Luka 13

1Ma ka saa'ikii ha'ə, tə'i hara ənji jigunyi ka Yeesu sətə upaa tə hara ənji Galili. Waatoo, kə kavə Pilaatu ka ənjə a ɓəələgi tə tii saa'itə təya ɗa sataka. 2Fanə ŋga Yeesu ha'ə, wata əŋki ci ka tii, “Ma nuunə ka nəhənə noonə, 'waslyakəənə ŋga ənjitsə palee ka ŋga hara ənji Galili bahə ciɓə tii ha'ə kwa? 3Wanyinə ca ba koonə: pooshi, əntaa ha'ə. Amma, maɗa pooshi unə baanə ka Əntaŋfə, ka zaginə nuunə unə patə makə natii. 4Ya ənjitə pu'u aji tighəsə uulaanə maɗuunə kuvə ka tii də Siiloomə, ma nuunə ka nəhənə noonə, 'waslyakəənatii palee ka ŋga hara ənji Urusaliima patə kwa? 5Wanyinə ca ba koonə: pooshi, əntaa ha'ə. Amma, maɗa pooshi unə baanə ka Əntaŋfə, ka zaginə nuunə unə patə makə natii.” 6Wata Yeesu a ɗa ka tii misaali, əŋki ci, “Tə'i uudəvə sha ɗii asəkə tsanə ŋga ənda. Ma ka əndə'i uusəra, kə gi əndətə ka slirəɓa pookii, amma malapaamə ci. 7Wata əŋki ci ka əndə nəhə tsaata: ‘Kə nee ha, makkənə ŋga fəzə ənə nə nyi ka shinə ka slirəɓə poo ŋga uudəvəna, amma paa nyi ka dzənə də lapaanə. Ma ɗanəkwa, burəgi! Agi saaweenə nə ci ka nyi ka ha zaɓə.’ 8Amma əŋki əndə nəhə tsaatə ka ca: ‘Slandana, əntaa ha'ə. Ma wana, unee zəku'i. Ka ənseenə nə nyi ka hanyinə atsakii, kaa nya ɗavə kuɓa. 9Mbu'u ka poonə inusərə. Maɗa pooshi pwayi, aŋwa burəgi.’ ” 10Ma ka əndə'i uusəra, kə jigunyi Yeesu ka ənji asəkə kuvə də'wa. Waatoo, uusəra ŋga əpisəka. 11Ma dava, tə'i minə da ginaaji ashitə. Kə uugi ki ɗa fəzə pu'u aji tighəsə da i ginaajikii. Aciikii paa ki nja mbee ka maɗətənə, kya kəŋaanə da'i. Wata də məgwaŋə njii ta wii. 12Makə nee Yeesu ka ki, wata ca 'wa tə ki. Əŋki ci ka ki, “Yaaya, kə mbə'i hə acii bwaneaaku.” 13Ca ɗəkəvə ciinəkii agyanətə. Wata kya maɗətə pii ha'ə, kya kəŋaanə da'i, kya ndzaŋə dəlanə də Əntaŋfə. 14Neenə ŋga gawə ŋga kuvə də'watə ha'ə, wata səkəkii a ɓəzəgi makə ɗii ci uusəra ŋga əpisəkə mbəɗəpaa Yeesu də miita. Wata gawətə a ba ka ənjitə davə, “Tə'i uusəranyinə kuwa ka ɗa sləna. Aciikii ha'ə, agi uusəranyiitsə dəɓee shinuunə ka ənjə a mbəɗəpaa duunə, əntaa uusəra ŋga əpisəka.” 15Wata əŋki Yeesu Slandanə ka ci, “Una! Də bəra'i asəkuunə cuuna kərə ka Əntaŋfə! Taa uusəra ŋga əpisəka, agi pərəpaanə nuunə liinə goonə taa vaməndiinə goonə, una kərə tə tii ka sa ma'inə. Əntaa ha'ə kwa? 16Aa! Ya miinə shigi agi slikərənə ŋga Ibərahiima əsa, ənə gwaləgi Seetanə tə ki fəzə pu'u aji tighəsa, madəɓeemə ənjə a pərəpaa tə ki uusəra ŋga əpisəkə kwa?” 17Makə bii Yeesu ha'ə, wata ayinə a kəsəgi tə ənji mbiinaakii patə. Amma, ma hara ənji pata, kə ɗii ka tii ka mooɗasəkə nə maŋgəmə uushi'iitə ɗaaɗii ci. 18Əŋki Yeesu ka ənja, “Takwa a dzəgunətə nyi koonə ndzaanə ŋga ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, nya ba koonə sətə pushashi tii. 19Ma ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, kə pushashi tii da hi'u iza,f əndə a ŋgərə, ca ləgapaa asəkə tsanaakii. Makə givə ci, ca gərə, ca ɗagi ka danza. Wata shinə nə əginyinə, təya ɗaaɗa kuvatii davə.” 20Yeesu a tsakə banə, əŋki ci, “Ma ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə, takwa a dzəgunətə nyi koonə ndzaanaakii. 21Kə ndzaa ci makə burəŋanə, minə a gwazətəgi də kəŋwə əjima makkə ŋga əmpunə. Wata əmpunəkii patə a asləgi divə.” 22Ma Yeesu a dzə də palənə aa Urusaliima, kə gi ci dasəkə vəranyinə da giwanyinə kama kama, ca dzə də dzəgunənə ka ənja. 23Wata əndə'i əndə a ləgwa ka ci, əŋki ci, “Slandana, ya saŋa, ənji gi'u na upaa mbəɗənə nii?” Wata əŋki Yeesu ka ənjitə davə: 24“Ɗamə gazhi'waanə ŋga dəməgərənə ka matya'u makuvə. Acii wanyinə ca ba koonə: ɓəzə ənji ca alə rəgwa ŋga dəməgərənə, amma paa tii na mbee ka dəməgərənə aa dəvə. 25“Maɗa kə maɗətə slanda yi, kə pa'əgi ci makuvə, unə noonə əsə, agyə nuunə, ka ndzaŋənə nuunə dza makuvə agyanəkii, una ba ka ci: ‘Slandaniina, wunəgi keenə makuva.’ Ka jikəvənə nə ci koonə də banə: ‘Ma unə, mashiimə nyi taa ənji mi nuunə.’ 26Ma unə əsa, ka ənənə nuunə ka banə ka ci: ‘Kə zhimaamə, kə sii amə ka ha rəŋwə da hə. Asəkə vəranə geenə əsə jigunyi hə ka ənja.’ 27Ma ci əsa, ka banə nə ci koonə, ‘Kə bii nyi koonə, mashiimə nyi taa ənji mi nuunə. Dzəgimə aɓiiki, unə patə ənji ɗaaɗa bwaya uushi'inə!’ 28Kadə nuuna tuu, una tsəɓə linyinə, unə kə nee ka dzədzəshi'inuunə Ibərahiima, Isiyaaku, Yakubu da anabiinə patə agi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. Amma, ma unə, kə səbagi ənji tuunə aagyə. 29Kadə nə ənjə a ma'ya taa dama patə agi duuniya ka shinə ka zəmə əndzanə agi ŋwaŋuunə ŋga Əntaŋfə. 30Ma ka uusərakii, tə'i hara ənji agi moodəba'ənyinə na ndzaanə ka kəŋwanə. Tə'i agi ənjitə ka kəŋwanə əsə na ndzaanə ka moodəba'ənyinə.” 31Ma ka saa'ikii ha'ə əsə, kə əncahatə harii Farisanyinə aaɓii Yeesu, wata təya ba ka ci, “Dzəgi saaku ganə, duu ka əndə'i ha, acii ŋga'ə ka Hirudusə nə ɓələginə tə hə.” 32Əŋki Yeesu ka tii, “Dəmə, bamə ka əda mitiɓətiɓənəkii oo'i, agi lyaakagi ginaajiinə nə nyi, agi mbəɗəpaanə nə nyi də maɓərəhə ənji ənshinə da doorə; ma cifədoora, ka uudəpaanə nə nyi slənaaki. 33Amma tyasə see a dzə nyi də dzənaaki aakəŋwa ənshinə, doorə da cifədoorə. Acii madəɓeemə anabi a əntə ka əndə'i ha maɗaamə də Urusaliima.” 34“'Ya'ə unə ənji Urusaliima, unə ənji Urusaliima, kə ɓəələgyuunə anabiinə, kə kaalatuunə də faariinə tə ənjitə sləkee Əntaŋfə koonə! Taa guci patə nə nyi agi alə rəgwa ŋga dzatəginə duunə aaɓiiki, makə sətə ci gyaagya a dzatəgi də manjeevənatə aatsatə. Amma kə naanagyuunə furəshi. 35Aciikii ka ndzaanə nə yi ŋga Əntaŋfə gbəŋə yadə əndə davə. Wanyinə ca ba koonə əsə, pooshi unə na nee ka nyi ma'ə shaŋə, ha'ə mbu'yanə uusəratə nuuna ba oo'i: ‘Tə'i barəkaanə ashi əndətə shi də ləmə ŋga Slandana!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\