Səniinə 1

1Ma ləkaləkatəna, asəkəkii nə uushi'iitə ɓaariif Yeesu Aləmasiihu. Əntaŋfə ba'acii ka ci uushi'iitsə, kaa ca ɓaarii ka ənji nə'unə tə ci tə sətə na slənə tyasə kədəhə. Ci ɗii sləkee Aləmasiihu ka malaa'ikaakii, kaa ca ɓaarii uushi'iitsə ka nyi, Yoohana, əndə slənaakii. 2Kə bagi nyi patənə ŋga uushi'iitə nee nyi, nya bagi makə sətə waɓi Əntaŋfə, nya bagi gooŋgaanə ənə ɓaarii Yeesu Aləmasiihu ka nyi. 3Əndə barəkaanə nə əndətə ca jaŋga waɓənə ŋga anabaakwaanə ənə nyaahə nyi aasəkə ləkaləkatəna. Patənə ŋga ənjitə ca fa waɓənəkii, təya nə'utə, ənji barəka nə tii əsə. Acii kə uugi saa'i ŋga slənənə ŋga uushi'iitsə mbəshanə. 4Wiinə ləkaləkatə ca dzə ka Ikəliisiyanyinə məɗəfə anə hanyinə ŋga Asiya. Ma ləkaləkatəna, daciiki Yoohana shigi. Wa Əntaŋfə a ɗa koonə pwapoonə, wa ca vii koonə ndzaanə jamə. Ci nəndə əndzə'i, ci nəndə ŋukə, ci əsə na shi. Ma pwapoonəkii, dacii ŋunyi ma'yanə məɗəfə ca shigi əsə. Tii nəndə akəŋwacii dəgələ ŋga ŋwaŋuunaakii. 5Wa Yeesu Aləmasiihu a ɗa koonə pwapoonə, ca vii koonə ndzaanə jamə. Ci nə əndətə ca ɓaarii gooŋga. Tə ci 'watəgi Əntaŋfə maɗeenə agi maməətə ənja. Ci əsə nə Ŋwaŋwə agyanə meeminə ŋga duuniya patə. Kə uu'i ci taamə, ca əntəgi də əjigi idənaakii ka putə gaamə kaama shii mbərəɗənə acii slənə 'waslyakəənə. 6Ca kavə taamə kaama ndzaanə ka limanyinə agi ŋwaŋuunaakii, ama paslə tə Əntaŋfə Dii. Wa ənjə a ɗuunətə tə ci, ca ɗa ŋwaŋuunə ŋga ha'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina. 7Tsaaməmə! Kədəhə nə ci ka shinə dagi kuraɓiinə. Taa wu patə, ka neenə nə ci ka ci də ginəkii. Ənjitə ɓələgi tə ci maa, ka neenə nə tii ka ci. Patənə ŋga slikərənyinə ŋga duuniya, ka tuunə nə tii acii shinaakii. Ha'ə na ɗa. Aamiina. 8Ma bii Slandanə, Əntaŋfə Əndə baawəɗa, ci saakii nə ŋga təkəŋwanə, ci əsə nə ŋga muudinə. Ci nəndə əndzə'i, ci nəndə ŋukə, ci əsə na shi. 9Ma nyi Yoohana, ndzəkəŋushi'inuunə nə nyi. Ləɓə naamə da Yeesu. Də ha'ə ɗii amə ləɓə agi ciɓənə ca ɗa taamə, ama sə'watə, waatoo, amə patə ənə kavə ci ka ndzaanə agi ŋwaŋuunaakii. Ma nya, kə wazii nyi waɓənə ŋga Əntaŋfə da gooŋgaanə ətə ɓaarii Yeesu. Putakii kəshi ənji tə nyi, ənjə a kərəgi tə nyi aanə hanyinə ŋga Patamasə ətə ahada ma'inə. 10Ma ka əndə'i uusəra alatə, kə ŋgərəgi Ma'yanə ŋga Əntaŋfə tə hiimaaki, kə fii nyi waɓənə makə wazənə ŋga uutəma daba'aki. 11Ca ba, “Naahətə sətə nee hə, ha sləkee ka ləkaləkatəkii ka Ikəliisiyanyinə ŋga vəranə məɗəfə, waatoo, Ikəliisiya ŋga Afisa da ŋga Səmiirəna da ŋga Parəgama da ŋga Tiyatira da ŋga Sarədisə da ŋga Filadaləfiya da ŋga Lawədikiya.” 12Nya zə'wugi kaa nya tsaaməgi taa wu ca waɓə da nyi. Wata nya nee ka uushi'inə məɗəfə ŋga əndzənə ətə ci ənjə a dzakə garəkuwanyinə davə. 13Ma ahada uushi'iitsə ci ənjə a dzakə garəkuwanyinə davə, kə nee nyi ka uushi pushashi da əndə shiŋkinə da i magərə kəjeerənə ashikii kura'ə aa ba'ə səɗəkii. Ca anəpaa ədzəməkii də gyara ŋga əndzənə. 14Talə talə makə əmputə kəbənə nə shiŋkinaakii. Makə gana ŋga gunə nə ginəkii ka ɓərənə. 15Ma səɗəkii əsə, makə sətə ci mana tibisa a ɓərə agi gunə nə ci ka ɓərənə. Makə wazənə ŋga ŋgyaaranə ŋga ma'inə a gəərə daba'ə vəna nə uurakii əsə. 16Ca kəsəpaa tikisanyinə məɗəfə da ciizəmakii. Ŋgila purəŋanə a shigi da makii. Kyakya'ə rəgwa nə ŋgila purəŋanəkii ka idənə. Pyapiɗənə makə ŋga uusəra nə kəŋwaciinəkii. 17Ma kə nee nyi ka ci, wata nya kulagi atsaa səɗəkii makə mantə ənda. Ca kəsətə tə nyi də ciizəmanəkii, əŋki ci ka nyi, “Ga ha ŋgwalə: nyi nə ŋga təkəŋwanə da ŋga muudinə. 18Da i əpinə nə nyi. Kə shi nya əŋki. Amma, ma əndzə'i, tə'i nyi da əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Tə'i nyi da baawəɗa agyanə wa da agyanə ha ŋga ndzaanə ŋga maməətə ənja. 19Acii ha'ə, naahətə patənə ŋga uushi'iitə cii kwa nee, waatoo, uushi'iitə ca slənə əndzə'i da uushi'iitə na slənə aakəŋwa. 20Wiinə sətə ci uushi'iitsə nee hə a moo banə: ma tikisanyiitə məɗəfə ətə nee hə da ciizəmaki, tii nə malaa'ikanyinə məɗəfə ətə ca nəhə Ikəliisiyanyinə məɗəfə. Ma uushi'iitsə ŋga əndzənə məɗəfə ŋga dzakə garəkuwanyinə əsə, tii nə Ikəliisiyanyinə məɗəfə.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\