Ibəraaniya 8

1Ma sətə cii kya moo banə koonə, takumə kaa nya bagi koonə paŋgəraŋə: Tə'i amə da tsarə ŋga maɗuunə limaatsa. Ma ca, dasə nə ci da ciizəma Əntaŋfə maɗuunəkii dagyə. 2Asəkə hatə palee də laaɓanə cii kəya slənə, waatoo, asəkə tantanyitə kuvə ətə kapaa Slandanə ci saakii, əntaa əndə shiŋkinə. 3Taa ŋgutə maɗuunə limanə patə, agi kanə nə ənji tə ci ka ɗa sataka də uushi'inə kama kama ka Əntaŋfə. Ha'ə ɗii nə maɗuunə limanə gaamə əsə, kə ndzaa tyasə kə ŋgirə ci uushi, kaa ca ɗa də sataka naakii əsə. 4Maci a duuniya nə Yeesu ŋga əna, kaɗa paa ci ka ndzaanə ka limanə shaŋə, makə ɗii ci, ma ganə a duuniya, tə'i limanyinə ətə ca ɗa sataka makə sətə bii bariya ŋga Muusa. 5Ma slənə ŋga limaatsə ci təya ɗa, agi ɓaarənə nə ci tə məndzaaŋgu'inə ŋga sətə dadagyə tanə, makə ətə nji Muusa a ɗa. Acii ma saa'itə Muusa kədəhə kaa ca ɗa kuvə kuvə'unə, kə waɓi Əntaŋfə ka ci, əŋki ci, “Kapaa haŋkalaaku, kaa ha ɗatə makə sətə ɓaarii nyi ka hə anə giŋwa.” 6Amma ma Yeesu, kə vii Əntaŋfə ka ci slənə ŋga limaanə ətə palee ka ŋga hara limanyinə də məghərəvənə. Ha'ə əsə nə ndzaanaakii ka əndə rəgwa ŋga aləkawalətə ndzaanə ahada Əntaŋfə da əndə shiŋkinə. Kə palee aləkawaləkii ka aləkawalətə ŋga ŋukə də məghərəvənə, acii matahu uushi'inə ɗii ci aləkawalə ŋga viinə kaamə. 7Maci ma aləkawalətə ŋga təkəŋwanə, pooshi sə ŋga idəpaanə agikii, kaɗa pooshi nafa ŋga ɗa əndə'i aləkawalə ma'ə. 8Amma tə'i uushi idəpaa Əntaŋfə ashi ənjaakii. Ci ɗii bii ci, “Ma bii nyi Slandana, tə'i saa'i na shi ətə nii kya ənə ka ɗa kura aləkawalə ka ənji Isərayiila da ka ənji Yahudiya. 9Pooshi ka ndzaanə makə ətə shi nya ɗii ka dzədzəshi'inətii, waatoo, saa'itə ɓaarii nyi ka tii rəgwa də naaki na kaa təya shigi anə hanyinə ŋga Misəra. Taa ŋgahi kə ɗii nyi ka tii ha'ə, patə da ha'ə, pooshi tii nə'utə aləkawalətə ɗii nyi ka tii. Wata nya bwasee ka tii, təya palə. 10Ma kura aləkawalətsə cii kya ɗa ka ənji Isərayiila, maɗa kə mbu'ya saa'ikii, ka kavənə nə nyi tə tii ka təya paaratəgi də bariyaaki, nya naahəvə aa ədzəmətii əsə. Ka ndzaanə nə nyi ka Əntaŋfwatii, təya ndzaanə ka ənjaaki əsə. 11Pooshi əndə na dzəgunə ka əndə hanyinaakii ahadatii, taa banə ka ci, shii tə Slandana. Acii patənatii na shii tə nyi, manjeevənə da matanənyinə patə. 12Ka tifyaginə nə nyi ka tii 'waslyakəənatii patə. Pa nya buurə bwaya uushi'iitə nji təya ɗaaɗa ma'ə.” 13Ma waɓi Əntaŋfə agyanə kura aləkawala, kaa ca ɓaarii oo'i, kə geegi ci ka aləkawalətə ŋga təkəŋwanə ka iirəkii. Ma sətə uugi iirənə, pooshi ka ta'avənə ka uudənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\