Filimanə 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə ka hə, mooɗə guva-slənə geenə Filimanə. Nyi Bulusə da ndzəkəŋushi'inaamə Timooti ca naahə ka hə. Ma nya, kə kəshi ənji tə nyi aa furəshina putə ŋga Yeesu Aləmasiihu. 2Agi naahənə nə nyi əsə ka ndzəkəŋushi'inaamə i Afiya da Arəkipusə. Ma Arəkipusə, kə kəŋaanə ci də ŋgeerənə agi madzawə slənənə gaamə. Agi naahənə nə nyi əsə ka Ikəliisiya ətə ca gərə'wə ka Əntaŋfə gaku asii. 3Wa Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə, təya vii koonə ndzaanə jamə. 4Ndzəkəŋunə Filimanə, taa guci cii kya ɗa də'wa, agi 'wapaanə nə nyi tə hə, nya kuyirii tə Əntaŋfə, 5acii agi fanə nə nyi uuɗənaaku tə ənji ŋga Əntaŋfə patə da gooŋgatə vii hə ka Slandanə Yeesu. 6Agi ɗanə nə nyi də'wa kaa ləɓənə gaamə agi nə'unə tə Yeesu a tsakə ɗa ka hə ŋgeerənə, ha shii patənə ŋga barəkaatə ɗii Əntaŋfə kaamə dacii Yeesu Aləmasiihu. 7Ndzəkəŋunə, kə ɗii nyi maɗuunə mooɗasəkə putə ŋga uuɗənaaku tə ənji ŋga Əntaŋfə. Kə baa ma'yanəki əsə, acii kə əgəvə hə ma'i rara'ə aa ədzəmə ənji ŋga Əntaŋfə. 8Acii ha'ə, makə ɗii ci, masləkee əndə ŋga Aləmasiihu nə nyi, ka mbeenə nə nyi ka banə ka hə yadə ŋgwalənə tə sətə dəɓee ha ɗa. 9Amma, putə ŋga uuɗəənə ahadaamə, taku kaa nya kədii tə hə də kədii kədii. Nyi Bulusə, masara, ca naahə. Wiinə əsə, əndə furəshina nə nyi putə ŋga Yeesu Aləmasiihu. 10Wanyinə ka kədiinə aciiku ka madəɓama ŋga uuzənaaki Unisimasə. Kə ndzaa nyi makə dii a furəshina, acii kə ɓaarii nyi ka ci rəgwa ŋga vii gooŋga ka Aləmasiihu. 11Ma ŋga ŋukə, pooshi nafalaakii ka hə, amma, ma əndzə'i, tə'i nafalaakii kaaŋwə, əntaa wata ka nyi. 12Wanyitsə kə ənyi ka sləkeenə ka ci aaɓiiku əndzə'i; mooɗəkəyaaki nə ci. 13Kə mwayi nyi kapaanə tə ci ganə aɓiiki kaa ca tsakə tə nyi ka madəɓa maku, waatoo agi ndzaanaaki ganə a furəshina putə ŋga Ŋunyi Habara. 14Amma paa nyi ka moonə nya kapaa tə ci yadə luuvənaaku, acii paa nyi ka moonə nya kavə tə hə tyasə kaa ha ɗa ka nyi ŋga'aanə. Amma, wa ca ndzaanə ŋga luuvənə ŋga ədzəməku. 15Mbu'u ci ɗii, ma dzəginə ŋga Unisimasə aɓiiku ŋga uundzə saa'i, kaa ca kavə tə ci ka vii gooŋga ka Yeesu, ca ənə ka ndzaanə aɓiiku ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 16Ma əndzə'i, əntaa wata mava nə ci; kə palee ci ka mava, acii ndzəkəŋunə nə ci putə ŋga Aləmasiihu. Sə ŋga uuɗənə nə ci ka nyi ka shaŋə. Sakwa ka ha, ətsə ndzaa ci ka mavaaku da ndzəkəŋunə putə ŋga Slandana. 17Acii ha'ə, maa kə ŋgirə hə tə nyi ka kaɗashinaaku, luuwə tə ci makə sətə cii kwa luu tə nyi. 18Maa kə shi ca ɓəzee ka səkəku taa ka ŋgutə rəgwa patə, taa dəmənaaku nəndə aciikii, tə nyi cii kwa nə'u. 19Nyi Bulusə ca naahə ənə də ciinəki oo'i, nyi Bulusə, ka ənəpaaginə nə nyi ka hə saaku. Amma buurətə oo'i, daciiki upaa hə luupaanə. Patə da ha'ə paa nyi ka waɓənə agyanəkii. 20Tuutəta'ə ndzəkəŋunə, uuɗagi səkəki putə ŋga Slandana. Əgəvə ma'i rara'ə aa ədzəməki putə ŋga Aləmasiihu. 21Kə shii nyi, ka ɗatənə nə hə makə sənə cii kya naahə ka hə. Kə shii nyi maa, ka ɗatənə nə hə palee ka ətsa. 22Agi kədiinə nə nyi aciiku əsə, kaa ha kapaa ka nyi kuva, acii agi kanə nə nyi na oo'i, ka luunə nə Əntaŋfə də'wa goonə, ca ənəpaagi də nyi aaɓii unə. 23Yoo, ma Əpafərasə, guva-furəshinaaki putə ŋga Yeesu Aləmasiihu, kə nəhəpaa ci tə hə. 24Ha'ə əsə nə guvii-slənaaki, waatoo Marəkusə da Arisətarəkusə da Dimasə da Luka, agi nəhəpaanə nə tii tə hə. 25Wa Slandanaamə Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\