Filipi 2

1Kə shii unə, ləɓə nuunə da Aləmasiihu; weewee tə'i unə da ŋgeerənə a ədzəmuunə putakii. Weewee agi baneenə nə uuɗənaakii ka ədzəmuunə. Ləɓə nuunə da Malaaɓa Ma'yanə əsə, agi ɗanə nuunə ŋga'aanə, una nəhəshi təgunuunə. 2Acii ha'ə, agi kədiinə nə nyi acii unə, koona ndzaanə ka ma rəŋwə, una uuɗəshi, hiima goonə da aniya goonə a ndzaanə rəŋwə əsə. Maa kə ɗii unə ha'ə, ka tsakənə nuunə uuɗagi səkəki ka shaŋə. 3Taa mi cuuna slənə patə, goona ɗa putə ŋga uuɗə noonə nə taa haŋətə noonə na. Amma baneemə ka noonə na, una ŋgərə ənji patə makə kə palee tii koonə. 4Taa wu patə, wa ca ɗa sətə ca nafa taa tə wu patə. Ga ca ndzaa ka ɗa see sətə ca nafa tə naakii na. 5Nə'umə dərəpə ŋga Yeesu Aləmasiihu agi ndzaashinə goonə. 6Ma ca, taa ŋgahi uushi rəŋwə nə tii da Əntaŋfə, patə da ha'ə maŋgərəmə ci baawəɗaakii kaa təya ndzaa mbərə mbərə da ci. 7Amma kə bwasee ci ka ətsə ha'ə, ca ndzaa mbərə mbərə da mava, əndə shiŋkinə shigi ci, ndilə ndilə əndə shiŋkinə nji ci ahada ənja. 8Kə fii ci tə Əntaŋfə, ca banee ka nəkii. Ha'ə kə əŋki ci. Əntənəkii maa, gwa'avənə tə ci aashi ənfwa. 9Putakii ha'ə, kə kapaa Əntaŋfə tə ci dzakə agyanə uushi'inə patə, ca vii ka ci məghərəvənə palee ka taa ŋgutə tsarə ŋga məghərəvənə. 10Də ha'ə, taa mi patə dadagyə, da anə hanyinə, da ka hatə ɗii maməətə ənja, ka gərə'waanə nə tii, təya ɗuunətə tə ci, 11təya ba furəŋə əsə oo'i, Slandanə nə Yeesu Aləmasiihu, ka ɗuunətənə də Əntaŋfə Dəsənaamə. 12Kaɗashinyinaakya, ma saa'itə nyi ahadoonə, kə njuunə a fa waɓənaaki. Ma əndzə'i, pooshi nyi ahadoonə. Amma dəmə aakəŋwa də tsakə fanə. Dəmə aakəŋwa də sləna, una ŋgwalə acii Əntaŋfə də ədzəmə rəŋwə, koona upaa taa mi patə agi luupaanə goonə. 13Dəmə aakəŋwa də ɗanə ha'ə, makə ɗii ci, Əntaŋfə ci saakii ca slənə a ədzəmuunə, kaa ca kavə tuunə ka moo slənə uushi'inə ətə kaɗeesəkə ka ci, ca vii koonə ŋgeerənə ŋga slənəginə də uushi'inəkii əsə. 14Taa mi patə cuuna ɗa, goona ɗa də ŋguŋgunənə taa də mabizhinə, 15koona shii ndzaanə yadə idəpaa uushi ashuunə, una ndzaa makətsəkii, una ndzaa ka ŋunyi manjeevənə ŋga Əntaŋfə yadə 'waslyakəənə ashitii. Ahada ənji duuniya nuunə; bwaya ənja, maŋgərəkiki ənji nə tii. Ahadatii nuunə ka ɓərənə makə tikisanyinə agintaŋfə, 16una kəsəpaa təŋə təŋə tə waɓəətə ca vii əpinə. Maɗa kə ɗii unə ha'ə, ka upaanə nə nyi rəgwa ŋga ɗa mooɗasəkə ka shaŋə uusəratə nə Aləmasiihu a ənya, acii mandzaamə gazhi'waanaaki da slənaaki ka uushi zaɓə ahadoonə. 17Ma vii gooŋga goonə, ka ndzaanə nə ci makə sataka ətə cuuna ɗa ka Əntaŋfə. Mbu'u idənaaki nə ənjə a ŋgərə, ənjə a tsakəvə aagi satakakii. Maɗa kə ɗii ha'ə, ka tsakənə nə nyi tuunə patə agi ɗa mooɗasəka. 18Ha'ə nuunə əsə, kə dəɓee una tsakə tə nyi agi ɗa mooɗasəka. 19Yoo, maɗa kə luuvə Slandanə Yeesu, agi kanə nə nyi nəki ŋga sləkeenə koonə ka Timooti kədəhə, kaa ca kira ka nyi habara goonə, nya ndzaa ka mabanee ma'yanə. 20Pooshi əndə ganə makə ci, acii see ci daanəkii aashiki ca buurə tuunə ka shaŋə. 21Hara ənji patə, see slənə uushi'iitə ca kaɗeesəkə ka tii kavə tii nətii aagikii, makavəmə tii nətii ka slənənə ka Yeesu Aləmasiihu. 22Ma Timooti, kə shii unə də noonə nə tə ŋunyi ndzaanaakii, kə waazii inə Ŋunyi Habara da ci, kə slənyi ci da nyi agi slənəkii makə sətə ci uuzənə a slənə tii da dii. 23Acii ha'ə, maɗa kə fii nyi sətə na uudəpaa anəki, tə ci cii kya ka nə ŋga sləkeenə ka ci aahoonə pii. 24Amma kə gi'i nyi tə Slandana, kə shii nyi ndilə ndilə oo'i, nyi ka nəki maa, ka ənənə nə nyi aa hoonə kədəhə. 25Ma ndzəkəŋushi'inaamə Apafəroodita, kə slənyi ci da nyi, ina ciŋə də gazhi'waanə ka putə ŋga Ŋunyi Habara. Kə ndzaa ci ka əndə sləkeenə goonə agi tsakənə tə nyi ka saa'itə mwayi nyi tsakənə tə nyi. Kə nee nyi kə dəɓee nya sləkee ka ci aahoonə. 26Acii ŋga'ə ka ci ka shaŋə kaa ca nee koonə patə. Makə fii ci, kə mbu'i gwakənaakii aa limuunə, kə ma'i haŋkalaakii ka shaŋə. 27Weewee kə gwaki ci tanyi, fiɗyasə mbəɗaanə kaa ca əntə. Amma kə nyihə Əntaŋfə təgunuunaakii. Əntaa wata naakii, amma da i naaki nyihə Əntaŋfə təgunuunə, acii gadə maɓətəsəkə a gaɗəgi tə nyi. 28Acii putakii, kə mwayi nyi ka shaŋə tə sləkeenə ka ci, koona ənə ka neenə ka ci, una ɗa mooɗasəka, maɓətəsəkaaki əsə a galee. 29Acii ha'ə, luumə tə ci də mooɗasəkə ka shaŋə putə ŋga Slandana, una gaɗee ka tsarə ŋga ənjitsa. 30Acii fiɗyasə mbəɗaanə kaa ca əntə putə ŋga slənənə ka Aləmasiihu. Maneemə ci ka əpinaakii makə uushi. Ma ɗii ci ha'ə, kaa ca shii uudəpaa də tsakənə goonə tə nyi ka madəɓamoonə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\