Ibəraaniya 13

1Dəmə aakəŋwa də uuɗəshinə ahadoonə makə ɗii ci ndzəkəŋushi'inə nuunə agi nə'unə tə Aləmasiihu. 2Ga luu mu'uminə a zaanə koonə. Acii tə'i hara ənji liwə mu'uminə ha'ə, asee paa tii shii oo'i, ma mu'uminəkii, malaa'ikanyinə nə tii. 3Buurətəmə tə ənjitə a furəshina, una ŋgərə makə ka hakii nuunə. Buurətəmə tə ənjitə ca sa ciɓə əsə, acii ənji shiŋkinə nə tii makə noonə. Tsakəmə tə tii. 4Taa wu patə, wa ca nee ka məghərəvənə ŋga ŋgərəshinə. Wa gooŋgaanə a ndzaanə ahada ŋgurə tii da minaakii. Kadə nə Əntaŋfə a lagi gəŋwanə ka ənjitə ca ɗa bwaya ndzaanə agi ŋgərəshinə da ka ma'aləhiinyinə. 5Goona ka hiima goonə ka uuɗə gəna, amma ɗamə mooɗasəkə ŋga sətə upaa unə tanə. Acii Əntaŋfə də nəkii bii, “Paa nyi ka bwaseenə ka hə shaŋə. Ka tsakənə nə nyi tə hə taa guci patə.” 6Acii ha'ə, wa taa wu ahadoonə a bagi furəŋə oo'i, “Əntaŋfə nə əndə tsakənə tə nyi, paa nyi ka ŋgwalənə shaŋə. Mi saŋə ɗatə nə əndə shiŋkinə də nya?” 7Buurətəmə tə matakəŋwanyinə goonə ŋga ŋukə ətə nja baaba koonə waɓənə ŋga Əntaŋfə. Buurətəmə ŋga'ə tə ndzaanatii, makə sətə ɗii tii gazhi'waanə ca'ə ka saa'itə məəki tii agi vii gooŋgatii. Nə'utəmə dərəpatii. 8Makə sətə nji Yeesu ŋga mbəɗə, ha'ə nə ci ənshinə, ha'ə nə ci ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə əsə. 9Goona luuvə kaa hara ənjə a ŋusləgi duunə də kura dzəgunənyinə kama kama. Waatoo, maɗa kə kii ənji koonə bariya agyanə zəma, goona luuvə, acii pooshi bwatyakii. Shiimə oo'i, pwapoonə ŋga Əntaŋfə ca kavə tuunə ka ndzaanə ndihə ndihə, əntaa bariyanyinə ŋga zəma. 10Ma ŋga əna, tə'i kura ha ŋga ɗa sataka ətə caama upaa bwatya davə. Ma limanyinə ŋga Yahudiinə, pooshi tii ka upaa bwatya davə shaŋə. 11Ma dabiitə ci gawə ŋga limanyinə a kəla idənatii, ca kərə aasəkə Hatə palee də Laaɓanə ka ɗa də sataka putə ŋga 'waslyakəənə, hənəginə hənəginə ənji dabanyinəkii aba'ə vəranə. 12Ha'ə ɗii nə Yeesu əsə, aba'ə vəranə əŋki ci. Ma ɗii ci ha'ə, kaa ca shii laaɓagi ənji də idənaakii saakii. 13Acii ha'ə, dzaamə da i amə atsakii aaba'ə vəranə, kaama dzə ka sə'wagi dzaananə putaakii. 14Acii, ma ganə a duuniya, pooshi vəranə gaamə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Ka alə vəraatə na shi naamə. 15Dəlaamə də Əntaŋfə taa guci patə dacii Yeesu. Ci nə satakatə caama vii ka ci naamə. Waatoo, dəlanə də ci, ama ɗuunətə ləməkii taa da patə. 16Ga ca zaanə koonə nə ɗa ŋga'əənə ka hara ənji, una slənəshi də uushi'inə goonə. Acii tsarə ŋga satakatsə kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. 17Famə tə matakəŋwanyinə goonə, həətəpaamə noonə nə akəŋwaciitii, acii taa guci patə ha'ə nə tii ka ɗa gazhi'waanə ŋga nəhə əpinə goonə, tii na dzə ka ba slənatii ka Əntaŋfə əsə. Famə tə tii kaa təya shii ɗa slənatii də mooɗasəka, əntaa də maɓətəsəka, acii pooshi uushi nuuna upaa agi ɓəzee ka səkətii. 18Dəmə aakəŋwa də ɗa də'wa ka putə geenə. Acii kə shii inə, kə ɗii inə patənə ŋga sətə diɓə ina ɗa. Ŋga'ə keenə nə slənətə patənə ŋga sətə ndzaanə dagwakii. 19Agi kədiinə nə nyi acii unə əsə koona ɗa də'wa ka putaaki, kaa Əntaŋfə a ɗa ka nyi rəgwa ŋga ənənə aaɓii unə. 20Ma Əntaŋfə, Əndə kira ndzaanə jamə nə ci. Ci maɗee ka Yeesu Slandanaamə agi maməətə ənja, ca kavə tə ci ka maɗuunə magəra ŋga bagiinə, waatoo amə, putə ŋga idənaakii ətə əjigi ci ka puta gaamə. Idənəkii geegi ka aləkawalətə ɗii ci kaamə, kaa ca ndzaanə da ŋgeerənə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 21Wa ca dzatəgi koonə də patənə ŋga dagwa uushi'iitə dəɓee una upaa, koona shii ɗa sətə cii kəya uuɗə. Wa ca ɗa sətə kaɗeesəkə ka ci ashaamə əsə, dacii Yeesu Aləmasiihu. Naakii nə ŋwaŋuunə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina. 22Ndzəkəŋushi'inəkya, ma ləkaləkatənə nyaahə nyi koonə, ka shii tsakənə duunə. Agi kədiinə nə nyi acii unə, kapaamə liminuunə ŋga'ə ka fa waɓəətsa. Acii ma ləkaləkatəna, gusə. 23Ma ndzəkəŋushi'inaamə Timooti, ŋga'ə ka nyi una shii oo'i, kə kyapaa ənji tə ci a furəshina. Maɗa kə shi ci aaɓiiki kwakwatə, ina da ci na dzə aahoonə. 24Nəəhəpaamə ka nyi tə patənə ŋga matakəŋwanyinə goonə da patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə. Ma ndzəkəŋushi'inaamə ənji nə'unə ənə shi daga də Italiya, agi nəəhəpaanə nə tii tuunə. 25Wa Əntaŋfə a ɗa koonə pwapoonə patə. Aamiina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\