Filipi 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə dacii inə Bulusə da Timooti ənji slənə ŋga Yeesu Aləmasiihu. Agi nəhəpaanə niinə tuunə ənji ŋga Əntaŋfə asəkə vəranə ŋga Filipi, patə da matakəŋwanyinə goonə, da ənji tsakənə tuunə asəkə Ikəliisiya. Ma una, ləɓə nuunə da Yeesu Aləmasiihu. 2Wa Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə, təya vii koonə ndzaanə jamə. 3Agi kuyiriinə nə nyi tə Əntaŋfwaaki taa guci patə cii kya buurətə tuunə. 4Taa guci patə cii kya ɗa də'wa ka putə goonə patə əsə, agi ɗanə nə nyi də mooɗasəka, 5acii daga ka 'watəginə ka ca'ə ka əndzə'i nuunə agi tsakənə tə nyi, nya waaza Ŋunyi Habara. 6Əntaŋfə 'watəgi də ŋunyi slənətsə a ədzəmuunə. Kə shii nyi ndilə ndilə, ka dzənə nə ci aakəŋwa də ɗa slənəkii see maɗa uugi, waatoo, saa'itə nə Yeesu Aləmasiihu a ənya. 7Ŋga'ə nya buurətə tuunə patə makə ətsa, acii mazaanəmuunə ka nyi. Amə patə, kə nee amə ka ŋga'aanə ŋga Əntaŋfə, nyi a furəshina, da saa'itə waɓi nyi agyanə Ŋunyi Habara akəŋwacii gəŋwanə, nya ɓaarii gooŋgaanəkii. 8Kə shii Əntaŋfə oo'i, tantanyinə kə uu'i nyi tuunə patə dərəva, makə sətə uu'i Yeesu Aləmasiihu taamə. 9Ma kədiinaaki acii Əntaŋfə, wa uuɗənə goonə a gərə aakəŋwə aakəŋwa, una shii gooŋgaanə, una taarapaagi də sətə diɓə agi taa mi patə. 10Maɗa kə ɗii ha'ə, ka mbeenə nuunə ka tagi sətə palee də ŋga'əənə, koona mbee ka ndzaanə makətsəkii, yadə idəpaa uushi ashuunə uusəratə nə Aləmasiihu a ənya, 11una slənə də rəgwakii agi patənə ŋga ndzaanə goonə. Yeesu Aləmasiihu ca vii baawəɗa ŋga ɗa tsarə slənətsa kaa ənjə a haŋətə da ɗuunətənə də Əntaŋfə. 12Ndzəkəŋushi'ina, ŋga'ə ka nyi una shii oo'i, ma sənə kulii anəki, kə cakə tə dzənə ŋga waaza Ŋunyi Habara aakəŋwa. 13Acii ha'ə, ma soojiinə ətə ca nəhə yi ŋwaŋuunə da patənə ŋga hara ənji ganə, kə shii tii oo'i, ma ɗii nyi magwaləkii a furəshina, putə ŋga nə'unə tə Aləmasiihu. 14Ha'ə maa, ma ndzaanaaki a furəshina, kə cakə ɗa ŋgeerənə ka laŋənə ŋga ənji nə'unə agi vii gooŋgatii, təya tsakə dzənə aakəŋwa də waaza Ŋunyi Habara yadə ŋgwalənə. 15Tantanyinə, tə'i hara ənji agitii ca waaza də sərəhənə ka nyi da ka maɗee də mabizhinə. Amma tə'i hara ənji ca waaza də ədzəmə rəŋwə, kaa təya mbu'utəgi də Ŋunyi Habara ŋga Aləmasiihu taa ka wu patə. 16Ma ci təya ɗa ha'ə, agi uuɗənə. Acii kə shii tii oo'i, kə kavə Əntaŋfə aaciiki tə slənə ŋga ɓaarii gooŋgaanə ŋga Ŋunyi Habara. 17Ma ənjitsə ca waaza də sərəhənə ka nyi əsə, əntaa də ədzəmə rəŋwə ci təya waaza Ŋunyi Habara ŋga Aləmasiihu, amma putə ŋga uuɗə natii na. Ma nə tii ka hiimanə, ka tsakəvənə nə tii ka nyi ciɓəənə cii kya ciɓə a furəshina. 18Pooshi haala! Acii taa də bwaya hiima, taa də ŋunyi hiima ci ənjə a waaza patə, agi fanə nə ənji waɓənə agyanə Aləmasiihu. Acii ha'ə, ka mooɗasəkə nə nyi, ka tsakənə nə nyi ɗa mooɗasəkə əsə, 19acii kə shii nyi, ma muudinəkii patə, ka kapaanə nə ənji tə nyi putə ŋga də'wa goonə da putə ŋga tsakənə ŋga Ma'yanə ŋga Yeesu Aləmasiihu. 20Agi kanə nə nyi nəki də patənə ŋga ədzəməki, paa nyi ka ɗa sətə ca ɗavə ka nyi ayinə. Amma taa guci patə, ma palee maa, agi saa'ina, ka waazanə nə nyi yadə ŋgwalənə, ənjə a shii ɗuunuunə ŋga Aləmasiihu. Ma shiinə ənji ɗuunuunə ŋga Aləmasiihu, dagi ndzaanaaki patə, taa nyi ma'ə da i əpinə, taa dagi əntənaaki. 21Ma nya, Aləmasiihu nə əpinaaki. Sakwa nyi kə əŋki ɗii, kə ndzaa ci ka nyi ka riiba. 22Amma, maa kə ndzaa nyi da i əpinə a maki, ka ɗanə nə nyi slənə ətə palee də nafanə. Acii ha'ə, mashiimə nyi taɗa ŋgutə taginəki ahada əntənə da ndzaanə da i əpinə a maki. 23Kə təkəgi hiimaaki bəra'i: ŋga'ə ka nyi nə dzənə ka ndzaanə da Aləmasiihu ka hakii. Acii dzənə ka ndzaanə da ci palee də kaɗeesəkənə ka nyi ka shaŋə. 24Amma gəɗə ndzaanaaki da i əpinə a maki ka putə goonə. 25Kə shii nyi ha'ə makə ətsa. Ha'ə əsə, kə shii nyi, ka ndzaanə nə nyi da i əpinə a maki, nya ndzaanə ahadoonə patə, kaa nya tsakə koonə ŋgeerənə ŋga dzənə aakəŋwa, una ndzaa da mooɗasəkə agi vii gooŋga goonə. 26Maɗa kə ɗii ha'ə, ka upaanə nuunə rəgwa ŋga haŋətənə tə Aləmasiihu putaaki ka shaŋə saa'itə nii kya ənə aahadoonə. 27Ma maɗuunə uushi palee, nə'utəmə makə sətə bii Ŋunyi Habara ŋga Aləmasiihu. Maa ɗii unə ha'ə, maɗa kə shi nyi aahadoonə, taa mashimə nyi əsə, ka fanə nə nyi makə sətə kəŋaanuunə ndihə ndihə də ədzəmə rəŋwə da hiima rəŋwə, una ɗa gazhi'waanə agi Ŋunyi Habara kaa ənjə a vii gooŋga. 28Goona ŋgwalə acii ənji daawaanə goonə taa gi'u. Ci na ɓaarii ka tii oo'i, ka zamaginə nə Əntaŋfə də tii, amma ca luupaa tuunə. Ma ətsə patə, dacii Əntaŋfə ca shigi. 29Acii ma una, əntaa wata vii gooŋga ka Aləmasiihu tanə vii Əntaŋfə koonə rəgwakii, amma koona sa ciɓə ka putaakii. 30Yoo, wanaamə kə ləɓəgərə agi sa ciɓa, ama ciŋə agikii. Ma ciɓəətsa, mbərə mbərə da ətə shuuna nee ka nyi agikii. Ndilə ndilə əsə ci nə ənə ɗii nyi agikii əndzə'i, makə sətə fii unə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\