Ibəraaniya 5

1Taa ŋgutə maɗuunə limanə patə, agi ənjaakii ci ənjə a ɗəkə tə ci, ca slənə ka Əntaŋfə ka madəɓa matii, kaa ca ɗa sataka ka Əntaŋfə ka tifyagi də 'waslyakəənə. 2Makə ɗii ci tə'i uushi'inə laŋə ətə ca palee ka ŋgeeriikii, taa ənjitə pooshi ka slənətə uushi də rəgwakii, da ənji ghatə shiinə, ka mbeenə nə ci ka kərətənə tə tii. 3Putə ŋga uushi'iitə laŋə ca palee ka ŋgeeriikii, tyasə see a ɗa ci sataka ka putə ŋga 'waslyakəənaakii makə sətə cii kəya ɗa ka putə ŋga 'waslyakəənə ŋga ənja. 4Pooshi əndə ca ɗuunətə naakii nə kaa ca ndzaanə ka maɗuunə limanə, maɗaamə Əntaŋfə 'wii tə ci, makə sətə shi Əntaŋfə a 'wii tə Haruna kaa ca ndzaanə ka maɗuunə limanə. 5Ha'ə nə Aləmasiihu əsə. Əntaa ci saakii ɗuunətə naakii nə kaa ca ndzaanə ka maɗuunə limanə. Amma ma Əndətə ta'i tə ci, ci nə Əndətə bii ka ci, “Uuzənaaki nə hə, daga ənshinə kə ndzaa nyi ka Duu.” 6Makə sətə bii ci ka əndə'i ha asəkə ləkaləkatə əsə, “Limanə nə hə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Dərəpə ŋga Maləkisadakə nə'unəku.” 7Ma saa'itə Yeesu asəkə duuniya, kə ɗii ci də'wanyinə, ca kədii də ŋgeerənə, ca maɗee ka uurakii da kiinə agikii ka Əntaŋfə ətə da baawəɗa ŋga luupaanə tə ci acii əntənə. Kə fii Əntaŋfə də'waakii acii kə ŋgwali ci tə Əntaŋfə. 8Taa ŋgahi Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci, amma dagi ciɓətə sii ci jigunyi ci fanə tə Əntaŋfə. 9Makə uudəpaa Əntaŋfə slənaakii ashikii, kə ndzaa ci ka rəgwa ŋga luupaanə tə patənə ŋga ənji ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə, waatoo, ənjitə fii tə ci. 10Acii kə kavə Əntaŋfə tə ci ka maɗuunə limanə, ca nə'u dərəpə ŋga Maləkisadakə. 11Ma agyanə Maləkisadakə, tə'i uushi'inə ŋga baabanə koonə laŋə, amma ka ɗanə keenə dzawə nə batənə koonə, acii pooshi unə ma'ə agi paaratəgi də waɓənə pii pii. 12Acii taa ŋgahi maliminə dəɓee una ndzaanə ŋga əna, amma patə da ha'ə see a ənə ənji ka dzəgunətə koonə tə təkəŋwatə waɓənə ŋga rəgwa ŋga Əntaŋfə. Ca'ə əndzə'i 'wanə sanuunə ka madəɓama ŋga ɗafəna. 13Taa wu patə ətə ma'ə ka sa 'wanə, ma'ə ci uuzənə a ba'ə. Ma tsarə ŋga əndətsa, ma'ə ci mashiimə taarapaanə ahada bwayakii da ŋunyikii. 14Amma ma əndətə pooshi ma'ə ka sa 'wanə, see ɗafəna cii kəya adə, mata nə ətsa. Ci nə əndətə uugi dzəgunə taarapaanə ahada bwayakii da ŋunyikii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\