Yakubu 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə ka ənji ŋga Əntaŋfə patə ənə yiiɗəgi taa dama patə aasəkə duuniya. Daciiki Yakubu shigi ləkaləkatəna. Ma nya, əndə slənə ŋga Əntaŋfə da ŋga Slandanə Yeesu Aləmasiihu nə nyi. Agi nəhəpaanə nə nyi tuunə patə. 2Ndzəkəŋushi'inəkya, taa guci patə lii ciɓənyinə kama kama tuunə, zhi'weemə ka ci ka sə ŋga mooɗasəka. 3Acii kə shii unə, maɗa kə təɓətə ciɓəkii tə vii gooŋga goonə, ma sətə na uudə ba'akii, kəŋaanənə ndihə ndihə də ŋgeerənə. 4Dzəmə aakəŋwa də kəŋaanənə ndihə ndihə də ŋgeerənə, koona shii ndzaanə ka ənji gooŋga, yadə idəpaa uushi ashuunə, waatoo taa ŋgutə ŋunyi uushi patə, tə'i ashuunə. 5Maɗa kə ətee əndə'i əndə goonə ka shii rəgwa ŋga ɗatə uushi, wa ca kədii acii Əntaŋfə, ka upaanə nə ci əsə. Acii ma Əntaŋfə, fitə nə ciinəkii taa ka wu patə, ca vii ka taa wu tə sətə kədii ci yadə ɗavə uushi a ədzəməkii. 6Amma, ma əndə a kədii uushi acii Əntaŋfə, wa ca shii oo'i, ka viinə nə ci ka ci tantanyinə. Ga ca hiima oo'i, mbu'u pooshi Əntaŋfə ka viinə ka ci. Acii ma əndətə ca hiima ha'ə, makə ma'inə nə ci ətə ci məɗə a gwazee, taa aa dama patə ca palə. 7Ma tsarə ŋga əndətə ca dzətə aakəŋwa, ca ənyatə aa ba'a, matagimə ci hatə kəŋaanə ci, ga ca ka nə ŋga upaa uushi acii Slandana. 9Maɗa tə'i maagha əndə nə'unə, wa ca ɗa mooɗasəkə də pwapootə ɗii Əntaŋfə ka ci. 10Ma əndə gəna əndə nə'unə əsə, maɗa kə galee Əntaŋfə ka məghərəvənaakii taa gənaakii, wa ca ɗa mooɗasəka, acii kadə nii kəya kulagi makə gudəzə ŋga kuzəna. 11Makə sətə ci gudəzə a naa'ugi, ca yiiɓəgi maa kə ɓirə uusəra iza'u, pooshi ma'ə dagwa dagwaanaakii, ha'ə nə əndə gəna a əntəgi əsə saa'itə ci agi alə gəna. 12Əndə barəkaanə nə əndətə kəŋaanə ndihə ndihə saa'itə lii ŋgəra'wə tə ci. Acii maɗa kə kəŋaanə ci də ŋgeerənə agi təɓəətsa, ka viinə nə Əntaŋfə ka ci shikwa, waatoo əpinə ətə ɗii ci aləkawaləkii ŋga viinə ka ənjitə ca uuɗə tə ci. 13Taa wu patə ca moo ɗa bwaya uushi, ga ca ba oo'i, Əntaŋfə ca isəkwa tə ci ka ɗanə ha'ə. Acii pooshi uushi ca tsəku tə Əntaŋfə, paa ci ka tsəkunə taa tə wu ka ɗa bwaya uushi əsə. 14Amma, taa wu patə isəkuyi uushi tə ci, bwaya hiimaakii isəkuyi tə ci kaa ca ɗa bwaya uushi, ca kulapaa də ci. 15Maɗa kə girə bwaya hiima, ka kiranə nə ci 'waslyakəənə. 'Waslyakəənə əsə, maa kə girə ci, ci ca kira wa. 16Kaɗashinyinaakya, goona ha'u də noonə na! 17Acii ma ŋunyi uushi da ŋunyi viinə, dadagyə dacii Əntaŋfə ca shi. Ci ɗii uusəra da ləgiɗa da tikisanyinə. Ma Əntaŋfə, paa ci ka zhi'inə makə uushi'iitsa, ka əndə'i saa'i təkunə, ka əndə'i saa'i maɓərəha. 18Kə vii ci kaamə əpinə dagi Habara ŋga gooŋga, makə sətə kaɗeesəkə ka ci, kaama shii ndzaanə da məghərəvənə palee ka hara uushi'iitə tagii ci. 19Kaɗashinyinaakya, fatəmə ka nya ba koonə. Taa wu patə, wa ca kapaa liminəkii ka fatə uushi, ga ca kwasə ka waɓənə, ga ca ɓəzə səkə pii pii əsə. 20Acii, ma əndətə ɓəzhi səkəkii, paa ci ka mbee ka slənətə sətə kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. 21Acii ha'ə, ŋgərəgimə patənə ŋga 'waslyakəənə goonə, una kagi, una bwasee ka ɗa bwaya uushi'inə ma'ə. Una banee ka noonə nə akəŋwacii Əntaŋfə, una luu waɓəətə kavə ci aasəkə ədzəmuunə. Waɓənəkii əsə ca mbee ka luupaanə tuunə. 22Goona ndzaa ka ha'u də noonə nə ka fa waɓənaakii tanə, amma, ma ɗanuuna, slənətəgimə! 23Acii, ma əndətə ca fa waɓənəkii, amma paa ci agi slənətəginə, pooshi uushi təkee ka ci da əndətə ca tsaamə naakii nə asəkə dyarugala. 24Maa kə tsaamətə ci naakii na, ca palə, shiku ha'ə kə ənyi ka zaanənə ka ci taa iitə nə ci. 25Amma, ma əndətə ca kavə nəkii ka fa malaaɓa waɓəətə ca vii dimwaanə ka ənja, ca kavə nəkii ka fatənə yadə zaanənə ka ci, ca slənətəgi ŋga'ə əsə, ma əndətsa, ka ci ɗanə Əntaŋfə barəkaanə agi slənaakii. 26Maa kə ŋgirə əndə naakii nə makə agi nə'utənə nə ci tə Əntaŋfə ŋga'ə, amma paa ci agi kəsəpaa ganakii, naakii nə cii kəya ha'ugi, uushi zaɓə nə diinaakii əsə. 27Ma nə'u diina ətə kaɗeesəkə ka Əntaŋfə Dəsənaamə, hakila ŋuzhikinə da hakila mooryafinə agi ŋgəra'watii da ətsətə na acii ga məza uushi'inə ŋga duuniya a kagərə əndə aagi 'waslyakəənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\