Filipi 4

1Ndzəkəŋushi'inəkya, kə uu'i nyi tuunə, ŋga'ə ka nyi nə ənənə ka neenə koonə ka shaŋə. Sə ŋga mooɗasəkaaki nuunə, sə ŋga dəlaginaaki nuunə əsə. Yoo, kaɗashinyinaaki, makə kə shii unə oo'i, ka ənyanə nə Aləmasiihu, kəŋaanəmə ndihə ndihə agi ləɓənə goonə da Slandana. 2Agi kədiinə nə nyi acii Afoodya da Sintiki, tuutəta'ə, ga mabizhinə a ndzaanə ahadatii ma'ə, wa təya ndzaanə ka ma rəŋwə, makə ɗii ci ləɓə nə tii da Slandana. 3Ma hə əsə ɗii, ŋunyi guva-slənaakya, agi kədiinə nə nyi aciiku kaa ha tsakə tə makiitsa, acii kə ɗii inə gazhi'waanə da tii agi waaza Ŋunyi Habara. Kə slənyi tii da Kalimasə da patənə ŋga hara guvii-slənaaki. Manaahəkii nə ləmə ŋga ənjitsə asəkə ləkaləkatə ŋga Əntaŋfə, waatoo, ləkaləkatətə na ɓaarii tə ənjitə upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 4Yoo, taa guci patə, ɗamə mooɗasəkə agi ləɓənə goonə da Slandana. A dzəkwatə nyi banə koonə əsə: ɗamə mooɗasəka. 5Wa haala goonə a ndzaanə ŋunyikii akəŋwacii taa wu patə. Kədəhə nə Slandanə ka shinə. 6Goona buurə taa mi. Amma, taa agi mi patə, ɓaariimə ka Əntaŋfə sətə cuuna moo agi də'wa, una kədii aciikii də kuyiriinə tə ci. 7Maɗa kə ɗii unə ha'ə, ka viinə nə Əntaŋfə koonə ndzaanə jamə ətə palee ka shiinə ŋga əndə shiŋkinə patə. Jamənəkii na nəhə ədzəmuunə da hiima goonə, una ndzaa ka mabanee ma'yanə agi ləɓənə goonə da Yeesu Aləmasiihu. 8Ndzəkəŋushi'ina, wiinə səndə ciina uudəpaagi koonə: ma ɗanuuna, kavəmə ŋunyi uushi'inə ŋga gooŋga aagi hiima goonə, ətə bahə ɗuunətənə, uushi'iitə ndzaa də rəgwakii, ətə malaaɓakii. Kavəmə əsə aagi hiima goonə tə sətə ca kaɗeesəkə ka ənja, ətə ŋga dəlaginə. Taa ŋgutə uushi, maɗa kə nee unə ŋunyikii, bahə dəlaginə, kavəmə aagi hiima goonə. 9Slənətəmə sətə jigunyii koonə, una slənətə sətə luuvuunə da sətə fii unə a maki da sətə nee unə agi ndzaanaaki. Maɗa kə ɗii unə ha'ə, ma Əntaŋfə Əndə vii ndzaanə jamə, ka ndzaanə nə ci doonə. 10Ma agi ndzaanaaki ləɓə da Slandana, kə ɗii nyi mooɗasəkə ka shaŋə. Acii agi magərə saa'i, kə ənyuunə ka buurətənə tə nyi. Paa nyi bii oo'i, kə bwasee unə ka buurətənə tə nyi, amma rəgwa nəndə ma'upaamuunə ŋga ɗanə ha'ə. 11Əntaa putə ŋga əteenaaki ka uushi bii nyi ha'ə, makə kə jigunyii ndzaanə də mabanee ma'yanə də sətə upaa nyi. 12Kə shii nyi makə sətə ndzaanəki agi ghanə, kə shii nyi əsə makə sətə ndzaanəki maɗa tə'i uushi'inə aciiki laŋə. Madzəgunəkii nə nyi anəkii taa da patə, taa ka ŋgutə saa'i əsə. Ka mabanee ma'yanə nə nyi, taa nyi maburəkii, taa nyi də maɗəfənə, taa tə'i uushi'inə laŋə aciiki, taa nyi agi ghanə. 13Tə'i nyi da ŋgeerənə ŋga sə'watə taa mi patə putə ŋga Aləmasiihu. Ci ca vii ka nyi ŋgeerənəkii. 14Patə da ha'ə, makə cakuunə tə nyi agi ciɓaaki, kə ɗii unə ŋga'ə. 15Unə ənji Filipi, unə də noonə nə, kə shii unə, ma saa'itə 'watəgi ənji waaza Ŋunyi Habara, saa'itə maɗəgi nyi anə hanyinə ŋga Makiduuniya, taa rəŋwə, pooshi əndə'i Ikəliisiya ləɓə ciinə da nyi agi viishinə maɗaamə unə. 16Taa saa'itə nyi də Teesaloonika maa, əntaa wata rəŋwə sləkee unə ka nyi ka sə ŋga tsakənə də nyi. 17Amma əntaa viinə goonə cii kya moo. Aa'a, bwatya cii kya alə koonə ka tsakəvənə aagyanə ŋunyi slənə goonə. 18Kə liwə nyi patənə ŋga sətə dəɓee; ha'ə maa, kə paləgi. Makə kə kira Apafəroodita ka nyi patənə ŋga uushi'iinə sləkee unə ka nyi, pooshi uushi cii kya moo ma'ə. Ma uushi'iinə sləkee unə ka nyi, ŋunyi uushi akəŋwacii Əntaŋfə, makə sataka ətə cii kəya luu, ca kaɗeesəkə ka ci. 19Ma Əntaŋfwaaki, pooshi uushi ətə cii kəya ətee agi ɗuunuunaakii, ka viinə nə ci koonə patənə ŋga sətə dəɓee una upaa dacii Yeesu Aləmasiihu. 20Wa ənjə a ɗuunətə tə Əntaŋfə Dəsənaamə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina. 21Yoo, nəhəpaamə tə ənji ŋga Əntaŋfə patə də rəŋwə rəŋwə agi ləmə ŋga Yeesu Aləmasiihu. Ma ənji nə'unə ənə ɗii inə ganə ka hakii, kə nəhəpaa tii tuunə patə. 22Kə nəhəpaa patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə tuunə, ma palee maa, ənjinə ca slənə asəkə yi ŋwaŋuunə. 23Wa Slandanə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə a ədzəmuunə. [Aamiina].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\