Yakubu 5

1Yoo, maatiinə ənji gəna? Fatəmə kaa nya ba koonə! Tuumə, una kaala vurənə putə ŋga maɓəzəsəkə ətə na kulyaanə koonə. 2Uushi'iitə upaa unə patə, kə ɓəsləgi, kə adəgi məbərə kəjeerənə goonə əsə. 3Kə adəgi magənazə kwaɓa goonə. Magənazəkii ca ɓaarii oo'i, makə sətə adəgi ci kwaɓa goonə, ha'ə nə gəŋwanə a adəgi shishinuunə makə gunə. Taa ŋgahi kə dzatəgyuunə də gəna, amma agi muudinə ŋga saa'i dzatəgyuunə. 4Wiitsə ma ənjitə ca slənə koonə cifanə asəkə rə, pooshi unə ki'i ka tii shikwatii. Famə ŋgəərə matii. Kə mbu'i tuunə ŋga ənjitsə aa limə Slandana, Ŋwaŋwə agyanə patənə ŋga uushi'inə. 5Kə agyuunə ŋwaŋuunə goonə agi duuniya, una ɗa sətə kaɗeesəkə koonə. Kə səɓərətuunə noonə nə ka saa'itə nə Əntaŋfə a ɗa koonə gəŋwanə, makə sətə ci ənjə a səɓərətə la ka la uurakii. 6Kə lagyuunə gəŋwanə agyanə əndətə maɗamə 'waslyakəənə, kə kapaa ci koonə naakii na, una ɓələgi tə ci. 7Ndzəkəŋushi'inəkya, goona zaarə agi gəranə tə Slandanə ca'ə ka saa'itə nii kəya ənya. Buurətəmə agyanə mooza: makə sətə cii kəya gəra ŋunyi cifanə ŋga raakii, pa ca zaarə ka gəranə vənə-ləganə, ca'ə ka vənə ŋga magyaha. 8Ha'ə nuunə əsə, goona zaarə agi gəranə tə Slandana. Haɗatəgimə də ədzəmuunə, una kəŋaanə ndihə ndihə, acii kə uugi saa'i ŋga ənyanaakii mbəshanə. 9Ndzəkəŋushi'inəkya, goona ŋguŋgunə tə hara ənji, acii gadə gəŋwanə ŋga Əntaŋfə a kəshi tuunə. Wiinə kə uugi əndə gəŋwanə mbu'yanə kədəhə. 10Katəmə nuunə agyanə anabiinə. Kə sə'watə tii ciɓə da ŋgəra'wə saa'itə nji təya baaba waɓənə ŋga Slandana. Nə'umə dərəpatii makə sətə sə'watə tii. 11Ma ənjitə sə'watə ciɓa, təya kəŋə ca'ə ka muudinə, agi banə naamə, ənji barəkaanə nə tii. Kə shii unə makə sətə kəŋaanə Ayuba ndihə ndihə saa'itə lii ŋgəra'wə tə ci. Kə fii unə əsə makə sətə ɗii Slandanə ka ci ka muudinə. Acii, ma Slandana, əndə nəhə təgunuunə da ɗa ŋga'aanə nə ci. 12Ndzəkəŋushi'inəkya, ma palee patə, goona jiɗə shaŋə. Goona jiɗə də ləmə ŋga Əntaŋfə, taa də hanyinə, taa də tsarə ŋga taa mi patə. Maɗa “Awa” cuuna moo banə, bamə “Awa” tanə. Maɗa “Aa'a” cuuna moo banə əsa, bamə “Aa'a” tanə. Maɗa ɗii unə ha'ə, pooshi gəŋwanə ŋga Əntaŋfə ka upaanə tuunə. 13Maɗa tə'i əndə'i əndə ahadoonə lii ŋgəra'wə tə ci, wa ca ɗa də'wa. Maɗa tə'i əndə'i əndə lii mooɗasəkə tə ci əsə, wa ca ka wanyanə ŋga dəla də Əntaŋfə. 14Maɗa tə'i əndə'i əndə gwakə ahadoonə, wa ca sləkee ka 'waa'watə ka ci matakəŋwanyinə ŋga Ikəliisiya kaa təya ɗa ka ci də'wa, təya naahəvə ka ci maara agi ləmə ŋga Slandana. 15Maɗa ɗii tii də'wa də gi'inə tə Slandana, ka mbəɗənə nə əndə bwanea, ca vii ka ci jamənə. Maɗa kə ɗii ci 'waslyakəənə əsə, ka tifyaginə nə ci ka ci. 16Acii ha'ə, baabashimə 'waslyakəənə ahadoonə, una ɗaaɗashi də'wa ahadoonə koona mbəɗə. Ma slənə ŋga də'wa ŋga əndə gooŋga, tə'i ŋgeerənə davə ka shaŋə. 17Katəmə nuunə ka Iliya. Əndə shiŋkinə makə amə nji ci. Kə shi ca ɗii də'wa də ədzəmə rəŋwə ga vənə a ndzəmə. Kə ɗii fəzə makkə da ləgiɗə kuwa əsə pooshi vənə njimə anə hanyinəkii. 18Ca ənə, ca ɗa də'wa əsə, vənə a ənə ka njimanə dadagyə, uushi'inə a ənə ka dəvənə əsə. 19Ndzəkəŋushi'inəkya, maa kə ŋusləgi əndə'i əndə ahadoonə, ca bwasee ka gooŋga, əndə'i əndə a ənyapaagi də ci, 20shiimə oo'i: ma əndətə ənyapaa də ma'waslyakə əndə aa rəgwa, kə luupaa ci əpinə ŋga əndətsə acii əntənə, ca kira tifyaginə ŋga 'waslyakəənə laŋə əsə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\