə ndihə, una sə'watə patənə ŋga uushi'inə. 33Ka əndə'i saa'i maa, ənjə a dzaana tuunə aamoonə, təya ciɓee koonə. Ka əndə'i saa'i una ləɓəshi da ənjitə ca sa ciɓə ha'ə makə noonə. 34Ma saa'ita, kə nyihuunə təgunuunə ŋga ənji furəshina. Maɗa kə luuwətə ənji uushi'inə goonə, agi sə'watənə nuunə də mooɗasəka. Acii kə shii unə oo'i, tə'i unə da matahu uushi'inə ətə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 35Makə kə shii unə ha'ə, kəŋəmə ndihə. Acii ma ənjitə kəŋaanə ndihə ndihə, ka upaanə nə tii maɗuunə shikwa. 36Kə dəɓee una dzə aakəŋwa də kəŋaanə ndihə ndihə, koona mbee ka ɗa sətə kaɗeesəkə ka Əntaŋfə, una shii upaa də sətə ɗii ci aləkawalə ŋga viinə koonə. 37Acii kə bii Əntaŋfə oo'i, “Ma agi uundzə saa'i gi'u, ma əndətə na shi, ka shinə nə ci, paa ci ka səkəpaa na. 38Ma ənjaaki ənji gooŋga, dagi vii gooŋgatii ka nyi upaanə nə tii əpinə. Amma taa wu ənyi aa ba'ə, paa ci ka kaɗeesəkənə ka nyi.” 39Ma amə, əntaa tsarə ŋga ənjitə ca ənə aaba'ə kaa təya za naamə; amma ma amə, ənjitə gi'i tə Əntaŋfə naamə, kaama shii upaa luupaanə ŋga əpinə gaamə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\