Yakubu 2

1Ndzəkəŋushi'inəkya, makə kə vii unə gooŋga ka Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu Əndə məghərəvənə, goona ɓaarii kama kamaanə ahada ənja. 2Baamə tə'i əndə gəna dzəgərə ka hatə dzatuunə də na. Kə kyaala ci kəjeerənə dagwakii, ca ŋgavə tuutəya ŋga mandalə kwaɓa aaciikii. Maagha a dzəgərə naakii əsə; iirə kəjeerənə nəndə ashikii tanə. 3Wata una ɗuunətə tə əndətə kyaala ŋunyi kəjeerənə, una ba ka ci, “Pyalyagi aa hanə, wiinə ŋunyi ha ŋga ndzaanə.” Ma maaghatə əsə, una ba ka ci, “Kəŋaanə gadəvə!” taa “Shiwa, nda ndzaanə ganə atsaa səɗəki!” 4Maɗa kə ɗii unə ha'ə, kə ɓaarii unə kama kamaanə ahadoonə, pooshi unə slənyi də ŋunyi hiima. 5Kaɗashinyinaakya, fatəmə kaa nya ba koonə: kə ta'i Əntaŋfə maaghiinə ŋga duuniyanə kaa təya ndzaa ka ənji gəna dagi vii gooŋgatii, təya ndzaanə agi ŋwaŋuunə ətə ɗii ci aləkawaləkii ka ənjitə ca uuɗə tə ci. 6Amma una ŋgərə, una bərapaa maaghiinə. Mashiimuunə oo'i, ənji gəna ca ciɓee koonə, təya kərə tuunə aakəŋwacii gəŋwanə kwa? 7Tii nə ənjitsə ca waɓə bwaya uushi'inə agyanə ŋunyi ləmə ŋga Yeesu, waatoo, ləmətsə ikə Əntaŋfə koonə. 8Kə shii unə maɗuunə waɓənə ŋga Əntaŋfə ətə palee, makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə, waatoo, “Uuɗuu tə əndətə aɓiiku makə sətə cii kwa uuɗə naaku na”. Maɗa kə nə'utuunə ha'ə, ŋga'ə ɗii unə. 9Amma, maɗa kə ɓaarii unə kama kamaanə ahada ənja, kə ɗii unə 'waslyakəənə, kə kəshi gəŋwanə ŋga bariya tuunə, acii kə taŋəgyuunə bariya. 10Acii taa wu nə'utə bariyanyinə patə, amma kə taŋəgi ci rəŋwə agikii, kə taŋəgi ci patə ətsa. 11Əntaŋfə bii, “Ga ha aləhiinə.” Ci bii əsə, “Ga ha ɓələ ənda.” Acii ha'ə, maɗa kə ɓəli hə ənda, kə taŋəgi hə bariya ŋga Əntaŋfə, taa ŋgahi ma'aləmə hə hiinə. 12Wa waɓənə goonə da slənə goonə a ndzaanə makə ŋga ənjitə nə Əntaŋfə a la ka tii gəŋwanə də bariya, waatoo də waɓəətə ca vii kaamə dimwaanə. 13Acii ma ənjitə pooshi ka nee ka təgunuunə ŋga hara ənji, pooshi Əntaŋfə na nee ka təgunuunatii. Amma, ma əndətə nee ka təgunuunə ŋga ənda, kadə nii kəya jaala saa'i ŋga la gəŋwanə. 14Ndzəkəŋushi'ina, yaci kə bii əndə oo'i, “Tə'i nyi da vii gooŋga”, amma pooshi slənaakii ɓaarii oo'i, tə'i ci da vii gooŋga, mi saŋə nə bwatyakəya? Ka luupaanə nə tsarə ŋga vii gooŋgatsə tə ci nii? 15Baamə tə'i hara ənji nə'unə, taa ŋguyirənə taa makinə, kə ətee tii ka sə ŋga umbee də purəkinə, pooshi sə ŋga kavənə aa matii əsə. 16Wata əndə'i əndə agyuunə a ba ka tii, “Wa Əntaŋfə a kərə tuunə jamə, ca vii koonə sə ŋga umbee də purəkinə da sə ŋga kavənə aa moonə.” Maɗa maviimə ci ka tii uushi'iitsa, mi nə bwatya ŋga banaakii ka tii ha'a? 17Ha'ə nə vii gooŋga əsə. Maa kə bii əndə'i əndə də bamakii tanə oo'i, “Tə'i nyi da vii gooŋga”, maɗa paa ci slənətə sətə bii Əntaŋfə, uushi zaɓə nə vii gooŋgaakii. 18Mbu'u ka banə nə əndə'i əndə oo'i, “Tə'i əndə'i əndə da vii gooŋga. Əndə'i əndə əsə, slənənə nə naakii.” Yoo, ka banə nə nyi ka ci, “Ɓaarii ka nyi taa iitə ndzaanə əndə da vii gooŋga yadə slənətəginə. Ma nyi əsə, ka ɓaariinə nə nyi ka hə vii gooŋgaaki dagi slənaaki.” 19Kə luuvə hə oo'i, rəŋwə nə Əntaŋfə kwa? Maa kə luuvə hə, kə ɗii hə ŋga'ə. Ginaajinyinə maa, kə luuvə tii, shishinətii a udzə acii ŋgwalənə əsə. 20Ya hə maba, paa hə ka moonə ha shii oo'i, ma vii gooŋga yadə slənətəginə, kə ndzaa ci ka uushi zaɓə kwa? 21Də mi saŋə ndzaa dzədzəshi'inaamə Ibərahiima ka əndə gooŋga akəŋwacii Əntaŋfwa? Ma ndzaa ci ka əndə gooŋga, dagi slənaakii saa'itə kirə ci tə uuzənaakii Isiyaaku ka ɗa də sataka ka Əntaŋfə. 22Paa ha nee kwa? Ka ha rəŋwə slənyi vii gooŋgaakii da slənaakii. Dagi slənaakii ndzaa vii gooŋgaakii ka tantanyinə. 23Kə ɗii makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Kə vii Ibərahiima gooŋga ka Əntaŋfə. Putə ŋga vii gooŋgaakii əsə ŋgirə Əntaŋfə tə ci ka əndə gooŋga”, ca 'wa tə ci guvakii. 24Kə nee unə ɗii, ma slənə ŋga ənda, ci ca kavə əndə ka ndzaanə ka əndə gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə, əntaa wata vii gooŋgaakii tanə. 25Ha'ə nə Rahabə əsə, badawa ŋga minə. Putə ŋga slənatə ndzaa ki ka əndə gooŋga akəŋwacii Əntaŋfə. Waatoo, kə liwə ki tə ənjitə sləkee ənji Isərayiila, kya ɓaarii ka tii əndə'i rəgwa ŋga palənə satii acii ga ənjə a puli də tii. 26Makə sətə ɗii shishinə ŋga ənda, əpinə kə dzəgi a makii, ha'ə nə vii gooŋga yadə sləna: pooshi nafakii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\