Ibəraaniya 12

1Ma amə, makə ɗii ci tə'i seedawanyinə ha'ə laŋə ca tsaamə taamə, bwasee amə ka patənə ŋga uushi'iitə ca səkəpaa taamə da 'waslyakəənə ənə pooshi ka moonə ca kapaa taamə. Kəŋaanaamə ndihə ndihə, ama dzə aakəŋwa də taabiɗəwa ənə akəŋwacii amə. 2Kaama ginaamə ka tsaamənə tə Yeesu tanə. Ma ca, ci nə slərəginə ŋga vii gooŋga gaamə, 'watəginə ka təkəŋwanə ca'ə ka muudinə. Kə luuvə ci kaa ca əntə ashi ənfwa, paa ci nee ka əntənəkii makə sə ŋga ayinə. Ma ɗii ci ha'ə, kaa ca shii upaa mooɗasəkə ətə ɗəkəpaa Əntaŋfə ka ci. Acii ha'ə, dasə nə ci əndzə'i da ciizəma dəgələ ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. 3Buurətəmə ŋga'ə tə Yeesu: kə luuvə ci kaa ca sa ciɓə acii ma'waslyakə ənja. Buurətəmə agyanəkii, acii ga shishinuunə a əntəgi, una bwasee dəŋwa'ə. 4Ma agi paatsə cuuna pa da 'waslyakəənə, weewee agi panə nuunə, amma ma'ə panəkii mambu'umə bahə ɓəələnə tuunə. 5Acii ha'ə, ma waɓəətə shi Əntaŋfə bii koonə ka tsakə koonə də ŋgeerənə, oo'i manjeevənaakii nuunə, ga ca zaanə koonə. Kə bii ci, “Uuzənaakya, maɗa kə dzyalə Slandanə tə hə, kapaa liminəku, ha fatə, ga dzalənəkii a ɓələgi shishinəku əsə. 6Tə əndətə ci Əntaŋfə a uuɗə cii kəya dzalə. Tə ənjitə ŋgirə ci ka manjeevənaakii, tə tii cii kəya fəslə əsə.” 7Acii ha'ə, sə'watəmə patənə ŋga dzaləətə ca la tuunə. Də dzalənəkii ci Əntaŋfə a ɓaarii koonə oo'i, manjeevənaakii nuunə. Ya saŋə tə'i uuzənə pooshi dii ka dzalənə tə ci maɗa ɗii ci 'waslyakəənə kwa? 8Maɗa pooshi unə agi luu dzalənə makə sətə ci hara ənjə a luu, ci ca ɓaarii ətsə mazaguyinə nuunə, əntaa manjeevənaakii. 9Ma ənjitə pwayi taamə, agi dzalənə nə tii taamə, agi fanə naamə tə tii əsə. Acii ha'ə, ka ɗanə ŋga'ə maɗa fii amə ha'ə tə Dəsənaamə ətə dagyə, kaama shii upaa əpinə. 10Ma ənjitə pwayi taamə, kə dzyalə tii taamə ŋga uundzə saa'i tanə, makə sətə kaɗeesəkə ka tii. Amma ma Əntaŋfə, ma dzalənaakii taamə, ka shii tsakənə taamə, kaama ndzaanə malaaɓakii makə naakii. 11Ma saa'itə ci dzalənə a la taamə, agi ŋgərənə naamə tə ci ka uushi ŋga maɓətə səka, əntaa sə ŋga mooɗasəka. Amma ma na uudəpaa ba'ə, ka ndzaanə nə dzalənəkii ka sə ŋga mooɗasəka. Ma ənjitə luuvə kapaa liminə ka fanə, ka kavənə nə ci tə tii ka slənə dagwa uushi, təya ndzaanə agi jamənə. 12Yoo, wa ciinuunə a ənə ka ndzaanə da ŋgeerənə. Ha'ə nə iduunə əsə, wa ca ənə ka ndzaanə ndalə. 13Dəmə aakəŋwa də wiinə asəkə ŋunyi rəgwa, acii ga ənjitə ca ədərə a tsakə 'urəŋgaslənə, təya təkuree ka mbəɗənə dəŋwa'ə. 14Ɗamə gazhi'waanə koona shii ndzaanə agi jamənə da patənə ŋga ənja. Ɗaamə gazhi'waanə ŋga ndzaanə malaaɓakii əsə, acii pooshi əndə ca nee ka Əntaŋfə shaŋə maɗaamə ci kə ndzaanə ha'ə. 15Ɗamə haŋkala acii ga əndə a ŋusləgi agyanə pwapoonə ŋga Əntaŋfə. Ha'ə əsə, ɗamə haŋkala acii goona ndzaanə makə maŋgərəkiki uushi ətə ca zhi'wee ka hara uushi'inə ŋgərəkiki. Tsarə ŋga ənjitsə ca kavə hara ənji aagi bwaya ndzaanə, ca saawee ka ndzaanə ŋga ənji laŋə. 16Ɗamə haŋkala acii ga əndə a slənyi ajijinəənə, taa bərapaanə tə Əntaŋfə, makə sətə shi Isəwa ɗii. Ma ca, putə ŋga zəmə rəŋwə tanə bwasee ci ka gawuunaakii ka madzəgaakii. 17Kə shii unə, ma daaba'əkii, makə mwayi ci kaa dii ɗa ka ci barəkaanə, kə kaaree dii ka ci, acii paa ci upaa rəgwa ŋga baanə ka Əntaŋfə. Taa ŋgahi da kiinə agikii ali ci ɗa ka ci barəkaanəkii, patə da ha'ə paa ci upanə. 18Ma una, əntaa makə ŋga ənji Isərayiila nuunə. Ma təya, kə əncahə tii aaɓii sətə ci ənjə a təɓətə də ciinə, waatoo aatsa giŋwə ŋga Siina. Ma davə, kə hənyi gunə gərə gəra, kə ɗii mandə vəɗə dəgwamə, kə ɗii mədaŋkaya əsə. 19Təya fa ədə uutəma, təya fa waɓənə ŋga ənda. Makə fii tii waɓənəkii, kə ŋgwali tii, təya kədii, əŋki tii, ga əndəkii a ənə ka waɓənə ka tii ma'ə. 20Ma waɓənəkii, kə palee ka ŋgeeriitii, acii kə bii ci, “Taa mi patə təɓətə giŋuna, taa daba maa, wa ənjə a kaalatə tə ci də faariinə ka wa.” 21Ma uushi'iitə nee tii gatə, kə ŋgwalee ka tii ka shaŋə. Muusa də naakii nə maa, kə bii ci, “Agi udzənə nə shishinəki, kə ŋgwali nyi.” 22Amma ma unə, kə uugi unə mbu'yanə aaɓii giŋwə ŋga Sihiyoona. Asəkə vəranə ŋga Əntaŋfə Əndə vii əpinə nuunə, waatoo Urusaliima ŋga dagyə. Ma dava, tə'i malaa'ikanyinə, pooshi ɓaanatənə acii laŋənə. 23Kə mbu'yuunə aagi dza də nə də maŋushinə ŋga təkəŋwatə manjeevənə, waatoo, ənjitə ɗii ləmətii manaahəkii dagyə. Kə mbu'yuunə aakəŋwacii Əntaŋfə mala gəŋwanə ŋga patənə ŋga ənja. Kə mbu'yuunə aagi ma'yanyinə ŋga ənjitə nja slənə gooŋgaanə, waatoo, ənjitə geegi Əntaŋfə ka tii mambu'ukii. 24Kə mbu'yuunə aaɓii Yeesu, əndə rəgwa ŋga kura aləkawalətə ahada Əntaŋfə da ənja. Kə mbu'yuunə əsə aaɓii idənətə miicivə ənja. Ma idənətsa, matahu uushi waɓi ci, əntaa makə sətə waɓi idənə ŋga Habiila. 25Ɗaamə haŋkala ɗii, gaama naanagi ka fa sətə ci Əntaŋfə a ba kaamə. Ma ənjitə naanagi ka fa waɓənə ŋga əndətə nja baaba waɓənə asəkə duuniya, paa tii mbərə'ya. Makə ɗii ci ha'ə, iitiitə ɗii upaa naamə rəgwa ŋga mbərəɗənə, maɗa təkuree amə ka fa waɓənə ŋga əndətə ca waɓya kaamə dadagya? 26Ma ŋga ŋukə, kə shi uurakii a udzətə duuniya. Amma ma ŋga əna, kə ɗii ci aləkawalə oo'i, “Ma'ə nyi ka ənənə ka gaŋgəzətə duuniya patə da dadagyə.” 27Ma waɓəətsə bii ci, “Ma'ə nyi ka ənənə”, ci ca ɓaarii oo'i, ma uushi'iitə tagii ci, ka gaŋgəzətənə nə ci, ca fəɗəgi, kaa uushi'iitə pooshi ka gaŋgəzənə a ənəgi tii daanətii. 28Acii ha'ə, see a kuyirii amə, acii kə upaa amə ŋwaŋuunə, waatoo, ŋwaŋuutə pooshi ka gaŋgəzənə. Də ha'ə əsə, paslaamə tə Əntaŋfə ka rəgwatə kaɗeesəkə ka ci, ama ŋgwalə tə ci, ama gərə'u ka ci. 29Acii ma Əntaŋfə gaamə, makə gunə nə ci ətə ca zamagi də uushi'inə dza'ə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\