Ibəraaniya 6

1Acii ha'ə, dzaamə aakəŋwa də slənə uushi'inə ŋga matanənyinə, gaama ndzəhənəənə ka təkəŋwatə dzəgunənə agyanə rəgwa ŋga Aləmasiihu. Waatoo, gaama ndzəhənəənə ka dzəgunənə ka ənji, wa təya bwasee ka slənə uushi'itə ca kərə tə tii ka əntənə, da wa təya vii gooŋga ka Əntaŋfə. 2Ha'ə əsə, gaama ndzəhənəənə ka dzəgunənə ka ənji agyanə yiiɓəf bapətisəma, da agyanə kavə ciinə agyanə ənda, da agyanə maɗənə ŋga maməətə ənja, da agyanə gəŋwanə uusəra ŋga muudinə. 3Amma, ma ɗanaamə, dzaamə aakəŋwa də dzəgunə uushi'inə ŋga matanənyinə, maɗa kə luuvə Əntaŋfə. 4Acii ma ənjitə nee ka gooŋgaanə ŋga Əntaŋfə, təya upaa barəkaanaakii, təya upaa Malaaɓa Ma'yanə, 5waatoo, ənjitə təɓətə ndikə ndikənə ŋga waɓənə ŋga Əntaŋfə da baawəɗa ŋga ŋwaŋuunaakii ətə na shi, 6ma tsarə ŋga ənjitsə, maɗa kə ŋusləgi tii, təya vii ba'ə ka Əntaŋfə, pooshi səkii ca ənyatə də tii aaba'ə bahə təya baanə ka ci. Acii kə ənyi tii ka gwa'avənə tə Uuzənə ŋga Əntaŋfə aashi ənfwa. Də ha'ə kavə tii ənji ka bərapaanə tə ci. 7Buurətaamə agyanə hanyinə ənə ci patənə ŋga vənə ca ndzəmə anəkii anəkii, ca ifəgərə patə aagikii, sə ŋga zəma a gyaavagi ŋgaaŋga'ə agikii kaa ənjitə ca uuza zəməkii a nafagi. Ma hanyiitsa, ka ci ɗavə Əntaŋfə barəkaanə. 8Amma maɗa wata kuzhinyinə da dəhənyinə gyaavagi parəkə davə agi hanyinəkii, pooshi nafakii. Ka gəra naalanə ŋga Əntaŋfə nə hanyinəkii, gunə a ətsagi tə ci həhəɗə. 9Kaɗashinyinə geena, taa ŋgahi kə waɓiinə koonə ha'ə, kə shii inə weewee, ma unə, agi nə'utənə nuunə makə sətə diɓə, koona shii upaa luupaanə. 10Ma Əntaŋfə, əndə gooŋga nə ci, pooshi slənə goonə ka zaanənə ka ci. Ha'ə əsə nə uuɗəətsə cuuna uuɗə tə hara ənji nə'unə, kə cakuunə tə tii agi ləməkii. Kə shii ci agi dzənə nuunə aakəŋwa də tsakənə tə tii. Pooshi ka zaanənə ka ci. 11Ma sətə ciina moo, wa patənə goonə a ɗa gazhi'waanə ha'ə ca'ə ka muudinə, koona shii upaa patənə ŋga uushi'iitə kii unə nuunə davə. 12Pooshi inə ka uuɗənə una ndzaanə ka manya'inə, amma, ma mooniinə, a nə'uunə dərəpə ŋga ənjitə vii gooŋga, təya sə'watə, acii tii na upaa sətə ɗii Əntaŋfə aləkawalə ŋga viinə. 13Ma saa'itə ɗii Əntaŋfə aləkawalə ka Ibərahiima, makə ɗii ci pooshi əndə palee ka ci bahə jiɗənə də ləməkii, kə ji'i ci də ləməkii saakii. 14Əŋki ci ka ci, “Tantanyinə ka ɗanə nə nyi ka hə barəkaanə, ha ta makə ciŋgəra.” 15Ma Ibərahiima, kə kəŋaanə ci ndihə ndihə, wata kə upaa ci sətə ɗii Əntaŋfə ka ci aləkawaləkii. 16Ma ənjə a jiɗə, agi ŋgərənə nə tii ləmə ŋga əndətə palee ka tii, təya jiɗəgi. Jiɗənə ca lagi gəŋwanə ŋga taa mi patə agi mabizhinəkii. 17Acii ha'ə, ma ənjitə na upaa sətə ɗii Əntaŋfə aləkawalə ŋga viinə ka tii, makə mwayi ci ɓaariinə ka tii paŋgəraŋə oo'i, paa ci na zə'u də waɓənə, see ca tsakətəgi də jiɗa. 18Ma aləkawalaakii da jiɗaakii, pooshi ka zə'unə, pooshi Əntaŋfə ka jirakənə də tii əsə. Ma amə ənə huyi ka ndzəŋwə ndzəŋunə aaɓiikii, ma uushi'iitsə bəra'i, agi viinə nə tii kaamə ŋgeerənə ka shaŋə a ədzəmaamə, ama kəŋaanə ndihə ndihə agi kanətə kii amə ŋga upaa uushi acii Əntaŋfə. 19Uushi'iitsə kii amə naamə davə kavə taamə ka dzənə gəŋə agi ndzaanə gaamə, ama kəŋaanə ndihə. Putə ŋga kanəkii mbu'u naamə kura'ə aasəkə hatə malakii də gwada, waatoo, malaaɓa ha ŋga Əntaŋfə. 20Ma hatsa, ci nə hatə 'watəgi Yeesu dəmənə kaamə aadəvə ka madəɓama gaamə. Acii ma ca, kə ndzaa ci ka maɗuunə limanə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Dərəpə ŋga Maləkisadakə cii kəya nə'u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\